Przyczyna problemu

Zespół‚ specjalistó‚w usabil­i­ty zosta­je odd­ele­gowany do poprawy efek­ty­wnoś­ci ser­wisu WWW. Może się™ jed­nak okazać‡, że mimo dużej iloś›ci wyko­nanej pra­cy efek­ty­wność‡ ta nie pod­nosi się™ znaczą…co lub w ogó‚le się™ nie zmienia. Czę™sto powo­dem tego może być‡ relaty­wnie mał‚y wpływ użytecznoś­ci na efek­ty­wność‡ cał‚ego ser­wisu.

W wielu wypad­kach ważne jest ziden­ty­fikowanie przy­czyn prob­le­mu przed przys­tąpi­e­niem do poprawy usabil­i­ty. Zagad­nie­nie iden­ty­fikowa­nia przy­czyn znane jest też w naukach o jakoś›ci lub medy­cynie. Do tego typu anal­iz służy Dia­gram Ishikawy. Wikipedia poda­je, że dia­gram przy­czynowo -“ skutkowy (Ishikawy) jest graficzną… anal­izą… wpł‚ywu real­nych czynnikó‚w oraz ich wza­jem­nych pow­iązań„ wywołu­ją­cych okreś›lony prob­lem jakoś­ciowy oraz anal­izę… rezultató‚w (skutkó‚w) spowodowanych dzi­ałaniem tych pow­iązań„.

W prak­tyce moż­na stosować‡ Dia­gram Ishikawy do zdefin­iowa­nia możli­wych przy­czyn prob­le­mu w graficznym odw­zorowa­niu. Nastę™pnie za pomocą… metody pare­to moż­na ustal­ić‡, któ‚re z wszys­t­kich zdefin­iowanych przy­czyn mają… najwię™kszy wpływ na skutek. Okazać‡ może się™, że w konkret­nym przy­pad­ku na efek­ty­wność‡ ser­wisu więk­szy wpł‚yw mają czyn­ni­ki leżą…ce poza obszarem badań„ użytecznoś›ci. W takim wypad­ku dobrze jest zająć‡ się™ najpierw nimi.

Przykł‚adowo — w wypad­ku sklepó‚w inter­ne­towych czę™sto prob­le­mem wię™kszym niż użyteczność‡ bywa dobór produktó‚w (szczegó‚lnie dobór produktó‚w do pro­mocji), warun­ki zamaw­ia­nia (dostę™pne formy płatnoś›ci i dostawy) lub po pros­tu niska jakość‡ ruchu (zbyt ogól­ny komu­nikat mar­ketingowy).

0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *