Wpisy, których autorem jest AT Janmedia

UX/UI czy jednak Usability

Poroz­ma­wiaj­my chwi­lę o modzie. Moda to coś jak wia­do­mo w mia­rę nie­uchwyt­ne­go a jed­nak wpły­wa dosyć dale­ce na życie każ­de­go z nas. Naj­czę­ściej nie­zwy­kle trud­no orzec skąd dokład­nie poja­wił się nowy trend i dla­cze­go aku­rat nagle lubi­my n.p. Google Meet bar­dziej niż Sky­pe czy Zoom, tudzież dla­cze­go cał­kiem nie­daw­no popu­lar­ne plat­for­my jak Gadu-gadu, AOL Instant […]

O ścierających się Światopoglądach.

Jed­nym z tren­dów w tema­ty­ce pro­jek­to­wa­nia opty­mal­nych inter­fej­sów i polep­sza­nia witryn inter­ne­to­wych jest kwe­stia pogo­dze­nia zaawan­so­wanch funk­cji udo­stęp­nia­nych przez witry­ny budo­wa­ne za pomo­cą tech­no­lo­gii HTML5 a ogra­ni­czeń sprzę­to­wych wie­lu użyt­kow­ni­ków, któ­rych kom­pu­te­ry lub smart­fo­ny były kupo­wa­ne już jakiś czas temu. Na zacho­dzie, jed­nym z komen­ta­rzy otrzy­my­wa­nych przez fir­my pro­wa­dzą­ce duże por­ta­le w inter­ne­cie jest to, […]

Kurs usability

Czy zasta­na­wia­li­ście się co decy­du­je o powo­dze­niu ser­wi­sów WWW? Co spra­wia, że użyt­kow­ni­cy chęt­niej prze­by­wa­ją na nie­któ­rych stro­nach? W głów­nej mie­rze decy­du­je o tym usa­bi­li­ty, zwa­ne też uży­tecz­no­ścią. W kur­sie poka­zu­ję jak budo­wać intu­icyj­ne w obsłu­dze ser­wi­sy i udo­wad­niam jak wiel­ki wpływ ma uży­tecz­ność na final­ny suk­ces każ­de­go inte­rak­tyw­ne­go pro­jek­tu.