Powerday

Mam wresz­cie tro­chę™ cza­su aby napi­sać‡ o czymś o czym chciał‚em napi­sać od pół‚ roku. Rzecz tyczy się™ Power­day czy­li kon­sul­tin­gu u klien­ta. Wpro­wa­dzi­li­śmy tą ofer­tę do Pol­ski bazu­ją…c na efek­tach jakie daje naszym klien­tom w USA.

Power­day pole­ga w skró‚cie na jed­no lub dwu-dnio­wym spo­tka­niu u klien­ta. Spo­tka­nie jest orga­ni­zo­wa­ne czę™sto usta­wicz­nie – np. raz w mie­sią…cu.

Spo­tka­nie ma na celu wspól­ne pra­co­wa­nie nad obec­no­ścią klien­ta w Sie­ci. Może to być‡ two­rze­nie stra­te­gii obecnoś›ci w Sie­ci, wery­fi­ka­cja pro­jek­tów lub pomysów‚w klien­ta lub gene­ro­wa­nie nowych (np. na roz­wój por­ta­lu, ser­wi­su). Obec­ne są… mini­mum dwie oso­by z agen­cji + kil­ka osó‚b ze stro­ny klien­ta.

Brzmi to wszyst­ko dość‡ pro­sto. Dla­te­go wła­śnie chcia­łem o tym napi­sać‡. W grun­cie rze­czy to jest pro­ste – wyma­ga tro­chę™ przy­go­to­wa­nia ze stro­ny agen­cji oraz pew­ne­go doświad­cze­nia osó‚b któ­re taki Power­day pro­wa­dzą…. To tyle. W zamian uzy­sku­je™ się™ nie­sa­mo­wi­tą… komu­ni­ka­cję™ z klien­tem, peł‚ne zro­zu­mie­nie jego potrzeb i problemó‚w. Klient zysku­je jesz­cze wię™cej – dosta­je bł‚yskawiczną… wery­fi­ka­cję™ swo­ich dział‚ań„, masę™ pomysłów‚w i wie­dzy. Powie­dział­bym, że to połą­cze­nie kon­sul­tin­gu z dedy­ko­wa­nym szko­le­niem i wypa­dem inte­gra­cyj­nym.

Pod­czas spo­tka­nia na bie­żą…co orga­ni­zo­wać‡ moż­na mikro-user testy, two­rząc‡ pro­to­ty­py, mapy myśli -“ wszyst­ko to jest bar­dzo pro­ste i do bł‚yskawicznego zasto­so­wa­nia. Wyni­kiem spo­tka­nia zazwy­czaj jest krót­ka acz tre­ści­wa notat­ka i mnó‚stwo satys­fak­cji.

Waż­ne aby pla­no­wać‡ spo­tka­nia cał‚odniowe lub dwu-dnio­we -“ koniecz­ne jest wyci­sze­nie i moż­li­wość‡ swo­bod­nej pra­cy mini­mum kil­ka godzin. Mię™dzy inny­mi w tym tkwi sekret wydaj­no­ści takich spo­tkań„.

Po kil­ku spo­tka­niach tego typu jestem sza­le­nie zado­wo­lo­ny z efek­tów – klien­ci ró‚wnież. Myś›lę™, że to doskonał‚y spo­sób na budo­wa­nie długotrwał‚ej współ‚pracy i usta­wicz­ne pod­no­sze­nie jakoś›ci serwisó‚w dla naj­bar­dziej wyma­ga­ją…cych klientó‚w.

Bada­nie usa­bi­li­ty jako jed­no­ra­zo­wy pro­jekt daje dużą… wie­dzę™ i pozwa­la zro­bić‡ wie­lu fir­mom znacz­ny skok w efek­tyw­no­ści ale taka stał‚a współ‚praca daje coś› wię™cej -“ wejś›cie na dro­gę™ do usta­wicz­ne­go polep­sza­nia efektywnoś›ci ser­wi­su.

0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *