Najbardziej użyteczny marketing na ziemi

Czy ludzie lubią rekla­my?

Sta­ty­sty­ka poka­zu­je, że:

  • 69% Ame­ry­ka­nów jest zain­te­re­so­wa­nych pro­duk­ta­mi lub usłu­ga­mi, któ­re pomo­gą im pomi­jać lub blo­ko­wać mar­ke­ting (Yan­ke­lo­vich 2005, Mar­ke­ting Recep­ti­vi­ty Stu­dy)
  • 76% odbior­ców nie wie­rzy, że rekla­my mówią praw­dę (Yan­ke­lo­vich 2005, Mar­ke­ting Recep­ti­vi­ty Stu­dy)

Z dru­giej zaś stro­ny:

  • 76% Ame­ry­ka­nów roz­ma­wia przy­naj­mniej o jed­nej mar­ce dzien­nie (śred­nio aż o 10) (Talk­Track, Kel­ly Fay Gro­up, 2006)
  • 68% kon­su­men­tów ufa opi­niom innych kon­su­men­tów tak samo jak swo­im (Edel­man Trust Baro­metr, 2006)

Jaki z tego wnio­sek? Powin­ni­śmy uła­twiać ludziom mówie­nie o naszych pro­duk­tach, mar­kach i fir­mach!

Wię­cej