Formularze nie są… proste

For­mu­la­rze są ele­mentem, który w ser­wisach kor­po­ra­cyjnych jest częs­to odpowiedzial­ny za obniże­nie ogól­nej efek­ty­wnoś­ci ser­wisu – wiele razy słysza­łem od klien­ta, że chce aby poprzez jego ser­wis kor­po­ra­cyjny klien­ci mogli naw­iązać kon­takt. To zadanie jest tym trud­niejsze im mniej użyteczny for­mu­la­rz kon­tak­towy.

Co na pewno moż­na zro­bić aby było lep­iej:

  • Oznaczaj pola obow­iązkowe.
  • Podawaj przykłady for­matu infor­ma­cji jaki oczeku­jesz lub przyj­muj każdy uży­wany for­mat.
  • Wyraźnie podawaj ograniczenia licz­by znaków.
  • Jeśli to nie jest konieczne, nie twórz ograniczeń licz­by znaków.
  • Nie pokazuj opcji, których klient nie może wybrać.
  • Wprowad­zone dane sprawdzaj jak najszy­b­ciej.
  • Bezwzględ­nie zrezygnuj z przy­cisku Wyczyść.
  • Wyłączaj przy­cisk wysyła­ją­cy for­mu­la­rz zaraz po jego kliknię­ciu.
0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *