Przyjaciół poznaje się w biedzie

Pro­sty ale sku­tecz­ny spo­sób na to by użyt­kow­ni­cy Cię poko­cha­li: poma­gaj im gdy mają pro­ble­my.

Jakie są dwa naj­więk­sze pro­ble­my? Gdy wyszu­ki­war­ka nic nie znaj­dzie lub gdy adres jest nie­pra­wi­dło­wy i stro­na się nie wyświe­tla.

Stro­na 404

Posta­raj się zapla­no­wać sytu­acje gdy użyt­kow­nik może naj­bar­dziej potrze­bo­wać pomo­cy. Z pew­no­ścią taką sytu­acją jest klik­nię­cie lub wpi­sa­nie nie­po­praw­ne­go lin­ku. Naj­czę­ściej użyt­kow­nik otrzy­mu­je zwy­kłą stro­nę błę­du, nie­ste­ty nie poma­ga mu ona odna­leźć to cze­go szu­ka.

Ser­wis Microsoft.com w przy­pad­ku poda­nia przez użyt­kow­ni­ka stro­ny, któ­ra nie ist­nie­je poka­zu­je użyt­kow­ni­ko­wi nie tyl­ko obszer­ne wytłu­ma­cze­nie sytu­acji ale tak­że kata­log lin­ków i wyszu­ki­war­kę. Tutaj napraw­dę moż­na uzy­skać pomoc.

Ser­wis Apple.com tak­że dosko­na­le roz­wią­zu­je pro­ble­my zagu­bio­nych inter­nau­tów.

Wyszu­ki­war­ka

Sta­ry jak świat a cią­gle mało popu­lar­ny spo­sób komu­ni­ko­wa­nia, że “nic nie zna­le­zio­no” to poda­nie alter­na­tyw­nych moż­li­wo­ści uzy­ska­nia infor­ma­cji. Sko­ro wyszu­ki­war­ka nic nie zna­la­zła to być może czas zapy­tać czło­wie­ka – w takiej sytu­acji war­to umoż­li­wić choć­by szyb­ki kon­takt z fir­mą.

Na stro­nach korporacje.pekao.com.pl wyszu­ki­war­ka po nie zna­le­zie­niu poszu­ki­wa­nej fra­zy pro­po­nu­je sko­rzy­sta­nie z mapy stro­ny lub skon­tak­to­wa­nie się w celu uzy­ska­nia potrzeb­nych infor­ma­cji.

0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *