Ile wydać na usability?

Ile moż­na zyskać?
W swo­im Alert­box Jakob Nie­lsen opi­su­je bada­nia na 42 przy­pad­kach gdzie łatwo dało się usta­lić prze­ło­że­nia ulep­sze­nia uży­tecz­no­ści na efek­ty. Dla każ­de­go pro­jek­tu usta­lo­no mier­ni­ki, któ­re zba­da­no przed i po wpro­wa­dze­niu ulep­szeń w usa­bi­li­ty.

Zało­żo­ne mier­ni­ki wzro­sły śred­nio o 135%.

  • Sprze­daż (kon­wer­sja) – 100%
  • Ilość odsłon / ilość UU – 150%
  • Efek­tyw­ność (user per­for­man­ce) – 161%

Ile fir­my wyda­ją na usa­bi­li­ty?
Zazwy­czaj porów­nu­je się koszt badań usa­bi­li­ty do całe­go kosz­tu pro­jek­tu.
Dys­po­nu­ję dwo­ma bada­nia­mi doty­czą­cy­mi kosz­tów usa­bi­li­ty w pro­jek­cie. Oba bada­nia opar­to na tych samych zało­że­niach: porów­nu­je­my cał­ko­wi­ty koszt dzia­łań usa­bi­li­ty do cał­ko­wi­te­go kosz­tu pro­jek­tu.

W bada­niu pro­wa­dzo­nym przez Norman/Nielsen na prób­ce 863 ser­wi­sów na usa­bi­li­ty wyda­wa­no oko­ło 10% budże­tu pro­jek­tu.

W ana­li­zach jakie prze­pro­wa­dzi­łem w fir­mie w któ­rej pra­cu­ję (na znacz­nie mniej­szej prób­ce bo tyl­ko 5 przy­pad­ków) dzia­ła­nia zwią­za­ne z usa­bi­li­ty skon­su­mo­wa­ły oko­ło 14% budże­tu projektów.Brałem pod uwa­gę jedy­nie te pro­jek­ty gdzie pro­wa­dzi­li­śmy zarów­no usa­bi­li­ty jak i pro­jek­to­wa­nie. W wie­lu przy­pad­kach pra­cu­je­my jedy­nie jako badacz/konsultant usa­bi­li­ty
i kosz­ty całe­go pro­jek­tu nie są nam zna­ne.

Waż­na jest świa­do­mość, że w dużych pro­jek­tach udział badań usa­bi­li­ty w kosz­tach całe­go pro­jek­tu będzie pro­cen­to­wo znacz­nie niż­szy.

Pod­su­mo­wu­jąc wyda­jąc 10–14% budże­tu na usa­bi­li­ty zysku­je­my o 135% efek­tyw­niej­szy pro­dukt. Im więk­sza ska­la dzia­ła­nia, tym efek­ty mie­rzo­ne w gotów­ce będą bar­dziej spek­ta­ku­lar­ne. Im mniej­sza ska­la dzia­ła­nia tym efek­ty mogą oka­zać się waż­niej­sze dla przed­się­bior­stwa.

0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *