Czy taki diabeł straszny jak go malują?

Czy taki diabeł straszny jak go malują? Czyli o projektowaniu formularzy

For­mu­la­rze, bo o nich będzie mowa w artykule służą do komu­nikacji firmy z użytkown­ika­mi. Nie od dzisi­aj wiado­mo, że użytkown­i­cy nie lubią wypeł­ni­ać for­mu­la­rzy i trak­tu­ją je jako zło konieczne. Warto zad­bać o to, żeby nie były dla nich udręką.

W poprzed­nim artykule zwracal­iśmy uwagę na to jak waż­na jest komu­nikac­ja w zes­pole pomiędzy pro­jek­tan­ta­mi, a pro­gramis­ta­mi. Ter­az skupimy się na błę­dach w for­mu­la­rzach, które mogą być wynikiem złej komu­nikacji.

Ciekawym przy­pad­kiem jest for­mu­la­rz na stron­ie www.dekoracje.brw.com.pl. W maju bieżącego roku próbu­jąc dokon­ać zakupu i zaz­nacza­jąc, że jest się nowym klien­tem, for­mu­la­rz automaty­cznie się uzu­peł­ni­ał. Być może zamysł był taki, aby for­mu­la­rz pokazy­wał przykład­owe dane, jed­nakże te zaprezen­towane nie były typowy­mi przykłada­mi, tj. Jan Kowal­s­ki. Niewąt­pli­wie mogło to powodować, że użytkown­i­cy czuli się zde­zori­en­towani.

 

Dekoracje.brw.com.pl - automatycznie uzupełnione dane nowego klienta2

Automaty­cznie uzu­peł­ni­a­ją­cy się for­mu­la­rz na stron­ie www.dekoracje.brw.com.pl

 

Obec­nie na stron­ie zna­jdziemy negaty­wnie zaskaku­jące rozwiązanie. Mówi się o tym, że użytkown­i­cy nie lubią długich for­mu­la­rzy, ale czy może­my stosować takie pode­jś­cie, że na początku widz­imy krót­ki for­mu­la­rz, a po kliknię­ciu w pier­wsze pole nagle pojaw­ia nam się resz­ta for­mu­la­rza. Użytkown­i­cy czu­jąc się oszukani, mogą stracić zau­fanie do naszej wit­ryny. Niemiłą kon­sek­wencją źle zapro­jek­towanego for­mu­la­rza dla firmy będzie utra­ta klien­ta.

 

Beznazwy-2

Zaskaku­jące rozwinię­cie for­mu­la­rza na stron­ie www.dekoracje.brw.com.pl

 

Ter­az przyjrzymy się możli­woś­ci doko­na­nia zakupu bez zakłada­nia kon­ta. Na stron­ie sklepu inter­ne­towego www.active.sklep.pl składanie zamówienia jako gość może być dla użytkown­ików mylące. Jesteśmy przyzwycza­jeni do tego, że sfor­mułowanie “jako gość” oznacza, że chce­my zro­bić zakupy bez zakłada­nia kon­ta. W tym przy­pad­ku może­my zro­bić zakupy “jako gość”, ale jed­nocześnie zakłada­jąc kon­to. Jest to niety­powe rozwiązanie, które niepotrzeb­nie wydłuża pro­ces decyzyjny.

 

Sklep active

Sposo­by składa­nia zamówienia na stron­ie www.active.sklep.pl

 

Dobrym przykła­dem jak przy­jaźnie dla użytkown­i­ka może wyglą­dać wybór sposobu złoże­nia zamówienia jest strona www.butsklep.pl. Jest wyraźny podzi­ał na nowych klien­tów i oso­by, które już posi­ada­ją kon­to. Gdy nie mamy kon­ta wiemy, że musimy wybrać jed­ną z dostęp­nych opcji, czyli “Zakupy bez rejes­tracji” lub “Załóż dar­mowe kon­to”. Dodatkowo mamy infor­ma­cję o tym, co zyskamy rejestru­jąc się w sklepie.

 

ButSklep - kupowanie bez rejestracji

Intu­icyjne sposo­by składa­nia zamówienia na stron­ie www.butsklep.pl

 

Kil­ka miesię­cy temu próbu­jąc założyć kon­to na www.tumblr.com spotkała mnie niemiła niespodzian­ka i potwierdze­nie reguły, że etyki­ety powin­ny pojaw­iać się nad lub z boku pola do wpisy­wa­nia, a nie wewnątrz. Wpisałam adres e-mail następ­nie hasło oraz z przyzwycza­je­nia szy­bko przeniosłam się do następ­nego pola, aby hasło potwierdz­ić. Okaza­ło się, że jest to pole na nazwę użytkown­i­ka! Zare­je­strowałam się, a nazwa mojego loginu brzmi­ała dokład­nie jak moje hasło. Pier­wsze czego szukałam to możli­woś­ci usunię­cia kon­ta…

 

Tumblr - nazwa użytkownika

For­mu­la­rz rejes­tracji na stron­ie www.tumblr.com

 

W ciągu kilku miesię­cy zauważyłam, że nastąpiła pew­na zmi­ana. Wpisu­jąc adres e-mail, hasło, a następ­nie klika­jąc w pole “Nazwa użytkown­i­ka” pojaw­ia nam się od razu propozy­c­ja loginu. Nie jestem przeko­nana do autouzu­peł­ni­a­nia loginu. Wystar­czyła­by ram­ka obok pola z propozy­c­ja­mi. Czy myśli­cie, że dobrym pomysłem jest pro­ponowanie użytkown­ikowi loginu: Full­BananaKit­ty?

 

Tumblr-Hello Kitty

Automaty­cznie pro­ponowana nazwa użytkown­i­ka w for­mu­la­rzu rejes­tracji na stron­ie www.tumblr.com

 

Pod­sumowu­jąc należy zwró­cić szczegól­ną uwagę pod­czas kon­struowa­nia for­mu­la­rzy. Jak widać najnowsze trendy nie zawsze idą w parze z użytecznoś­cią. Jeśli w trak­cie pro­jek­towa­nia skon­cen­tru­je­my się na użytkown­ikach, wypeł­ni­an­ie for­mu­la­rzy będzie bard­zo proste.

5 odpowiedzi
 1. Zgred
  Zgred says:

  Dzię­ki 🙂 Ja ter­az tes­tu­je for­mu­la­rz firmy gdzie pracu­ję. Oprócz danych niezbęd­nych moim zdaniem są jeszcze pola na email, i recaptcha z wybieraniem obrazkó (sic!) i staram się to zwal­czyć 🙂

  Odpowiedz
 2. Leszek
  Leszek says:

  Fajnie dobrane przykłady, nieste­ty więk­szość sklepów kom­plet­nie jeszcze nie zwraca na to uwa­gi i uży­wa dość topornych rozwiązań, na szczęś­cie rynek to wery­fiku­je.

  Odpowiedz
  • Adrianna Żochowska
   Adrianna Żochowska says:

   Mam nadzieję, że z cza­sem wzrośnie świado­mość jak dobrze zapro­jek­towany for­mu­la­rz jest ważny dla użytkown­ików i ile może na tym zyskać fir­ma.

   Odpowiedz
 3. Karina
  Karina says:

  Bard­zo ciekawy case. Jak widać for­mu­la­rze to bard­zo istot­na rzecz. Źle zapro­jek­towany może przy­czynić się do mniejszej licz­by potenc­jal­nych zapy­tań.

  Odpowiedz

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Odpowiedz na „Adrianna ŻochowskaAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *