Za dużo kontroli to brak kontroli

Jakiś czas temu testo­wa­li­śmy pewien gadżet wyświe­tla­ją­cy bro­szur­kę w for­mie wizu­ali­za­cji prze­rzu­ca­nych stron. Cie­ka­wie wyglą­da­ją­cy gadżet stał się dla nie­któ­rych użyt­kow­ni­ków praw­dzi­wym polem mino­wym.

Przede wszyst­kim użyt­kow­ni­cy mie­li pro­blem ze zro­zu­mie­niem idei prze­cią­gnij naroż­nik stro­ny. W ten spo­sób ope­ru­je­my papie­ro­wą bro­szur­ką ale prze­nie­sie­nie tej nawi­ga­cji do Sie­ci oka­za­ło się bar­dzo trud­ne w wyko­na­niu. Użyt­kow­ni­cy ewi­dent­nie nie rozu­mie­li jak dzia­ła mecha­nizm. Część z nich kli­ka­ła w naroż­ni­kach, część łapa­ła stro­nę ale nie wie­dzia­ła kie­dy zwol­nić kur­sor aby stro­na nie wró­ci­ła do pier­wot­ne­go poło­że­nia.

flash-paper.jpg

Auto­rzy gadże­tu doda­li też nawi­ga­cję poprzed­nia, następ­na stro­na oraz pierw­sza, ostat­nia stro­na w for­mie strza­łe­czek (coś takie­go: « < > »). Nie­ste­ty strza­łecz­ki te poło­żo­ne bli­sko sie­bie nie były roz­róż­nia­ne przez użyt­kow­ni­ków. Jeden z użyt­kow­ni­ków usta­wicz­nie kli­kał w przy­ci­ski pierw­sza, ostat­nia stro­na zamiast w poprzed­nia, następ­na co skut­ko­wa­ło cał­ko­wi­tą dez­orien­ta­cją i poczu­ciem utra­ty kon­tro­li. Użyt­kow­nik kli­kał, stro­ny zaczy­na­ły się efek­tow­nie prze­wra­cać, użyt­kow­nik mówił „STOP” a one nadal się kart­ko­wa­ły.

Sam gadżet umoż­li­wiał nawi­go­wa­nie w kil­ka efek­tow­nych spo­so­bów. Nie­ste­ty oka­za­ło się, że zabra­kło wio­dą­ce­go, wyraź­ne­go i zro­zu­mia­łe­go spo­so­bu nawi­ga­cji. W efek­cie wie­lu użyt­kow­ni­ków wyra­zi­ło opi­nię, że chcie­li­by po pro­stu pobrać tę bro­szur­kę w PDF lub zoba­czyć w HTML – tam wie­dzą jak przejść do inte­re­su­ją­cych ich infor­ma­cji.

0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *