Nowe wyzwania

Od 2004 roku współ­two­rzy­łem wraz z Jan­me­dia Inte­rac­ti­ve i moimi czy­tel­ni­ka­mi tego blo­ga. Wspól­nie pro­mo­wa­li­śmy poję­cie uży­tecz­no­ści. Przez ten czas uda­ło nam się zwró­cić uwa­gę na usa­bi­li­ty mena­dże­rom, mediom i webma­ste­rom. Świet­nie było być tutaj z Wami.

W tym miej­scu chciał­bym poin­for­mo­wać, że prze­sta­ję zaj­mo­wać się usa­bi­li­ty. Cze­ka­ją na mnie nowe wyzwa­nia, w któ­rych chcę się spraw­dzić.

Prze­ka­zu­ję misję dal­sze­go pro­mo­wa­nia usa­bi­li­ty moim kole­żan­kom i kole­gom z Jan­me­dia. Znaj­dzie­cie tam doświad­czo­nych, peł­nych ener­gii ludzi. Pra­co­wa­li­śmy wspól­nie przy wie­lu pro­jek­tach i jestem w peł­ni prze­ko­na­ny o nie­sa­mo­wi­tej jako­ści pra­cy, zaan­ga­żo­wa­niu i pro­fe­sjo­na­liź­mie tych ludzi.
Mam nadzie­ję, że od cza­su do cza­su znaj­dą chwi­lę by napi­sać tutaj kil­ka słów.

Tym­cza­sem dla tych co nie mie­li oka­zji prze­czy­tać, pod­rzu­cam lin­ki do cie­kaw­szych postów z tego blo­ga.

Ponad­to war­to zaj­rzeć na:

Zapra­szam też na blo­gi moich Jan­me­dio­wych kole­gów:

 • Flex i AIR

Zapra­szam też do zer­k­nię­cia na ostat­nie pro­jek­ty jakie reali­zo­wa­li­śmy w Jan­me­dia:

Spo­tkasz mnie na Grill IT

Dzię­ku­ję za współ­pra­cę. Do usły­sze­nia!

13 odpowiedzi
 1. Michał Hryniszyn
  Michał Hryniszyn says:

  @ Łukasz
  Wystar­czy pogu­glo­wać :). Mógł­bym tu zalin­ko­wać, ale sko­ro sam Tomek tego nie napi­sał… to nie podam tej infor­ma­cji 🙂

  @Bartłomiej Kozieł
  To nie koniec, tyl­ko Tomek zmie­nia pra­cę. Jak już napi­sał, blog będzie kon­ty­nu­owa­ny, ale przez kogoś inne­go.
  Choć może i koniec… bo zarów­no tego blo­ga jak i Jan­me­dia znam/kojarzę dzię­ki Tom­ko­wi…

  Odpowiedz

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Odpowiedz na „Bartłomiej DymeckiAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *