Design Patterns czyli Wzorce Projektowe

Takie rze­czy war­to roz­po­wszech­niać – wzor­ce pro­jek­to­we – coś, z cze­go każ­dy UI desi­gner powi­nien korzy­stać.

Chri­sti­nan Beh­rens nie­daw­no obro­nił swo­ją pra­cę magi­ster­ską zaty­tu­ło­wa­ną “The form of facts and figu­res”. Jed­nym z wyni­ków jego pra­cy jest ta nie­sa­mo­wi­ta stro­na – “Infor­ma­tion Design Pat­terns”. Jeże­li zasta­na­wiasz się jak zwi­zu­ali­zo­wać dane – zer­k­nij naj­pierw tam (lub prze­czy­taj książ­ki Edwar­da Tufte).

Stro­nę Chri­stia­na zna­la­złem przez usereccentric.com

Innym źró­dłem wzor­ców jest zbiór na wellie.com. Tutaj kata­log został podzie­lo­ny na kate­go­rie:

 • Potrze­by użyt­kow­ni­ka – zbiór wzor­ców, któ­re bez­po­śred­nio speł­nia­ją potrze­by użyt­kow­ni­ka.
 • Potrze­by apli­ka­cji – zbiór wzor­ców, któ­re poma­ga­ją lepiej komu­ni­ko­wać się z użyt­kow­ni­kiem.
 • Kon­tekst pro­jek­tu – czy­li typ/rodzaj i prze­zna­cze­nie pro­jek­tu.

Ostat­ni dzi­siaj zbiór, jaki chcia­łem poka­zać jest Yahoo! Design Pat­tern Libra­ry. Wzor­ce tutaj zebra­ne bar­dziej ukie­run­ko­wa­ne są na zaawan­so­wa­ne inte­rak­cje (ani­ma­cje, przej­ścia) – bar­dzo przy­dat­ne w budo­wa­niu wyso­ce inte­rak­tyw­nych stron

/KUBA:)

5 odpowiedzi
 1. Paulina Gawłowska
  Paulina Gawłowska says:

  Kil­ka razy robi­łam podej­ścia do roz­gry­zie­nia i odkry­cia “cudow­no­ści” stro­ny Chri­stia­na “Infor­ma­tion Design Pat­terns”, ale dla mnie jest nie­zja­dli­wa.

  A co do wzor­ców i źró­deł inspi­ra­cji pole­cam http://konigi.com

  Odpowiedz

Trackbacks & Pingbacks

 1. Różne linki o testowaniu (i nie tylko;)) | Mój skrawek Sieci napisał(a):

  […] Zbiór lin­ków o wzor­cach pro­jek­to­wa­nia stron, w kon­tek­ście usa­bi­li­ty: https://www.webusability.pl/2008/05/13/design-patterns-czyli-wzorce-projektowe/. […]

 2. Wzorce projektowe | zaistniejwsieci napisał(a):

  […] blo­gu Webusability.pl poru­szo­no kwe­stię tzw. “wzor­ców pro­jek­to­wych” (ang. design pat­terns). Są to goto­we […]

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *