Ile wydać na usability?

Ile moż­na zyskać?
W swoim Alert­box Jakob Nielsen opisu­je bada­nia na 42 przy­pad­kach gdzie łat­wo dało się ustal­ić przełoże­nia ulep­szenia użytecznoś­ci na efek­ty. Dla każdego pro­jek­tu ustalono mierni­ki, które zbadano przed i po wprowadze­niu ulep­szeń w usabil­i­ty.

Założone mierni­ki wzrosły śred­nio o 135%.

  • Sprzedaż (kon­wer­s­ja) – 100%
  • Ilość odsłon / ilość UU – 150%
  • Efek­ty­wność (user per­for­mance) – 161%

Ile firmy wyda­ją na usabil­i­ty?
Zazwyczaj porównu­je się koszt badań usabil­i­ty do całego kosz­tu pro­jek­tu.
Dys­ponu­ję dwoma bada­ni­a­mi doty­czą­cy­mi kosztów usabil­i­ty w pro­jek­cie. Oba bada­nia opar­to na tych samych założe­ni­ach: porównu­je­my całkow­ity koszt dzi­ałań usabil­i­ty do całkowitego kosz­tu pro­jek­tu.

W bada­niu prowad­zonym przez Norman/Nielsen na próbce 863 ser­wisów na usabil­i­ty wydawano około 10% budże­tu pro­jek­tu.

W anal­izach jakie przeprowadz­iłem w fir­mie w której pracu­ję (na znacznie mniejszej próbce bo tylko 5 przy­pad­ków) dzi­ała­nia związane z usabil­i­ty skon­sumowały około 14% budże­tu projektów.Brałem pod uwagę jedynie te pro­jek­ty gdzie prowadzil­iśmy zarówno usabil­i­ty jak i pro­jek­towanie. W wielu przy­pad­kach pracu­je­my jedynie jako badacz/konsultant usabil­i­ty
i kosz­ty całego pro­jek­tu nie są nam znane.

Waż­na jest świado­mość, że w dużych pro­jek­tach udzi­ał badań usabil­i­ty w kosz­tach całego pro­jek­tu będzie pro­cen­towo znacznie niższy.

Pod­sumowu­jąc wyda­jąc 10–14% budże­tu na usabil­i­ty zysku­je­my o 135% efek­ty­wniejszy pro­dukt. Im więk­sza skala dzi­ała­nia, tym efek­ty mier­zone w gotów­ce będą bardziej spek­taku­larne. Im mniejsza skala dzi­ała­nia tym efek­ty mogą okazać się ważniejsze dla przed­siębiorstwa.

0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *