Wpisy, których autorem jest Jakub Andrzejewski

Powerday

Mam wresz­cie tro­chę™ cza­su aby napi­sać‡ o czymś o czym chciał‚em napi­sać od pół‚ roku. Rzecz tyczy się™ Power­day czy­li kon­sul­tin­gu u klien­ta. Wpro­wa­dzi­li­śmy tą ofer­tę do Pol­ski bazu­ją…c na efek­tach jakie daje naszym klien­tom w USA.

Dlaczego wierzę w Wiki w biznesie?

Przy­znam się Wam – tak, jestem wiel­kim fanem Wiki. Nie tyl­ko pro­jek­tu Wiki­pe­dia ale samej idei Wiki jako miej­sca gdzie każ­dy może uczest­ni­czyć w pro­sty spo­sób we współ­two­rze­niu wie­dzy. Wie­rzę też, że wiki jest dosko­na­łym roz­wią­za­niem dla wie­lu firm. W Wiki wie­rzą też inni: Wiki sta­nie się głów­nym narzę­dziem współ­pra­cy i dzie­le­nia wie­dzy w przy­naj­mniej […]

Użyteczność w urzą…dzeniach mobilnych

Rynek mobil­ny jest naj­więk­szą plat­for­mą dys­try­bu­cyj­ną na Świe­cie. Mamy dwa miliar­dy użyt­kow­ni­ków tele­fo­nów komór­ko­wych w opo­zy­cji do miliar­da użyt­kow­ni­ków Inter­ne­tu i miliar­da użyt­kow­ni­ków tele­wi­zji – “Outlo­ok 2007: The Futu­re is Now,” For­tu­ne Maga­zi­ne, 2007 Oko­ło 28% użyt­kow­ni­ków tele­fo­nów komór­ko­wych korzy­sta­ło za ich pomo­cą z Inte­ren­tu przy­naj­mniej raz. – Ipsos, 2006 Nie jest zatem dziw­ne, że […]

Projektowanie zorientowane na użytkownika (ang. UCD – User-Centered Design)

Pro­jek­to­wa­nie zorien­to­wa­ne na użyt­kow­ni­ka (ang. UCD – User-Cen­te­­red Design) pozwa­la na pro­jek­to­wa­nie przy­ja­znych pro­duk­tów dla poprzez ukie­run­ko­wa­nie pro­ce­su pro­jek­to­we­go na potrze­by final­ne­go odbior­cy. W UCD w kolej­nych testu­je się (w spo­sób opi­sa­ny wcze­śniej jako testy z użyt­kow­ni­ka­mi) pro­duk­ty otrzy­my­wa­ne w pro­ce­sie kre­acji ser­wi­su, usu­wa wykry­te pro­ble­my i ponow­nie pod­da­je testom.

Prezentacja na Internet 2k7

Już po pierw­szym dniu kon­fe­ren­cji Inter­net 2k7 moż­na powie­dzieć, że jest to bar­dzo uda­na impre­za. Kil­ka cie­ka­wych pre­zen­ta­cji i bar­dzo dużo roz­mów – super! Mia­łem przy­jem­ność popro­wa­dzić pre­zen­ta­cję doty­czą­cą.. oczy­wi­ście usa­bi­li­ty. W pre­zen­ta­cji opo­wia­da­łem o tym, że:

Dobra wyszukiwarka

Rela­tyw­nie czę™sto uda­je mi się™ obser­wo­wać‡ pro­ble­my użyt­kow­ni­ków z wyszu­ki­war­ka­mi i wyszu­ki­wa­niem. W wie­lu zasto­so­wa­niach (np. w wie­lu ecom­mer­ce) wyszu­ki­war­ka jest głów­nym narzę™dziem nawi­ga­cji, pro­ble­my z wyszu­ki­war­ką… mogą… ozna­czać‡ duże pro­ble­my z ser­wi­sem.