Wpisy, których autorem jest Przemysław Lewandowski

Przepis na analizę konkurencji – część II (benchmarking)

Czy war­to kopio­wać roz­wią­za­nia od innych? Czym bench­mar­king UX róż­ni się od ana­li­zy kon­ku­ren­cji? Czy war­to two­rzyć listę funk­cjo­nal­no­ści swo­ich apli­ka­cji w opar­ciu o inne ser­wi­sy? Czy jest sens wymy­ślać wszyst­ko same­mu? Na te pyta­nia odpo­wie nasz arty­kuł, któ­ry jest kon­ty­nu­acją tema­tu o ana­li­zie kon­ku­ren­cji.

Przepis na analizę konkurencji – część I

Sta­ło się – po kil­ku latach ist­nie­nia fir­my oka­zu­je się, że kon­ku­ren­cja coraz sku­tecz­niej przy­cią­ga do sie­bie klien­tów. A to ozna­cza czas na zmia­ny – ale w któ­rym kie­run­ku? Co obec­nie dzie­je się na ryn­ku? Czy wystar­czy sko­pio­wać „ficze­ry” od kon­ku­ren­cji? Czym chce­my wyróż­nić się na tle innych? Jaką część ser­wi­su powin­ni­śmy ulep­szyć i czym […]