Kurs usability

Czy zastanawialiście się co decyduje o powodzeniu serwisów WWW?

Co spra­wia, że użyt­kow­ni­cy chęt­niej prze­by­wa­ją na nie­któ­rych stro­nach? W głów­nej mie­rze decy­du­je o tym usa­bi­li­ty, zwa­ne też uży­tecz­no­ścią. W kur­sie poka­zu­ję jak budo­wać intu­icyj­ne w obsłu­dze ser­wi­sy i udo­wad­niam jak wiel­ki wpływ ma uży­tecz­ność na final­ny suk­ces każ­de­go inte­rak­tyw­ne­go pro­jek­tu.

Pobierz kurs usa­bi­li­ty [wer­sja 2 | PDF]

Forma kursu

For­ma kur­su ma uła­twić szyb­kie zapo­zna­nie się z nim. Więk­szość infor­ma­cji zosta­ła poda­na w skon­den­so­wa­nej for­mie dzię­ki cze­mu możesz zapo­znać się z tymi ele­men­ta­mi, któ­re Cie­bie naj­bar­dziej inte­re­su­ja, bez koniecz­no­ści czy­ta­nia cało­ści. Nawet prze­czy­ta­nie cało­ści nie zaj­mie Ci wię­cej niż 2–3 godzi­ny.

Dla kogo jest kurs?

Kurs adre­so­wa­ny jest do osób zwią­za­nych z mar­ke­tin­giem, rekla­mą i PR. Do wszyst­kich któ­rzy wyko­rzy­stu­ją Inter­net do komu­ni­ka­cji ze swy­mi klien­ta­mi, dzien­ni­ka­rza­mi i oto­cze­niem biz­ne­so­wym.

Czego się nauczysz czytając kurs?

 • Ile kosz­tu­je dobre usa­bi­li­ty.
 • Ile możesz zyskać dzię­ki dobre­mu usa­bi­li­ty.
 • Co decy­du­je o efek­tyw­no­ści ser­wi­su WWW.
 • Jak pro­wa­dzić ana­li­zę usa­bi­li­ty i oce­niać intu­icyj­ność ser­wi­su?
 • Jak sku­tecz­nie docie­rać do klien­tów, mediów i oto­cze­nia biz­ne­so­we­go poprzez efek­tyw­ny ser­wis kor­po­ra­cyj­ny.
 • Jak zwięk­szać efek­tyw­ność sys­te­mów eCom­mer­ce.
 • Co to jest współ­czyn­nik porzu­ceń koszy­ka i jak moż­na go zmniej­szać.
 • Czym są testy user-expe­rien­ce i jak je pro­wa­dzić.
 • Jak pro­jek­to­wać uży­tecz­ne ser­wi­sy WWW i współ­pra­co­wać z agen­cją inte­rak­tyw­ną.

Zawartość Kursu usability

 • Spis tre­ści
 • Wstęp (3)
 • Wpro­wa­dze­nie do usa­bi­li­ty (4)
 • Naj­waż­niej­sze wytycz­ne (10)
 • Efek­tyw­ność ser­wi­sów kor­po­ra­cyj­nych (29)
 • Efek­tyw­ność w eCom­mer­ce (47)
 • Efek­tyw­ność rekla­my inter­ne­to­wej (57)
 • Dostęp­ność (66)
 • Bada­nie usa­bi­li­ty (79)
 • Pro­jek­to­wa­nie zgod­ne z usa­bi­li­ty (86)
 • Współ­pra­ca z agen­cją inte­rak­tyw­ną (96)
 • Komu­ni­ka­cja z użyt­kow­ni­kiem (99)
 • Załącz­ni­ki (103)
 • Zakoń­cze­nie (105)

Szkolenia

Jeśli uwa­żasz, że teo­ria to zbyt mało – sko­rzy­staj z dedy­ko­wa­nych szko­leń.

0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *