Testy użyteczności to nie fokusy, naprawdę!

Bada­nie z użyt­kow­ni­ka­mi jest przez wie­lu uzna­wa­ne za pod­sta­wo­we (naj­efek­tyw­niej­sze) narzę­dzie badań usa­bi­li­ty. Nie­mniej nadal wie­le osób nie dostrze­ga róż­ni­cy pomię­dzy bada­niem z użyt­kow­ni­ka­mi a bada­niem typu testy gru­po­we. Zer­k­nij­cie niżej na pod­su­mo­wa­nie róż­nic:

Testy gru­po­we

Testy uży­tecz­no­ści

Nie­wiel­ka gru­pa osób

Poje­dyn­czy użyt­kow­nik

Uczest­ni­cy reagu­ją na kon­cep­cje i pro­jek­ty, któ­re im się przed­sta­wia

Pro­si się użyt­kow­ni­ka o okre­śle­nie co to jest, do cze­go słu­ży lub aby użył danej rze­czy

Dobre do szyb­kie­go uzy­ska­nia pró­bek opi­nii i odczuć użyt­kow­ni­ków. Nada­ją się do spraw­dze­nia ocze­ki­wań odbior­ców, okre­śle­nia ich potrzeb. Pozwa­la­ją oce­nić pomysł na bazie, któ­re­go powstać ma witry­na. Moż­na spraw­dzić też wyko­rzy­sty­wa­ne w witry­nie słow­nic­two.

Spraw­dze­nie czy witry­na funk­cjo­nu­je popraw­nie i okre­śle­nie na jakie pro­ble­my napo­ty­ka użyt­kow­nik.

 

Wyko­ny­wa­ne na począt­ku pro­ce­su two­rze­nia ser­wi­su.

 

Wyko­ny­wa­ne na pro­to­ty­pie (papie­ro­wym, makie­ty, gra­fi­ka, html).

 

 

 

Dla ilu użyt­kow­ni­ków pro­wa­dzić testy?
W każ­dym teście udział bie­rze jed­na oso­ba. Ile osób zba­dać?

  • Pierw­si użyt­kow­ni­cy zazwy­czaj odkry­wa­ją naj­wię­cej błę­dów.
  • Jakob Nie­lsen i Tom Lan­dau­er wyka­za­li, że testo­wa­nie z 5 użyt­kow­ni­ka­mi pozwa­la na wykry­cie 85% pro­ble­mów doty­czą­cych funk­cjo­nal­no­ści witryn. Zatrud­nia­nie więk­szej ilo­ści użyt­kow­ni­ków nie gwa­ran­tu­je linio­we­go wzro­stu licz­ny wykry­tych błę­dów.
  • Zamiast jed­ne­go testu z 8 użyt­kow­ni­ka­mi lepiej prze­pro­wa­dzić dwie tury testów z 3 użyt­kow­ni­ka­mi. Naj­czę­ściej duże błę­du zasła­nia­ją te mniej­sze i dopie­ro usu­nię­cie ich i prze­pro­wa­dze­ni dru­giej tury pozwa­la na odkry­cie mniej­szych błę­dów.
  • W teście bie­rze udział tak­że oso­ba prze­pro­wa­dza­ją­ca test i obser­wa­tor.
0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *