Nawigacja

Nawi­ga­cja to głów­ne bóstwo pro­jek­tan­tów usa­bi­li­ty. Wie­le cza­su spę­dza­my nad obmy­śla­niem co, gdzie i dla­cze­go powin­no się zna­leźć. Cza­sem nie­ste­ty poza fan­ta­stycz­ną… nawi­ga­cją… nie ma już na stro­nie nic wię­cej. Dla odwie­dza­ją…cych Twój ser­wis naj­waż­niej­sza jest treść. Nie­waż­ne czy będą to new­sy, mą…dre arty­ku­ły czy pro­duk­ty. Po to wła­śnie przy­cho­dzą… do Cie­bie i na tym chcą… się sku­pić.

Mini­ma­li­za­cja nawi­ga­cji może oka­zać się dobrym pomy­słem. W podob­nym tonie mówił Andrzej Sien­kie­wicz (peł­nią…cy nie­gdyś funk­cję Archi­tek­ta w Onet.pl) na swo­jej pre­zen­ta­cji na Grill IT 10.

Na pod­sta­wie pre­zen­ta­cji Andrze­ja oraz doświad­czeń z testów jakie pro­wa­dzi­łem, zebra­łem kil­ka prze­my­śleń na temat nawi­ga­cji.

  1. Naj­le­piej widocz­na nawi­ga­cja w ser­wi­sie to pozio­ma bel­ka.
  2. Menu dru­gie­go pozio­mu znacz­nie lepiej dzia­ła­ją, gdy jest w pio­nie a nie w pozio­mie (tego w pozio­mie wie­le osób nie widzi).
  3. Po klik­nię­ciu w jaki­kol­wiek link ludzie patrzą… na śro­dek stro­ny bo tam POWINNO się coś poka­zać.
  4. Ludzie gene­ral­nie nie zwra­ca­ją… uwa­gi na to co znaj­du­je się dooko­ła cen­trum stro­ny, zakła­da­jąc…, że to dodat­ki, ban­ne­ry i inne śmie­ci. Ludzie szu­ka­ją… tre­ści, treść powin­na być gdzieś w cen­trum.
  5. W wie­lu pro­jek­tach Andrze­ja dobrze dzia­ła­ła nawi­ga­cja przez treść czy­li bez­po­śred­nio przez ele­men­ty nawi­ga­cyj­ne w tre­ści stro­ny.
  6. Cza­sem lepiej nie zacho­wać logi­ki w nawi­ga­cji ale zwięk­szyć szan­se tra­fie­nia w odpo­wied­nią kate­go­rię, np. poprzez dublo­wa­nie nazw kate­go­rii.
1 odpowiedz

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] ana­li­zy uży­tecz­no­ści ele­men­tów nawi­ga­cyj­nych na stro­nach WWW poka­zu­ją, że inter­nau­ci nie lubią lewej nawi­ga­cji. Naj­efek­tyw­niej­szym spo­so­bem na jej skon­stru­owa­nie jest pozio­ma bel­ka nawi­ga­cyj­na umiesz­czo­na na […]

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *