Czy taki diabeł straszny jak go malują?

Czy taki diabeł straszny jak go malują? Czyli o projektowaniu formularzy

For­mu­la­rze, bo o nich będzie mowa w arty­ku­le słu­żą do komu­ni­ka­cji fir­my z użyt­kow­ni­ka­mi. Nie od dzi­siaj wia­do­mo, że użyt­kow­ni­cy nie lubią wypeł­niać for­mu­la­rzy i trak­tu­ją je jako zło koniecz­ne. War­to zadbać o to, żeby nie były dla nich udrę­ką.

W poprzed­nim arty­ku­le zwra­ca­li­śmy uwa­gę na to jak waż­na jest komu­ni­ka­cja w zespo­le pomię­dzy pro­jek­tan­ta­mi, a pro­gra­mi­sta­mi. Teraz sku­pi­my się na błę­dach w for­mu­la­rzach, któ­re mogą być wyni­kiem złej komu­ni­ka­cji.

Cie­ka­wym przy­pad­kiem jest for­mu­larz na stro­nie www.dekoracje.brw.com.pl. W maju bie­żą­ce­go roku pró­bu­jąc doko­nać zaku­pu i zazna­cza­jąc, że jest się nowym klien­tem, for­mu­larz auto­ma­tycz­nie się uzu­peł­niał. Być może zamysł był taki, aby for­mu­larz poka­zy­wał przy­kła­do­we dane, jed­nak­że te zapre­zen­to­wa­ne nie były typo­wy­mi przy­kła­da­mi, tj. Jan Kowal­ski. Nie­wąt­pli­wie mogło to powo­do­wać, że użyt­kow­ni­cy czu­li się zdez­o­rien­to­wa­ni.

 

Dekoracje.brw.com.pl - automatycznie uzupełnione dane nowego klienta2

Auto­ma­tycz­nie uzu­peł­nia­ją­cy się for­mu­larz na stro­nie www.dekoracje.brw.com.pl

 

Obec­nie na stro­nie znaj­dzie­my nega­tyw­nie zaska­ku­ją­ce roz­wią­za­nie. Mówi się o tym, że użyt­kow­ni­cy nie lubią dłu­gich for­mu­la­rzy, ale czy może­my sto­so­wać takie podej­ście, że na począt­ku widzi­my krót­ki for­mu­larz, a po klik­nię­ciu w pierw­sze pole nagle poja­wia nam się resz­ta for­mu­la­rza. Użyt­kow­ni­cy czu­jąc się oszu­ka­ni, mogą stra­cić zaufa­nie do naszej witry­ny. Nie­mi­łą kon­se­kwen­cją źle zapro­jek­to­wa­ne­go for­mu­la­rza dla fir­my będzie utra­ta klien­ta.

 

Beznazwy-2

Zaska­ku­ją­ce roz­wi­nię­cie for­mu­la­rza na stro­nie www.dekoracje.brw.com.pl

 

Teraz przyj­rzy­my się moż­li­wo­ści doko­na­nia zaku­pu bez zakła­da­nia kon­ta. Na stro­nie skle­pu inter­ne­to­we­go www.active.sklep.pl skła­da­nie zamó­wie­nia jako gość może być dla użyt­kow­ni­ków mylą­ce. Jeste­śmy przy­zwy­cza­je­ni do tego, że sfor­mu­ło­wa­nie “jako gość” ozna­cza, że chce­my zro­bić zaku­py bez zakła­da­nia kon­ta. W tym przy­pad­ku może­my zro­bić zaku­py “jako gość”, ale jed­no­cze­śnie zakła­da­jąc kon­to. Jest to nie­ty­po­we roz­wią­za­nie, któ­re nie­po­trzeb­nie wydłu­ża pro­ces decy­zyj­ny.

 

Sklep active

Spo­so­by skła­da­nia zamó­wie­nia na stro­nie www.active.sklep.pl

 

Dobrym przy­kła­dem jak przy­jaź­nie dla użyt­kow­ni­ka może wyglą­dać wybór spo­so­bu zło­że­nia zamó­wie­nia jest stro­na www.butsklep.pl. Jest wyraź­ny podział na nowych klien­tów i oso­by, któ­re już posia­da­ją kon­to. Gdy nie mamy kon­ta wie­my, że musi­my wybrać jed­ną z dostęp­nych opcji, czy­li “Zaku­py bez reje­stra­cji” lub “Załóż dar­mo­we kon­to”. Dodat­ko­wo mamy infor­ma­cję o tym, co zyska­my reje­stru­jąc się w skle­pie.

 

ButSklep - kupowanie bez rejestracji

Intu­icyj­ne spo­so­by skła­da­nia zamó­wie­nia na stro­nie www.butsklep.pl

 

Kil­ka mie­się­cy temu pró­bu­jąc zało­żyć kon­to na www.tumblr.com spo­tka­ła mnie nie­mi­ła nie­spo­dzian­ka i potwier­dze­nie regu­ły, że ety­kie­ty powin­ny poja­wiać się nad lub z boku pola do wpi­sy­wa­nia, a nie wewnątrz. Wpi­sa­łam adres e-mail następ­nie hasło oraz z przy­zwy­cza­je­nia szyb­ko prze­nio­słam się do następ­ne­go pola, aby hasło potwier­dzić. Oka­za­ło się, że jest to pole na nazwę użyt­kow­ni­ka! Zare­je­stro­wa­łam się, a nazwa moje­go logi­nu brzmia­ła dokład­nie jak moje hasło. Pierw­sze cze­go szu­ka­łam to moż­li­wo­ści usu­nię­cia kon­ta…

 

Tumblr - nazwa użytkownika

For­mu­larz reje­stra­cji na stro­nie www.tumblr.com

 

W cią­gu kil­ku mie­się­cy zauwa­ży­łam, że nastą­pi­ła pew­na zmia­na. Wpi­su­jąc adres e-mail, hasło, a następ­nie kli­ka­jąc w pole “Nazwa użyt­kow­ni­ka” poja­wia nam się od razu pro­po­zy­cja logi­nu. Nie jestem prze­ko­na­na do auto­uzu­peł­nia­nia logi­nu. Wystar­czy­ła­by ram­ka obok pola z pro­po­zy­cja­mi. Czy myśli­cie, że dobrym pomy­słem jest pro­po­no­wa­nie użyt­kow­ni­ko­wi logi­nu: Ful­l­Ba­na­na­Kit­ty?

 

Tumblr-Hello Kitty

Auto­ma­tycz­nie pro­po­no­wa­na nazwa użyt­kow­ni­ka w for­mu­la­rzu reje­stra­cji na stro­nie www.tumblr.com

 

Pod­su­mo­wu­jąc nale­ży zwró­cić szcze­gól­ną uwa­gę pod­czas kon­stru­owa­nia for­mu­la­rzy. Jak widać naj­now­sze tren­dy nie zawsze idą w parze z uży­tecz­no­ścią. Jeśli w trak­cie pro­jek­to­wa­nia skon­cen­tru­je­my się na użyt­kow­ni­kach, wypeł­nia­nie for­mu­la­rzy będzie bar­dzo pro­ste.

5 odpowiedzi
 1. Zgred
  Zgred says:

  Dzię­ki 🙂 Ja teraz testu­je for­mu­larz fir­my gdzie pra­cu­ję. Oprócz danych nie­zbęd­nych moim zda­niem są jesz­cze pola na ema­il, i recapt­cha z wybie­ra­niem obraz­kó (sic!) i sta­ram się to zwal­czyć 🙂

  Odpowiedz
 2. Leszek
  Leszek says:

  Faj­nie dobra­ne przy­kła­dy, nie­ste­ty więk­szość skle­pów kom­plet­nie jesz­cze nie zwra­ca na to uwa­gi i uży­wa dość topor­nych roz­wią­zań, na szczę­ście rynek to wery­fi­ku­je.

  Odpowiedz
  • Adrianna Żochowska
   Adrianna Żochowska says:

   Mam nadzie­ję, że z cza­sem wzro­śnie świa­do­mość jak dobrze zapro­jek­to­wa­ny for­mu­larz jest waż­ny dla użyt­kow­ni­ków i ile może na tym zyskać fir­ma.

   Odpowiedz
 3. Karina
  Karina says:

  Bar­dzo cie­ka­wy case. Jak widać for­mu­la­rze to bar­dzo istot­na rzecz. Źle zapro­jek­to­wa­ny może przy­czy­nić się do mniej­szej licz­by poten­cjal­nych zapy­tań.

  Odpowiedz

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Odpowiedz na „Adrianna ŻochowskaAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *