Przyjaciół poznaje się w biedzie

Prosty ale skuteczny sposób na to by użytkown­i­cy Cię pokochali: poma­gaj im gdy mają prob­le­my.

Jakie są dwa najwięk­sze prob­le­my? Gdy wyszuki­war­ka nic nie zna­jdzie lub gdy adres jest niepraw­idłowy i strona się nie wyświ­et­la.

Strona 404

Postaraj się zaplanować sytu­acje gdy użytkown­ik może najbardziej potrze­bować pomo­cy. Z pewnoś­cią taką sytu­acją jest kliknię­cie lub wpisanie niepoprawnego linku. Najczęś­ciej użytkown­ik otrzy­mu­je zwykłą stronę błę­du, nieste­ty nie poma­ga mu ona odnaleźć to czego szu­ka.

Ser­wis Microsoft.com w przy­pad­ku poda­nia przez użytkown­i­ka strony, która nie ist­nieje pokazu­je użytkown­ikowi nie tylko obsz­erne wytłu­macze­nie sytu­acji ale także kat­a­log linków i wyszuki­warkę. Tutaj naprawdę moż­na uzyskać pomoc.

Ser­wis Apple.com także doskonale rozwiązu­je prob­le­my zagu­bionych inter­nautów.

Wyszuki­war­ka

Stary jak świat a cią­gle mało pop­u­larny sposób komu­nikowa­nia, że “nic nie znaleziono” to podanie alter­naty­wnych możli­woś­ci uzyska­nia infor­ma­cji. Sko­ro wyszuki­war­ka nic nie znalazła to być może czas zapy­tać człowieka — w takiej sytu­acji warto umożli­wić choć­by szy­b­ki kon­takt z fir­mą.

Na stronach korporacje.pekao.com.pl wyszuki­war­ka po nie znalezie­niu poszuki­wanej frazy pro­ponu­je sko­rzys­tanie z mapy strony lub skon­tak­towanie się w celu uzyska­nia potrzeb­nych infor­ma­cji.

0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *