Agregacja treści, czyli biorą to co chcą – prezentacja

Mia­łem przy­jem­ność wystą­pić na Semi­na­rium “Nowe Media? Nowe media rela­tions?”
Tytuł mojej pre­zen­ta­cji, dostęp­nej poni­żej, brzmiał Agre­ga­cja tre­ści, czy­li bio­rę to co chcę.

Jak auto­ma­tycz­na dys­try­bu­cja i agre­ga­cja tre­ści zmie­ni­ły spo­sób korzy­sta­nia z zawar­to­ści inter­ne­to­wych ser­wi­sów gazet i por­ta­li inter­ne­to­wych, czy­li dotych­cza­so­wych nadaw­ców infor­ma­cji. Jak użyt­kow­ni­cy zaczę­li wybie­rać z oce­anu infor­ma­cji wyłącz­nie te, któ­re ich inte­re­su­ją. I jakie to ma zna­cze­nie dla medial­ne­go biz­ne­su.

 

0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *