Design Patterns czyli Wzorce Projektowe

Takie rze­czy war­to roz­po­wszech­niać – wzor­ce pro­jek­to­we – coś, z cze­go każ­dy UI desi­gner powi­nien korzy­stać.

Wię­cej