Przyczyna problemu

Zespół‚ specjalistó‚w usa­bi­li­ty zosta­je odde­le­go­wa­ny do popra­wy efek­tyw­no­ści ser­wi­su WWW. Może się™ jed­nak oka­zać‡, że mimo dużej iloś›ci wyko­na­nej pra­cy efek­tyw­ność‡ ta nie pod­no­si się™ zna­czą…co lub w ogó‚le się™ nie zmie­nia. Czę™sto powo­dem tego może być‡ rela­tyw­nie mał‚y wpływ uży­tecz­no­ści na efek­tyw­ność‡ cał‚ego ser­wi­su.

W wie­lu wypad­kach waż­ne jest ziden­ty­fi­ko­wa­nie przy­czyn pro­ble­mu przed przy­stą­pie­niem do popra­wy usa­bi­li­ty. Zagad­nie­nie iden­ty­fi­ko­wa­nia przy­czyn zna­ne jest też w naukach o jakoś›ci lub medy­cy­nie. Do tego typu ana­liz słu­ży Dia­gram Ishi­ka­wy. Wiki­pe­dia poda­je, że dia­gram przy­czy­no­wo -“ skut­ko­wy (Ishi­ka­wy) jest gra­ficz­ną… ana­li­zą… wpł‚ywu real­nych czynnikó‚w oraz ich wza­jem­nych powią­zań„ wywo­łu­ją­cych okreś›lony pro­blem jako­ścio­wy oraz ana­li­zę… rezultató‚w (skutkó‚w) spo­wo­do­wa­nych dzia­ła­niem tych powią­zań„.

W prak­ty­ce moż­na sto­so­wać‡ Dia­gram Ishi­ka­wy do zde­fi­nio­wa­nia moż­li­wych przy­czyn pro­ble­mu w gra­ficz­nym odwzo­ro­wa­niu. Nastę™pnie za pomo­cą… meto­dy pare­to moż­na usta­lić‡, któ‚re z wszyst­kich zde­fi­nio­wa­nych przy­czyn mają… najwię™kszy wpływ na sku­tek. Oka­zać‡ może się™, że w kon­kret­nym przy­pad­ku na efek­tyw­ność‡ ser­wi­su więk­szy wpł‚yw mają czyn­ni­ki leżą…ce poza obsza­rem badań„ użytecznoś›ci. W takim wypad­ku dobrze jest zająć‡ się™ naj­pierw nimi.

Przykł‚adowo – w wypad­ku sklepó‚w inter­ne­to­wych czę™sto pro­ble­mem wię™kszym niż uży­tecz­ność‡ bywa dobór produktó‚w (szczegó‚lnie dobór produktó‚w do pro­mo­cji), warun­ki zama­wia­nia (dostę™pne for­my płatnoś›ci i dosta­wy) lub po pro­stu niska jakość‡ ruchu (zbyt ogól­ny komu­ni­kat mar­ke­tin­go­wy).

0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *