Wpisy, których autorem jest Agnieszka Kozłowska

Mikrointerakcje UX – sposób na satysfakcję użytkowników

Mikro­in­te­rak­cje, czy­li deta­le pod­no­szą­ce satys­fak­cję użyt­kow­ni­ków   „The dif­fe­ren­ce betwe­en a pro­duct you love and one you tole­ra­te are often micro­in­te­rac­tions you have with it.” Dan Saf­fer   źró­dło: https://blogs.adobe.com/creativecloud/files/2016/04/microinteractions-part1-1800x1013.png   Więk­szość arty­ku­łów o tema­ty­ce User Expe­rien­ce pod­kre­śla, że design to nie atrak­cyj­ny wygląd pro­duk­tu, ale przede wszyst­kim jego funk­cjo­nal­ność i uży­tecz­ność. Docze­ka­li­śmy się jed­nak […]