Formularze nie są… proste

For­mu­la­rze są ele­men­tem, któ­ry w ser­wi­sach kor­po­ra­cyj­nych jest czę­sto odpo­wie­dzial­ny za obni­że­nie ogól­nej efek­tyw­no­ści ser­wi­su – wie­le razy sły­sza­łem od klien­ta, że chce aby poprzez jego ser­wis kor­po­ra­cyj­ny klien­ci mogli nawią­zać kon­takt. To zada­nie jest tym trud­niej­sze im mniej uży­tecz­ny for­mu­larz kon­tak­to­wy.

Co na pew­no moż­na zro­bić aby było lepiej:

  • Ozna­czaj pola obo­wiąz­ko­we.
  • Poda­waj przy­kła­dy for­ma­tu infor­ma­cji jaki ocze­ku­jesz lub przyj­muj każ­dy uży­wa­ny for­mat.
  • Wyraź­nie poda­waj ogra­ni­cze­nia licz­by zna­ków.
  • Jeśli to nie jest koniecz­ne, nie twórz ogra­ni­czeń licz­by zna­ków.
  • Nie poka­zuj opcji, któ­rych klient nie może wybrać.
  • Wpro­wa­dzo­ne dane spraw­dzaj jak naj­szyb­ciej.
  • Bez­względ­nie zre­zy­gnuj z przy­ci­sku Wyczyść.
  • Wyłą­czaj przy­cisk wysy­ła­ją­cy for­mu­larz zaraz po jego klik­nię­ciu.
0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *