Agregacja treści, czyli biorą to co chcą — prezentacja

Miałem przy­jem­ność wys­tąpić na Sem­i­nar­i­um “Nowe Media? Nowe media rela­tions?”
Tytuł mojej prezen­tacji, dostęp­nej poniżej, brzmi­ał Agre­gac­ja treś­ci, czyli biorę to co chcę.

Jak automaty­cz­na dys­try­buc­ja i agre­gac­ja treś­ci zmieniły sposób korzys­ta­nia z zawartoś­ci inter­ne­towych ser­wisów gazet i por­tali inter­ne­towych, czyli doty­chcza­sowych nadaw­ców infor­ma­cji. Jak użytkown­i­cy zaczęli wybier­ać z oceanu infor­ma­cji wyłącznie te, które ich intere­su­ją. I jakie to ma znacze­nie dla medi­al­nego biz­ne­su.

 

0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *