Prezentacja na Internet 2k7

Już po pierw­szym dniu kon­fe­ren­cji Inter­net 2k7 moż­na powie­dzieć, że jest to bar­dzo uda­na impre­za. Kil­ka cie­ka­wych pre­zen­ta­cji i bar­dzo dużo roz­mów – super!

Mia­łem przy­jem­ność popro­wa­dzić pre­zen­ta­cję doty­czą­cą.. oczy­wi­ście usa­bi­li­ty. W pre­zen­ta­cji opo­wia­da­łem o tym, że:

  • Ludzie mylą testy z użyt­kow­ni­ka­mi z focu­sa­mi i to pro­wa­dzi do nie­po­ro­zu­mień.
  • Lepiej pro­jek­to­wać ser­wi­su z użyt­kow­ni­ka­mi niż dla użyt­kow­ni­ków.
  • Testo­wa­nie usa­bi­li­ty na makie­tach skra­ca czas wdro­że­nia – dzię­ki lep­szej jako­ści doku­men­ta­cji.

Zapre­zen­to­wa­łem też dwa case stu­dy pro­jek­to­wa­nia w sty­lu User-Cen­te­red Design. Pre­zen­ta­cje zamie­ści­łem do obej­rze­nia on-line niżej:

0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *