Konferencja „Interfejs Użytkownika — Kansei w praktyce”

7 czer­w­ca 2008 (sob­o­ta) odbędzie się kon­fer­enc­ja „Inter­fe­js Użytkown­i­ka — Kan­sei w prak­tyce”, już po raz trze­ci.

Jest to ciekawa i jed­na z nielicznych kon­fer­encji w Polsce o pro­jek­towa­niu inter­fe­jsów. Zgod­nie z pro­gramem cała pier­wsza część będzie poświę­cona metodzie pro­jek­towa­nia Kan­sei, która jest głównym tem­atem kon­fer­encji. Mając w pamię­ci pier­wszą edy­cję jest to na pewno sukces orga­ni­za­torów, że na kon­fer­encji o Kan­sei będą prezen­tac­je o Kan­sei 🙂

Dru­ga część będzie doty­czyć zagad­nień prak­ty­cznych, w której będziemy mogli m. in. posłuchać o sor­towa­niu karteczek, użytecznoś­ci, doświad­czeni­ach w pro­jek­towa­niu innowacji w TP S.A.
Gru­pa z Jan­media również postanow­iła wys­tąpić na kon­fer­encji z tem­atem „Atrak­cyjność i użyteczność zaawan­sowanych aplikacji inter­ne­towych”. Dlat­ego wszys­t­kich gorą­co zapraszam do uczest­nict­wa!

Więcej infor­ma­cji moż­na znaleźć na stron­ie inter­ne­towej, gdzie zna­j­du­je się for­mu­la­rz rejes­tracji dla wszys­t­kich, którzy byli­by zain­tere­sowani uczest­nictwem.

Asia

1 odpowiedz

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *