Czy taki diabeł straszny jak go malują?

Czy taki diabeł straszny jak go malują? Czyli o projektowaniu formularzy

For­mu­la­rze, bo o nich będzie mowa w artykule służą do komu­nikacji firmy z użytkown­ika­mi. Nie od dzisi­aj wiado­mo, że użytkown­i­cy nie lubią wypeł­ni­ać for­mu­la­rzy i trak­tu­ją je jako zło konieczne. Warto zad­bać o to, żeby nie były dla nich udręką.

W poprzed­nim artykule zwracal­iśmy uwagę na to jak waż­na jest komu­nikac­ja w zes­pole pomiędzy pro­jek­tan­ta­mi, a pro­gramis­ta­mi. Ter­az skupimy się na błę­dach w for­mu­la­rzach, które mogą być wynikiem złej komu­nikacji.

Ciekawym przy­pad­kiem jest for­mu­la­rz na stron­ie www.dekoracje.brw.com.pl. W maju bieżącego roku próbu­jąc dokon­ać zakupu i zaz­nacza­jąc, że jest się nowym klien­tem, for­mu­la­rz automaty­cznie się uzu­peł­ni­ał. Być może zamysł był taki, aby for­mu­la­rz pokazy­wał przykład­owe dane, jed­nakże te zaprezen­towane nie były typowy­mi przykłada­mi, tj. Jan Kowal­s­ki. Niewąt­pli­wie mogło to powodować, że użytkown­i­cy czuli się zde­zori­en­towani.

 

Dekoracje.brw.com.pl - automatycznie uzupełnione dane nowego klienta2

Automaty­cznie uzu­peł­ni­a­ją­cy się for­mu­la­rz na stron­ie www.dekoracje.brw.com.pl

 

Obec­nie na stron­ie zna­jdziemy negaty­wnie zaskaku­jące rozwiązanie. Mówi się o tym, że użytkown­i­cy nie lubią długich for­mu­la­rzy, ale czy może­my stosować takie pode­jś­cie, że na początku widz­imy krót­ki for­mu­la­rz, a po kliknię­ciu w pier­wsze pole nagle pojaw­ia nam się resz­ta for­mu­la­rza. Użytkown­i­cy czu­jąc się oszukani, mogą stracić zau­fanie do naszej wit­ryny. Niemiłą kon­sek­wencją źle zapro­jek­towanego for­mu­la­rza dla firmy będzie utra­ta klien­ta.

 

Beznazwy-2

Zaskaku­jące rozwinię­cie for­mu­la­rza na stron­ie www.dekoracje.brw.com.pl

 

Ter­az przyjrzymy się możli­woś­ci doko­na­nia zakupu bez zakłada­nia kon­ta. Na stron­ie sklepu inter­ne­towego www.active.sklep.pl składanie zamówienia jako gość może być dla użytkown­ików mylące. Jesteśmy przyzwycza­jeni do tego, że sfor­mułowanie “jako gość” oznacza, że chce­my zro­bić zakupy bez zakłada­nia kon­ta. W tym przy­pad­ku może­my zro­bić zakupy “jako gość”, ale jed­nocześnie zakłada­jąc kon­to. Jest to niety­powe rozwiązanie, które niepotrzeb­nie wydłuża pro­ces decyzyjny.

 

Sklep active

Sposo­by składa­nia zamówienia na stron­ie www.active.sklep.pl

 

Dobrym przykła­dem jak przy­jaźnie dla użytkown­i­ka może wyglą­dać wybór sposobu złoże­nia zamówienia jest strona www.butsklep.pl. Jest wyraźny podzi­ał na nowych klien­tów i oso­by, które już posi­ada­ją kon­to. Gdy nie mamy kon­ta wiemy, że musimy wybrać jed­ną z dostęp­nych opcji, czyli “Zakupy bez rejes­tracji” lub “Załóż dar­mowe kon­to”. Dodatkowo mamy infor­ma­cję o tym, co zyskamy rejestru­jąc się w sklepie.

 

ButSklep - kupowanie bez rejestracji

Intu­icyjne sposo­by składa­nia zamówienia na stron­ie www.butsklep.pl

 

Kil­ka miesię­cy temu próbu­jąc założyć kon­to na www.tumblr.com spotkała mnie niemiła niespodzian­ka i potwierdze­nie reguły, że etyki­ety powin­ny pojaw­iać się nad lub z boku pola do wpisy­wa­nia, a nie wewnątrz. Wpisałam adres e-mail następ­nie hasło oraz z przyzwycza­je­nia szy­bko przeniosłam się do następ­nego pola, aby hasło potwierdz­ić. Okaza­ło się, że jest to pole na nazwę użytkown­i­ka! Zare­je­strowałam się, a nazwa mojego loginu brzmi­ała dokład­nie jak moje hasło. Pier­wsze czego szukałam to możli­woś­ci usunię­cia kon­ta…

 

Tumblr - nazwa użytkownika

For­mu­la­rz rejes­tracji na stron­ie www.tumblr.com

 

W ciągu kilku miesię­cy zauważyłam, że nastąpiła pew­na zmi­ana. Wpisu­jąc adres e-mail, hasło, a następ­nie klika­jąc w pole “Nazwa użytkown­i­ka” pojaw­ia nam się od razu propozy­c­ja loginu. Nie jestem przeko­nana do autouzu­peł­ni­a­nia loginu. Wystar­czyła­by ram­ka obok pola z propozy­c­ja­mi. Czy myśli­cie, że dobrym pomysłem jest pro­ponowanie użytkown­ikowi loginu: Full­BananaKit­ty?

 

Tumblr-Hello Kitty

Automaty­cznie pro­ponowana nazwa użytkown­i­ka w for­mu­la­rzu rejes­tracji na stron­ie www.tumblr.com

 

Pod­sumowu­jąc należy zwró­cić szczegól­ną uwagę pod­czas kon­struowa­nia for­mu­la­rzy. Jak widać najnowsze trendy nie zawsze idą w parze z użytecznoś­cią. Jeśli w trak­cie pro­jek­towa­nia skon­cen­tru­je­my się na użytkown­ikach, wypeł­ni­an­ie for­mu­la­rzy będzie bard­zo proste.

5 odpowiedzi
 1. Zgred
  Zgred says:

  Dzię­ki 🙂 Ja ter­az tes­tu­je for­mu­la­rz firmy gdzie pracu­ję. Oprócz danych niezbęd­nych moim zdaniem są jeszcze pola na email, i recaptcha z wybieraniem obrazkó (sic!) i staram się to zwal­czyć 🙂

  Odpowiedz
 2. Leszek
  Leszek says:

  Fajnie dobrane przykłady, nieste­ty więk­szość sklepów kom­plet­nie jeszcze nie zwraca na to uwa­gi i uży­wa dość topornych rozwiązań, na szczęś­cie rynek to wery­fiku­je.

  Odpowiedz
  • Adrianna Żochowska
   Adrianna Żochowska says:

   Mam nadzieję, że z cza­sem wzrośnie świado­mość jak dobrze zapro­jek­towany for­mu­la­rz jest ważny dla użytkown­ików i ile może na tym zyskać fir­ma.

   Odpowiedz
 3. Karina
  Karina says:

  Bard­zo ciekawy case. Jak widać for­mu­la­rze to bard­zo istot­na rzecz. Źle zapro­jek­towany może przy­czynić się do mniejszej licz­by potenc­jal­nych zapy­tań.

  Odpowiedz

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Odpowiedz na „KarinaAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *