Czy design to sztuka?

Sztu­ka jest niezbę™dna. Gdy­bym tyl­ko wie­dzia­ła do cze­go.
Andre Male­aux

Joshua Por­ter swe­go cza­su spo­ro pisał o tym dla­cze­go uwa­ża, że pro­jek­to­wa­nie to nie sztu­ka. Pro­jek­to­wa­nie (design) ma za zada­nie przede wszyst­kim zapew­nie­nie ł‚atwości uży­cia. Sztu­ka może być‡ odbie­ra­na bier­nie, design zawsze dąży do roz­wia­zy­wa­nia problemó‚w użytkownikó‚w w inte­rak­cji z nimi. Sztu­ka ma wywo­ły­wać‡ emo­cje. Dobra sztu­ka może wywoł‚ywać smu­tek, nostal­gię™ – design powi­nien wywoł‚ywać jedy­nie pozy­tyw­ne emo­cje. Sztu­ka zwra­ca uwa­gę™. Dobry design jest nie­wi­docz­ny dla użyt­kow­ni­ka.

Joshua wyka­zał‚ spo­ro tych rozbieżnoś›ci, a pod jego posta­mi przetoczył‚a się™ wiel­ka dys­ku­sja.

Roz­trzą­sa­nie tego typu pytań tak napraw­dę™ nie­wie­le wno­si do codzien­ne­go życia desi­gne­ra. Nie­mniej war­to znać‡ te róż­ni­ce bo poma­ga­ją… one w dys­ku­sji z klien­tem. Zda­rza się, że jedy­nym kry­te­rium oce­ny ser­wi­su sta­je się™ uni­kal­ność‡, ory­gi­nal­ność‡. War­to wte­dy zadać‡ pyta­nie czy two­rzy­my sztu­kę™ czy narzę™dzie?

Moim oso­bi­stym zda­niem Inter­net jest przede wszyst­kim narzę­dziem komu­ni­ka­cji. Mądrzy mar­ke­tin­go­wy potra­fią uży­wać pro­stych narzę™dzi komu­ni­ka­cji do budo­wa­nia cze­goś wię­cej niż kolo­ro­we obraz­ki -“ do budo­wa­nia dia­lo­gu ze swo­imi kon­su­men­ta­mi. Bar­dzo ezo­te­rycz­nie piszą… o tym twó‚rcy Clu­etra­in Mani­fe­sto.
Też war­to o tym pamię™tać‡ gdy zasta­na­wiasz się™ czy dany pro­jekt to ma być‡ sztu­ką… czy narzę™dziem.

Jeś›li ktoś› chce nato­miast zoba­czyć‡ jak moż­na two­rzyć‡ sztu­kę™ w Inter­ne­cie, to pole­cam wizy­tę™ na stro­nach Bien­na­le Sztu­ki Nowo­cze­snej WRO. Na WRO moż­na co dwa lata zna­leźć‡ spo­ro inspi­ru­ją…cych rze­czy.

0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *