Janmedia patronem medialnym konferencji #poWUD

Miło nam poin­for­mo­wać, że zosta­li­śmy patro­nem medial­nym kon­fe­ren­cji #poWUD, któ­ra odbę­dzie się 17 listo­pa­da 2018 r. w Pozna­niu!

#poWUD

Już 17 listo­pa­da przy Poli­tech­ni­ce Poznań­skiej po raz kolej­ny odbę­dzie się bez­płat­na kon­fe­ren­cja WUD Poznań w ramach World Usa­bi­li­ty Day! Poświę­co­na jest ona sze­ro­ko poję­tej tema­ty­ce UX, uży­tecz­no­ści i pro­jek­to­wa­nia skon­cen­tro­wa­ne­go na użyt­kow­ni­ku, a tak­że two­rze­niu nowo­cze­snych oraz przy­ja­znych roz­wią­zań.

Tema­tem prze­wod­nim tego­rocz­nej edy­cji jest: Design for Good or Evil.

Pod­czas kon­fe­ren­cji orga­ni­za­to­rzy gwa­ran­tu­ją ogrom­ną daw­kę uży­tecz­nej wie­dzy, masę prak­tycz­nych przy­kła­dów, ćwi­cze­nia pod okiem eks­per­tów i moż­li­wość roz­mo­wy z pre­le­gen­ta­mi w trak­cie kon­fe­ren­cji i na After­Par­ty.

Do udzia­łu, w imie­niu naszym i orga­ni­za­to­rów, zapra­sza­my wszyst­kie oso­by, któ­re są zain­te­re­so­wa­ne UX i usa­bi­li­ty, nie­za­leż­nie od pozio­mu wie­dzy czy zaawan­so­wa­nia. Wie­rzy­my, że pod­czas #poWUD każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie!

Wię­cej szcze­gó­łów oraz agen­dę znaj­dzie­cie na stro­nie wyda­rze­nia – powud.pl.

1 odpowiedz
  1. Hauerpower
    Hauerpower says:

    Świet­na impre­za. Moż­na było na niej dowie­dzieć się spo­ro cie­ka­wych rze­czy. Jeśli mamy uczyć się nowych tech­no­lo­gii czy pozna­wać bran­że to wła­śnie dzię­ki takim spo­tka­niom. Obec­ność pro­fe­sjo­na­li­stów jest bar­dzo waż­na i pozwa­la nie­co ina­czej spoj­rzeć na ten temat. Czy ktoś wie coś o innych spo­tka­niach?

    Odpowiedz

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *