Czy design to sztuka?

Sztu­ka jest niezbę™dna. Gdy­bym tylko wiedzi­ała do czego.
Andre Maleaux

Joshua Porter swego cza­su sporo pisał o tym dlaczego uważa, że pro­jek­towanie to nie sztu­ka. Pro­jek­towanie (design) ma za zadanie przede wszys­tkim zapewnie­nie ł‚atwości uży­cia. Sztu­ka może być‡ odbier­ana biernie, design zawsze dąży do rozwiazy­wa­nia problemó‚w użytkownikó‚w w inter­akcji z nimi. Sztu­ka ma wywoły­wać‡ emoc­je. Dobra sztu­ka może wywoł‚ywać smutek, nos­tal­gię™ — design powinien wywoł‚ywać jedynie pozy­ty­wne emoc­je. Sztu­ka zwraca uwagę™. Dobry design jest niewidoczny dla użytkown­i­ka.

Joshua wykazał‚ sporo tych rozbieżnoś›ci, a pod jego post­a­mi przetoczył‚a się™ wiel­ka dyskus­ja.

Roztrząsanie tego typu pytań tak naprawdę™ niewiele wnosi do codzi­en­nego życia design­era. Niem­niej warto znać‡ te różnice bo poma­ga­ją… one w dyskusji z klien­tem. Zdarza się, że jedynym kry­teri­um oce­ny ser­wisu sta­je się™ unikalność‡, ory­gi­nal­ność‡. Warto wtedy zadać‡ pytanie czy tworzymy sztukę™ czy narzę™dzie?

Moim oso­bistym zdaniem Inter­net jest przede wszys­tkim narzędziem komu­nikacji. Mądrzy mar­ketingowy potrafią uży­wać prostych narzę™dzi komu­nikacji do budowa­nia czegoś więcej niż kolorowe obraz­ki -“ do budowa­nia dia­logu ze swoi­mi kon­sumen­ta­mi. Bard­zo ezoterycznie piszą… o tym twó‚rcy Clue­train Man­i­festo.
Też warto o tym pamię™tać‡ gdy zas­tanaw­iasz się™ czy dany pro­jekt to ma być‡ sztuką… czy narzę™dziem.

Jeś›li ktoś› chce nato­mi­ast zobaczyć‡ jak moż­na tworzyć‡ sztukę™ w Internecie, to pole­cam wiz­ytę™ na stronach Bien­nale Sztu­ki Nowoczes­nej WRO. Na WRO moż­na co dwa lata znaleźć‡ sporo inspiru­ją…cych rzeczy.

0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *