Kariera w usability

Ame­ry­kań­ski tygo­dnik U.S.News opu­bli­ko­wał listę naj­bar­dziej per­spek­ty­wicz­nych zawo­dów. Wyso­ko, bo na miej­scu 31 zna­la­zło się sta­no­wi­sko Usa­bi­li­ty Spe­cia­list. Co praw­da spe­cja­li­sta usa­bi­li­ty zara­bia w USA mniej niż den­ty­sta ale i satys­fak­cja z pra­cy podob­no więk­sza 🙂

Trze­ba jed­nak przy­znać, że fak­tycz­nie w usa­bi­li­ty chce pra­co­wać spo­ro osób. Pra­ca spe­cja­li­sty usa­bi­li­ty może wyda­wać się bar­dzo inte­re­su­ją­ca (w isto­cie rze­czy uwa­żam, że taka jest) nie­mniej wyma­ga też wie­le mrów­czej robo­ty. Orga­ni­zo­wa­nie testów, pro­wa­dze­nie kolej­nych podob­nych do sie­bie sesji, pisa­nie rapor­tów…

Sta­ra­my się mini­ma­li­zo­wać nie­do­god­no­ści tego rodza­ju. Ja znam dwa dobre spo­so­by. Pierw­szy to mak­sy­mal­na auto­ma­ty­za­cja pro­ce­su badań (uspraw­nia­nie rekru­ta­cji, zatrud­nia­nie dedy­ko­wa­nych osób do noto­wa­nia). Dru­gi to mini­ma­li­za­cja ilo­ści papie­ru jaki wycho­dzi z agen­cji i nacisk na wypusz­cza­nie pro­to­ty­pów ulep­szo­ne­go ser­wi­su zamiast rapor­tów.

Dla tych, któ­rzy zasta­na­wia­ją… się nad ścież­ką… karie­ry w usa­bi­li­ty mam jed­ną… radę – po pro­stu zrób kil­ka user testów i sprawdź czy Ci się to podo­ba – to zupeł­nie inne doświad­cze­nie niż­czy­ta­nie ksią­żek o usa­bi­li­ty. Dla mnie usa­bi­li­ty to przede wszyst­kim bycie z ludź­mi – bada­nie ich potrzeb, tego jak uży­wa­ją… pro­duk­tów, roz­ma­wia­nie o pro­duk­tach z ludź­mi, wymy­śla­nie roz­wią­zań w zespo­le – wszyst­ko krę­ci się wokół ludzi.

0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *