Wiarygodność marki

Kwe­stia wia­ry­god­no­ści jest waż­na, ponie­waż czę­sto boimy się zaufać nie­zna­nym produktom/firmom. Nie chce­my zostać oszu­ka­ni, nie chce­my ryzy­ko­wać swo­ich pie­nię­dzy oraz ujaw­nie­nia danych oso­bo­wych. W arty­ku­le przyj­rzy­my się czym jest wia­ry­god­ność mar­ki, jak ją budo­wać w inter­ne­cie oraz dla­cze­go jest taka waż­na na dzi­siej­szym ryn­ku. Peter Morvil­le wyróż­nił 7 cech/elementów skła­da­ją­cych się na poję­cie user expe­rien­ce. Jed­nym z nich jest wia­ry­god­ność.

 

UX Plastry miodu wg Petera Morvill'a

UX Pla­stry mio­du wg Pete­ra Morvill’a

Naj­pro­ściej moż­na powie­dzieć, że wia­ry­god­ność ozna­cza wzbu­dza­nie u kon­su­men­tów zaufa­nia do nas/naszego produktu/naszej fir­my. Jest to zapew­nie­nie użyt­kow­ni­ka, że u nas znaj­dą to cze­go potrze­bu­ją oraz, że gwa­ran­tu­je­my jakość i bez­pie­czeń­stwo. Budo­wa­nie wia­ry­god­no­ści jest potrzeb­ne, aby zachę­cić użyt­kow­ni­ków do korzy­sta­nia z ofer­ty.

 

Wia­ry­god­ność jest zwią­za­na z tym jak klien­ci postrze­ga­ją nasz produkt/usługę/firmę. Ze zna­nych ele­men­tów wpły­wa­ją­cych na postrze­ga­nie mar­ki moż­na wyróż­nić:

 • Komu­ni­ko­wa­nie eks­perc­ko­ści mar­ki w bran­ży
 • Pod­kre­śla­nie dłu­go­ści trwa­nia fir­my
 • Pod­kre­śle­nie kom­pe­ten­cji fir­my przez wyróż­nie­nia, nagro­dy, cer­ty­fi­ka­ty
 • Dobry mar­ke­ting i rekla­ma

 

Jak wyglą­da budo­wa­nie wia­ry­god­no­ści mar­ki w inter­ne­cie?

Przede wszyst­kim nale­ży zadbać o odpo­wied­ni pro­jekt stro­ny internetowej/aplikacji. Prze­sta­rza­ły wygląd bar­dzo źle wpły­wa na zaufa­nie klien­tów. Bada­nie Gru­py Stan­ford Web Cre­di­bli­li­ty Pro­ject (2002 r.) spraw­dza­ło jakie czyn­ni­ki wpły­wa­ją na wzbu­dza­nie zaufa­nia użyt­kow­ni­ków do stron inter­ne­to­wych. Gru­pa badaw­cza odkry­ła, że jest to zarów­no repu­ta­cja fir­my, obsłu­ga klien­ta, rekla­my. Jed­nak naj­waż­niej­sze oka­za­ło się to jak stro­na wyglą­da. Kon­su­men­ci poświę­ca­li wię­cej uwa­gi na powierz­chow­nych aspek­tach witry­ny. Nie ufa­li witry­nom o ama­tor­skim wyglą­dzie. Stro­ny, któ­re były przej­rzy­ste i este­tycz­ne wzbu­dza­ły pozy­tyw­ne nasta­wie­nie.

 

War­to zazna­czyć, że oprócz czy­ste­go i dopa­so­wa­ne­go lay­outu wystę­pu­ją rów­nież inne czyn­ni­ki na stro­nie, o któ­re powin­ni­śmy zadbać:

 • recen­zje produktów/usług na stro­nie.
  Dowód spo­łecz­ny wpły­wa na wia­rę w słusz­ność decy­zji.
 • intu­icyj­ny pro­ces zaku­po­wy
  Jeśli zaku­py naszych pro­duk­tów będą pro­ste i szyb­kie użyt­kow­ni­cy chęt­niej do nas wró­cą oraz pole­cą nas zna­jo­mym.
 • dosto­so­wa­ne komu­ni­ka­ty dla użyt­kow­ni­ków.
  Wia­do­mo­ści wysy­ła­ne do klien­tów powin­ny zawie­rać potrzeb­ne infor­ma­cje. Spa­mo­wa­nie klien­tów może skut­ko­wać nie­chę­cią do nas, a w kon­se­kwen­cji utra­tą zaufa­nia.
 • infor­mo­wa­nie o pro­ce­sie dostar­cze­nia pacz­ki.
  Jeśli pro­wa­dzi­my sklep nale­ży infor­mo­wać użyt­kow­ni­ka o tym co się dzie­je z zamó­wio­nym towa­rem, jed­nak zbyt wie­le wia­do­mo­ści może dener­wo­wać użyt­kow­ni­ków.
 • aktyw­ność na por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych.
  Poprzez publi­ka­cje na por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych na bie­żą­co komu­ni­ku­je­my naszą ofer­tę klien­tom. Poka­zu­je­my, że jeste­śmy aktyw­ną fir­mą. Zdo­by­wa­my wię­cej klien­tów.
 • zadba­nie o custo­mer servi­ce.
  Zapew­nie­nie naj­lep­szej jako­ści obsłu­gi klien­ta znacz­nie wpły­wa na zaufa­nie klien­tów.

 

Pod­czas prac nad naszą mar­ką war­to uwzględ­nić dzia­łal­ność na rzecz budo­wa­nia zaufa­nia klien­tów. Jest to zna­czą­cy współ­czyn­nik dla kon­wer­sji produktów/usług. Jest bar­dzo szyb­ko wery­fi­ko­wa­ny przez coraz bar­dziej eks­pan­syw­ny i kon­ku­ren­cyj­ny rynek.

 

Źró­dła:

https://risingline.com/pdf/stanford-web-credibility.pdf

 

2 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Odpowiedz na „Marek ExtraseoAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *