Wirtualna klawiatura – iPhone vs Android

Prze­glą­da­jąc sobie poran­nym zwy­cza­jem Inter­net, natkną­łem się na cie­ka­wy arty­kuł porów­nu­ją­cy uży­tecz­ność wir­tu­al­nych kla­wia­tur iPhone’a i HTC Magic z sys­te­mem Andro­id.

Przy­po­mnia­ły mi się cza­sy, gdy pra­co­wa­łem w poprzed­niej fir­mie nad doku­men­tem opi­su­ją­cym dobre prak­ty­ki pro­jek­to­wa­nia inter­fej­sów do urzą­dzeń mobil­nych dla ope­ra­to­rów tech­nicz­nych w rafi­ne­riach i fabry­kach – była to mała cząst­ka więk­szej ini­cja­ty­wy kon­sor­cjum ASM, któ­rej zwień­cze­niem jest nie­daw­no wyda­na książ­ka “Effec­ti­ve Ope­ra­tor Display Design”. Jed­nym z punk­tów publi­ka­cji była odpo­wied­nia wiel­kość kla­wia­tu­ry urzą­dzeń prze­no­śnych dla ope­ra­to­rów (tyl­ko, że oni noszą ręka­wi­ce) … i tak­że w przy­pad­ku oma­wia­ne­go arty­ku­łu, roz­miar kla­wi­szy wir­tu­al­nej kla­wia­tu­ry w tele­fo­nach iPho­ne i HTC Magic.

Na wstę­pie może podam, że zale­ca­na przez ISO/ANSI wiel­kość kla­wi­szy ekra­nów doty­ko­wych to 2.2cm i 3mm odstęp mię­dzy kla­wi­sza­mi.

Poni­żej porów­na­nie roz­mia­ru obu ekra­nów w pixe­lach:

W rze­czy­wi­sto­ści jed­nak ekran iPho­ne jest więk­szy! Poni­żej rze­czy­wi­ste pro­por­cje:

i porów­na­nie wiel­ko­ści kla­wia­tur:

Mniej­szy roz­miar nega­tyw­nie wpły­wa, jak pisze Lukas, na ‘tra­fial­ność’ w odpo­wied­nie lite­ry – czy­li na ilość błę­dów pod­czas pisa­nia.

Dodat­ko­wym pro­ble­mem Andro­ida jest dymek pod­po­wia­da­ją­cy jaka lite­ra zosta­ła wybra­na – poja­wia się on z lek­kim opóź­nie­niem. Oprócz tego wyda­je mi się, że iPho­ne lepiej gra­ficz­nie przed­sta­wia wybra­ną lite­rę, gdyż dymek poja­wia się nie­ja­ko spod pal­ca – wyda­je się to bar­dziej intu­icyj­ną repre­zen­ta­cją. Poni­żej scre­en­shot:

Cały arty­kuł jest na blo­gu “Igno­re the Code” Luka­sa Mathi­sa. Zobacz­cie też jego następ­ny wpis o kla­wia­tu­rze wraż­li­wej na siłę naci­sku na kla­wi­sze.

/KUBA:)

5 odpowiedzi
 1. Palm Pre
  Palm Pre says:

  Uuuu… Bar­dzo złe porów­na­nie! Zde­cy­duj się czy porów­nu­jesz sys­tem (iPho­ne OS vs. Andro­id) i nie patrzysz na ogra­ni­cze­nia sprzę­to­we jak np. wiel­kość ekra­nu, roz­dziel­czość, szyb­kość pro­ce­so­ra któ­ry decy­du­je o tym kie­dy wyświe­tlić dymek z liter­ką czy porów­nu­jesz tele­fo­ny (iPho­ne vs. HTC Magic) bo to, że cięż­ko tra­fić na HTC w odpo­wied­nią liter­kę nie jest winą sys­te­mu!

  Odpowiedz
 2. Karol Dulat
  Karol Dulat says:

  Tra­fi­lem na arty­kul Luka­sa zaraz po tym jak mia­lem oka­zje testo­wac kil­ka takich urza­dzen. Pro­blem malej kla­wia­tu­ry poja­wia sie nie tyl­ko na omo­wio­nym Andro­idzie (z HTC), ale row­niez w Win­dows Mobi­le (testo­wa­ne na Sam­sun­gach i HTC). Dla­te­go pro­du­cen­ci tych urza­dzen doda­ja rysi­ki – nimi zde­cy­do­wa­nie latwiej tra­fic.
  Mamy wiec ‘fin­ger based touch scre­ens’ kon­tra ‘sty­lus based touch scre­ens’.

  Wie­cej na ten temat: Text input for mobi­le devi­ces by Scott Mac­Ken­zie http://bit.ly/Q5bn1 (PDF, 1MB)

  Odpowiedz
 3. Szymon
  Szymon says:

  Faj­ne, ale tro­chę dziw­ne porów­na­nie. Gene­ral­nie iPho­ne nie ma kla­wia­tu­ry, a Andro­id ma. Nato­miast kla­wia­tu­ra __ekranowa__ iPho­na jest fak­tycz­nie wygod­niej­sza niż Andro­ida. Choć na Andro­idzie też moż­na się nauczyć szyb­ko pisać na tej ekra­no­wej, tyl­ko trze­ba mniej stu­kać, a bar­dziej prze­su­wać pal­cem po ekra­nie. I wte­dy ów dymek dużo lepiej się spraw­dza.

  Odpowiedz

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Odpowiedz na „Karol DulatAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *