Konferencja „Interfejs Użytkownika – Kansei w praktyce”

7 czerw­ca 2008 (sobo­ta) odbę­dzie się kon­fe­ren­cja „Inter­fejs Użyt­kow­ni­ka – Kan­sei w prak­ty­ce”, już po raz trze­ci.

Jest to cie­ka­wa i jed­na z nie­licz­nych kon­fe­ren­cji w Pol­sce o pro­jek­to­wa­niu inter­fej­sów. Zgod­nie z pro­gra­mem cała pierw­sza część będzie poświę­co­na meto­dzie pro­jek­to­wa­nia Kan­sei, któ­ra jest głów­nym tema­tem kon­fe­ren­cji. Mając w pamię­ci pierw­szą edy­cję jest to na pew­no suk­ces orga­ni­za­to­rów, że na kon­fe­ren­cji o Kan­sei będą pre­zen­ta­cje o Kan­sei 🙂

Dru­ga część będzie doty­czyć zagad­nień prak­tycz­nych, w któ­rej będzie­my mogli m. in. posłu­chać o sor­to­wa­niu kar­te­czek, uży­tecz­no­ści, doświad­cze­niach w pro­jek­to­wa­niu inno­wa­cji w TP S.A.
Gru­pa z Jan­me­dia rów­nież posta­no­wi­ła wystą­pić na kon­fe­ren­cji z tema­tem „Atrak­cyj­ność i uży­tecz­ność zaawan­so­wa­nych apli­ka­cji inter­ne­to­wych”. Dla­te­go wszyst­kich gorą­co zapra­szam do uczest­nic­twa!

Wię­cej infor­ma­cji moż­na zna­leźć na stro­nie inter­ne­to­wej, gdzie znaj­du­je się for­mu­larz reje­stra­cji dla wszyst­kich, któ­rzy byli­by zain­te­re­so­wa­ni uczest­nic­twem.

Asia

1 odpowiedz

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *