O dostępności na różne sposoby

Dostęp­ność ser­wisów WWW rozu­mieć moż­na na wiele sposobów, oczy­wiś­cie im szerzej na nią patrzymy tym lep­iej.

Zwróć­cie uwagę na takie aspek­ty dostęp­noś­ci:

  • Dostęp­ność cza­sowa – czy Wasz ser­wis jest cią­gle dostęp­ny? Czy ser­w­ery dzi­ała­ją poprawnie i czy w razie awarii jest określona pro­ce­du­ra postępowa­nia?

  • Niepełnosprawni – czy oso­by niewidome i niedowidzące mogą korzys­tać z ser­wisu za pomocą screen­read­erów (opro­gramowanie udźwiękaw­ia­jące)? Dostęp­ność ser­wisu dla niepełnosprawnych szy­bko moż­na sprawdz­ić za pomocą narzędzia takiego jak http://www.contentquality.com/. Min­i­mal­nym wymo­giem rekomen­dowanym przez Unię Europe­jską jest zgod­ność z nor­mą WCAG na poziomie 1 (WAI-A).

  • Oso­by starsze — to już 15% pop­u­lacji, oni także coraz częś­ciej korzys­ta­ją z Inter­ne­tu. Powin­nis­my zwró­cić uwagę aby narzędzia naw­iga­cyjne nie stanow­iły dla nich prob­lemów. Dobrym ułatwie­niem dla tej grupy osób są punk­ty star­towe, wprowadzenia opisowe, mapa ser­wisu oraz łat­wa możli­wość uzyska­nia pomo­cy tele­fon­icznej.

  • Ostat­nią grupą na jaką koniecznie trze­ba zwró­cić uwagę jest coraz więk­sza licz­ba użytkown­ików wybier­a­ją­cych inne niż Inter­net Explor­er przeglą­dar­ki. W moim środowisku pra­cy już tylko około 15% osób uży­wa przeglą­dar­ki Microsof­tu. Jesteśmy już wszyscy pewni, że wśród przeglą­darek zapanu­je znów więk­sza różnorod­ność. Trze­ba zatem brać pod uwagę wszys­tkie wiodące przeglą­dar­ki i plat­formy. Strona powin­na dobrze prezen­tować się także na urządzeni­ach przenośnych i w try­bie tek­stowym. Moż­na sko­rzys­tać z narzędzia typu Browsercam.com to zgrub­ne­go sprawdzenia jak prezen­tu­je się ser­wis. Następ­nie może­cie sko­rzys­tać z emu­la­torów plat­form mobil­nych (tele­fony, MDA, PDA, Palm) aby połączyć się za ich pomocą z ser­wisem i sprawdz­ić jak dzi­ała. Przeglą­darkę tek­stową potrafi emu­lować Opera, moż­na zatem ustaw­ić w niej odpowied­ni widok aby przekon­ać się o tym jak strona wyglą­da bez grafi­ki.
  • Dostęp­ność rozu­miem też jako maksy­mal­ną pros­totę propa­gacji infor­ma­cji, które pub­liku­je­cie. Najlep­szym przykła­dem jest tutaj for­mat RSS, który umożli­wia pobiera­nia infor­ma­cji z ser­wisu i wyświ­et­lanie ich np. na pulpicie. Jeśli dane w waszym ser­wisie prze­chowywane są w formie XML bez trudu może­cie wygen­erować z nich kanały RSS a wtedy wasi użytkown­i­cy lub inne ser­wisy będą mogły bezpośred­nio pobier­ać infor­ma­c­je. By sprawdz­ić jak dzi­ała­ją kanały RSS wystar­czy pobrać jeden z dar­mowych czyt­ników a następ­nie znaleźć intere­su­jące kanały korzys­ta­jąc z ser­wisu w sty­lu http://rss.mrok.org/
0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *