Skuteczność wyszukiwarki

Jak badać sku­tecz­ność wyszu­ki­war­ki? Pro­po­nu­ję pro­stą meto­dę.

Zacznij­my od tego, że w pro­sty spo­sób moż­na zbie­rać przez jakiś czas (tydzień) hasła wpi­sy­wa­ne do wyszu­ki­war­ki.

Następ­nie z wpi­sa­nych haseł two­rzysz listę naj­czę­ściej wystę­pu­ją­cych. Wybie­rasz od 20% do 50% fraz, któ­re naj­czę­ściej się powta­rza­ją (waż­ne aby lista nie była zbyt duża). Następ­nie dla każ­dej tej fra­zy wyko­nu­jesz prze­szu­ki­wa­nie ser­wi­su z uży­ciem bada­nej wyszu­ki­war­ki. Jeśli w pierw­szych wyni­kach znaj­dzie się stro­na odpo­wia­da­ją­ca opty­mal­nie zapy­ta­niu sta­wiasz plu­si­ka. Na koniec spraw­dzasz ilość plu­si­ków. Jeśli bada­łeś powiedz­my 100 fraz to odpo­wiedź o sku­tecz­no­ści dosta­jesz od razu w pro­cen­tach.

Przy­kła­do­wo – w pierw­szej set­ce naj­po­pu­lar­niej­szych słów wyszu­ki­wa­nych na Blogfrog.pl zna­la­zły się niżej spi­sa­ne sło­wa. Kry­te­rium suk­ce­su usta­li­łem jako “trzy pierw­sze pozy­cje zwró­co­ne przez wyszu­ki­war­kę odpo­wia­da­ją tema­to­wi wyszu­ki­wa­nia (przy każ­dym z moż­li­wych sor­to­wań wyni­ków)”. Dla każ­de­go z wybra­nych słów uru­cho­mi­łem wyszu­ki­wa­nie. Powsta­ła tabel­ka jak niżej.

hasło popraw­ny wynik
wyspy pola­cy 1
szko­ła 1
pre­zen­ty 1
itel­li­gen­ce 1
popo­wicz 1
webde­sign 1
fire­fox 0
Lis Dzien­nik 0
wyspy, pola­cy 1
kuch­nia & cia­sto 1
Leopard OS 1

 

Test wska­zał sku­tecz­ność wyszu­ki­war­ki na pozio­mie 80%. Zba­da­nie więk­szej ilo­ści przy­pad­ków pozwo­li śle­dzić roz­wój wyszu­ki­war­ki oraz odnieść jej traf­ność do kon­ku­ren­cji.

5 odpowiedzi
 1. Mariusz Gąsiewski
  Mariusz Gąsiewski says:

  Nie sądzisz, że tego typu bada­nie sku­tecz­no­ści może nie­co zafał­szo­wać obraz sku­tecz­no­ści wyszu­ki­wa­rek. Śle­dzi­łem wyszu­ki­wa­nia kil­ku wyszu­ki­wa­rek (np. Google Ana­ly­tics ma taką funk­cjo­nal­ność) i zawsze domi­nu­je tam bar­dzo dłu­gi ogon niszo­wych wyszu­ki­wań. Co w takiej sytu­acji z tymi wyszu­ki­wa­nia­mi?

  Odpowiedz
 2. tomik99
  tomik99 says:

  Oczy­wi­scie, ze to jest uprosz­cze­nie. Odpo­wiedz sobie na pyta­nie, czy wolal­bys miec pew­nosc, ze w 50% przy­pad­kow wyszu­ki­war­ka dzia­la popraw­nie czy wolal­bys nie miec zadnej pew­no­sci 🙂 Wycho­dze z zalo­ze­nia, ze jesli malym kosz­tem moze­my znacz­nie polep­szyc uzy­tecz­nosc cze­sci ser­wi­su po pro­stu war­to to zro­bic 🙂

  Odpowiedz
 3. Mariusz Gąsiewski
  Mariusz Gąsiewski says:

  Fak­tycz­nie poda­ny przez Cie­bie spo­sób pozwa­la spraw­dzić efek­tyw­ność wyszu­ki­war­ki bar­dzo małym nakła­dem pra­cy. Co sądzisz o doda­niu do tego dru­gie­go para­me­tru wagi ważo­nej sło­wa klu­czo­we­go (np. ran­ga od 1 do 5) ? Dużo pra­cy nie przy­spo­rzy, a infor­ma­cje o efek­tyw­no­ści wyszu­ki­war­ki mogą być dużo bar­dziej mia­ro­daj­ne. Są sło­wa klu­czo­we, któ­re mają klu­czo­we zna­cze­nie dla ser­wi­su i są takie, któ­re pomi­mo tego, że użyt­kow­ni­cy czę­sto wyszu­ku­ją ich w ser­wi­sie, są one sto­sun­ko­wo mało waż­ne dla tego ser­wi­su. Przy­kła­do­wo nie wie­dzieć cze­mu jed­nym z czę­ściej wyszu­ki­wa­nych słów klu­czo­wych dla mojej witry­ny jest sło­wo klu­czo­we “sza­blo­ny word­press”. Czy mam się przej­mo­wać tym, że wyszu­ki­war­ka zwra­ca kiep­skie wyni­ki dla tego sło­wa klu­czo­we­go jeże­li na niej nie ma żad­nych sza­blo­nów do Word­Pres­sa, są tyl­ko dar­mo­we sza­blo­ny dla małych firm?

  Odpowiedz
 4. Robert Sołkiewicz
  Robert Sołkiewicz says:

  Wra­cam do tego posta już któ­ryś raz i cały czas się nad nim zasta­na­wiam. Tomek przed­sta­wił oce­nę sku­tecz­no­ści wyszu­ki­war­ki z punk­tu widze­nia wła­ści­cie­la ser­wi­su (IMO). Czy fak­tycz­nie o takie mie­rze­nie sku­tecz­no­ści nam (wła­ści­cie­lom ser­wi­sów) cho­dzi? Wg. mnie wyszu­ki­war­ka jest sku­tecz­na wte­dy gdy wyświe­tli wyni­ki inte­re­su­ją­ce dla oso­by któ­ra z niej korzy­sta, a to ozna­cza, że oso­ba ta podą­ży (klik­nie) za wyni­kiem wyszu­ki­wa­nia. Przy takim zało­że­niu nale­ża­ło by jed­nak oprzeć się na sta­ty­sty­kach kli­ka­nia w wyni­ki a nie na oce­nie samych wyni­ków.

  Odpowiedz
 5. Tomasz Karwatka
  Tomasz Karwatka says:

  Zga­dzam sie z Mariu­szem co do uspraw­nie­nia poprzez wagi. Wyda­je mi sie to cool.

  Robert – wiesz zale­zy jak zwe­ry­fi­ku­jesz wynik. Jesli usta­li­my, ze daje­my PLUSA dopie­ro jesli w wywia­dach potwier­dzi­my, ze use­rzy wpi­su­jac dana fra­ze spo­dzie­wa­ja sie takie­go wyni­ku to mamy wte­dy spoj­rze­nie ocza­mi use­ra. Nie­mniej to juz jest dale­ko ida­ca kom­pli­ka­cja a mi cho­dzi­lo o poda­nie pro­ste­go i szyb­kie­go spo­so­bu na pomiar sku­tecz­no­sci.
  Z dru­giej stro­ny patrzac na sku­tecz­nosc w ecom­mer­ce wie­my, ze nie zawsze inte­res use­ra musi byc w pel­ni spoj­ny z inte­re­sem dane­go skle­pu. Oczy­wi­scie w dlu­giej per­spek­ty­wie musza sie one jak naj­bar­dziej pokry­wac.
  Oce­na kli­kow jest bar­dzo myla­ca, czy nie zda­rzy­lo Ci sie kli­kac despe­rac­ko choc przy­pusz­cza­les, ze tam nie ma tego cze­go szu­kasz ale to bylo jedy­ne sen­sow­ne miej­sce? Czy nie zda­rzy­lo Ci sie kli­kac i orien­to­wac sie, ze to nie to? Takie meto­dy zawsze latwo sie wysy­pu­ja gdy chce­my badac zado­wo­le­nie uzyt­kow­ni­kow 🙂

  Odpowiedz

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *