Szkolenie UX w praktyce 15–16 listopada

Tuż przed roz­po­czę­ciem se­zo­nu świą­tecz­ne­go, w po­ło­wie li­sto­pa­da, od­by­ła się ko­lej­na edy­cja na­szych cy­klicz­nych szko­leń UX w prak­ty­cepod­sta­wy i pro­ces pro­jek­to­wy, pod­czas któ­rych ko­lej­ni uczest­ni­cy zgłę­bia­li taj­ni­ki User Expe­rien­ce, za­rów­no w for­mie teo­re­tycz­nej jak i prak­tycz­nej.

Nie oby­ło się oczy­wi­ście bez prac warsz­ta­to­wych – kil­ka zdjęć po­ni­żej. Jak za­wsze, ser­decz­nie za­pra­sza­my!

Wię­cej in­for­ma­cji o na­szych szko­le­niach znaj­dzie­cie na stro­nie – Szko­le­nia UX.

0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *