Kariera w usability

Amerykańs­ki tygod­nik U.S.News opub­likował listę najbardziej per­spek­ty­wicznych zawodów. Wysoko, bo na miejs­cu 31 znalazło się stanowisko Usabil­i­ty Spe­cial­ist. Co praw­da spec­jal­ista usabil­i­ty zara­bia w USA mniej niż den­tys­ta ale i satys­fakc­ja z pra­cy podob­no więk­sza 🙂

Trze­ba jed­nak przyz­nać, że fak­ty­cznie w usabil­i­ty chce pra­cow­ać sporo osób. Pra­ca spec­jal­isty usabil­i­ty może wydawać się bard­zo intere­su­ją­ca (w isto­cie rzeczy uważam, że taka jest) niem­niej wyma­ga też wiele mrów­czej robo­ty. Orga­ni­zowanie testów, prowadze­nie kole­jnych podob­nych do siebie sesji, pisanie raportów…

Staramy się min­i­mal­i­zować niedo­god­noś­ci tego rodza­ju. Ja znam dwa dobre sposo­by. Pier­wszy to maksy­mal­na automatyza­c­ja pro­ce­su badań (uspraw­ni­an­ie rekru­tacji, zatrud­ni­an­ie dedykowanych osób do notowa­nia). Dru­gi to min­i­mal­iza­c­ja iloś­ci papieru jaki wychodzi z agencji i nacisk na wypuszczanie pro­to­typów ulep­szonego ser­wisu zami­ast raportów.

Dla tych, którzy zas­tanaw­ia­ją… się nad ścieżką… kari­ery w usabil­i­ty mam jed­ną… radę — po pros­tu zrób kil­ka user testów i sprawdź czy Ci się to podo­ba — to zupełnie inne doświad­cze­nie niżczy­tanie książek o usabil­i­ty. Dla mnie usabil­i­ty to przede wszys­tkim bycie z ludź­mi — badanie ich potrzeb, tego jak uży­wa­ją… pro­duk­tów, roz­maw­ian­ie o pro­duk­tach z ludź­mi, wymyślanie rozwiązań w zes­pole — wszys­tko krę­ci się wokół ludzi.

0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *