O dostępności na różne sposoby

Dostęp­ność ser­wi­sów WWW rozu­mieć moż­na na wie­le spo­so­bów, oczy­wi­ście im sze­rzej na nią patrzy­my tym lepiej.

Zwróć­cie uwa­gę na takie aspek­ty dostęp­no­ści:

  • Dostęp­ność cza­so­wa – czy Wasz ser­wis jest cią­gle dostęp­ny? Czy ser­we­ry dzia­ła­ją popraw­nie i czy w razie awa­rii jest okre­ślo­na pro­ce­du­ra postę­po­wa­nia?

  • Nie­peł­no­spraw­ni – czy oso­by nie­wi­do­me i nie­do­wi­dzą­ce mogą korzy­stać z ser­wi­su za pomo­cą scre­en­re­ade­rów (opro­gra­mo­wa­nie udźwię­ka­wia­ją­ce)? Dostęp­ność ser­wi­su dla nie­peł­no­spraw­nych szyb­ko moż­na spraw­dzić za pomo­cą narzę­dzia takie­go jak http://www.contentquality.com/. Mini­mal­nym wymo­giem reko­men­do­wa­nym przez Unię Euro­pej­ską jest zgod­ność z nor­mą WCAG na pozio­mie 1 (WAI-A).

  • Oso­by star­sze – to już 15% popu­la­cji, oni tak­że coraz czę­ściej korzy­sta­ją z Inter­ne­tu. Powin­ni­smy zwró­cić uwa­gę aby narzę­dzia nawi­ga­cyj­ne nie sta­no­wi­ły dla nich pro­ble­mów. Dobrym uła­twie­niem dla tej gru­py osób są punk­ty star­to­we, wpro­wa­dze­nia opi­so­we, mapa ser­wi­su oraz łatwa moż­li­wość uzy­ska­nia pomo­cy tele­fo­nicz­nej.

  • Ostat­nią gru­pą na jaką koniecz­nie trze­ba zwró­cić uwa­gę jest coraz więk­sza licz­ba użyt­kow­ni­ków wybie­ra­ją­cych inne niż Inter­net Explo­rer prze­glą­dar­ki. W moim śro­do­wi­sku pra­cy już tyl­ko oko­ło 15% osób uży­wa prze­glą­dar­ki Micro­so­ftu. Jeste­śmy już wszy­scy pew­ni, że wśród prze­glą­da­rek zapa­nu­je znów więk­sza róż­no­rod­ność. Trze­ba zatem brać pod uwa­gę wszyst­kie wio­dą­ce prze­glą­dar­ki i plat­for­my. Stro­na powin­na dobrze pre­zen­to­wać się tak­że na urzą­dze­niach prze­no­śnych i w try­bie tek­sto­wym. Moż­na sko­rzy­stać z narzę­dzia typu Browsercam.com to zgrub­ne­go spraw­dze­nia jak pre­zen­tu­je się ser­wis. Następ­nie może­cie sko­rzy­stać z emu­la­to­rów plat­form mobil­nych (tele­fo­ny, MDA, PDA, Palm) aby połą­czyć się za ich pomo­cą z ser­wi­sem i spraw­dzić jak dzia­ła. Prze­glą­dar­kę tek­sto­wą potra­fi emu­lo­wać Ope­ra, moż­na zatem usta­wić w niej odpo­wied­ni widok aby prze­ko­nać się o tym jak stro­na wyglą­da bez gra­fi­ki.
  • Dostęp­ność rozu­miem też jako mak­sy­mal­ną pro­sto­tę pro­pa­ga­cji infor­ma­cji, któ­re publi­ku­je­cie. Naj­lep­szym przy­kła­dem jest tutaj for­mat RSS, któ­ry umoż­li­wia pobie­ra­nia infor­ma­cji z ser­wi­su i wyświe­tla­nie ich np. na pul­pi­cie. Jeśli dane w waszym ser­wi­sie prze­cho­wy­wa­ne są w for­mie XML bez tru­du może­cie wyge­ne­ro­wać z nich kana­ły RSS a wte­dy wasi użyt­kow­ni­cy lub inne ser­wi­sy będą mogły bez­po­śred­nio pobie­rać infor­ma­cje. By spraw­dzić jak dzia­ła­ją kana­ły RSS wystar­czy pobrać jeden z dar­mo­wych czyt­ni­ków a następ­nie zna­leźć inte­re­su­ją­ce kana­ły korzy­sta­jąc z ser­wi­su w sty­lu http://rss.mrok.org/
0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *