Wirtualna klawiatura — iPhone vs Android

Przeglą­da­jąc sobie poran­nym zwycza­jem Inter­net, natknąłem się na ciekawy artykuł porównu­ją­cy użyteczność wirtu­al­nych klaw­iatur iPhone’a i HTC Mag­ic z sys­te­mem Android.

Przy­pom­ni­ały mi się cza­sy, gdy pra­cow­ałem w poprzed­niej fir­mie nad doku­mentem opisu­ją­cym dobre prak­ty­ki pro­jek­towa­nia inter­fe­jsów do urządzeń mobil­nych dla oper­a­torów tech­nicznych w rafine­r­i­ach i fab­rykach — była to mała cząst­ka więk­szej inic­jaty­wy kon­sor­cjum ASM, której zwieńcze­niem jest niedawno wydana książ­ka “Effec­tive Oper­a­tor Dis­play Design”. Jed­nym z punk­tów pub­likacji była odpowied­nia wielkość klaw­iatu­ry urządzeń przenośnych dla oper­a­torów (tylko, że oni noszą rękaw­ice) … i także w przy­pad­ku omaw­ianego artykułu, rozmi­ar klaw­iszy wirtu­al­nej klaw­iatu­ry w tele­fonach iPhone i HTC Mag­ic.

Na wstępie może podam, że zale­cana przez ISO/ANSI wielkość klaw­iszy ekranów dotykowych to 2.2cm i 3mm odstęp między klaw­isza­mi.

Poniżej porów­nanie rozmi­aru obu ekranów w pix­elach:

W rzeczy­wis­toś­ci jed­nak ekran iPhone jest więk­szy! Poniżej rzeczy­wiste pro­por­c­je:

i porów­nanie wielkoś­ci klaw­iatur:

Mniejszy rozmi­ar negaty­wnie wpły­wa, jak pisze Lukas, na ‘trafi­al­ność’ w odpowied­nie litery — czyli na ilość błędów pod­czas pisa­nia.

Dodatkowym prob­le­mem Androi­da jest dymek pod­powiada­ją­cy jaka lit­era została wybrana — pojaw­ia się on z lekkim opóźnie­niem. Oprócz tego wyda­je mi się, że iPhone lep­iej graficznie przed­staw­ia wybraną literę, gdyż dymek pojaw­ia się nie­jako spod pal­ca — wyda­je się to bardziej intu­icyjną reprezen­tacją. Poniżej screen­shot:

Cały artykuł jest na blogu “Ignore the Code” Lukasa Math­isa. Zobacz­cie też jego następ­ny wpis o klaw­iaturze wrażli­wej na siłę nacisku na klaw­isze.

/KUBA:)

5 odpowiedzi
 1. Palm Pre
  Palm Pre says:

  Uuuu… Bard­zo złe porów­nanie! Zde­cy­duj się czy porównu­jesz sys­tem (iPhone OS vs. Android) i nie patrzysz na ograniczenia sprzę­towe jak np. wielkość ekranu, rozdziel­czość, szy­bkość pro­ce­so­ra który decy­du­je o tym kiedy wyświ­etlić dymek z literką czy porównu­jesz tele­fony (iPhone vs. HTC Mag­ic) bo to, że ciężko trafić na HTC w odpowied­nią literkę nie jest winą sys­te­mu!

  Odpowiedz
 2. Karol Dulat
  Karol Dulat says:

  Trafilem na artykul Lukasa zaraz po tym jak mialem okaz­je testowac kil­ka takich urzadzen. Prob­lem malej klaw­iatu­ry pojaw­ia sie nie tylko na omowionym Androidzie (z HTC), ale rown­iez w Win­dows Mobile (testowane na Sam­sun­gach i HTC). Dlat­ego pro­du­cen­ci tych urzadzen doda­ja rysi­ki — nimi zde­cy­dowanie latwiej traf­ic.
  Mamy wiec ‘fin­ger based touch screens’ kon­tra ‘sty­lus based touch screens’.

  Wiecej na ten tem­at: Text input for mobile devices by Scott MacKen­zie http://bit.ly/Q5bn1 (PDF, 1MB)

  Odpowiedz
 3. Szymon
  Szymon says:

  Fajne, ale trochę dzi­wne porów­nanie. Gen­er­al­nie iPhone nie ma klaw­iatu­ry, a Android ma. Nato­mi­ast klaw­iatu­ra __ekranowa__ iPhona jest fak­ty­cznie wygod­niejsza niż Androi­da. Choć na Androidzie też moż­na się nauczyć szy­bko pisać na tej ekra­nowej, tylko trze­ba mniej stukać, a bardziej prze­suwać pal­cem po ekranie. I wtedy ów dymek dużo lep­iej się sprawdza.

  Odpowiedz

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Odpowiedz na „Karol DulatAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *