Wiarygodność marki

Kwes­t­ia wiary­god­noś­ci jest waż­na, ponieważ częs­to boimy się zau­fać niez­nanym produktom/firmom. Nie chce­my zostać oszukani, nie chce­my ryzykować swoich pieniędzy oraz ujawnienia danych osobowych. W artykule przyjrzymy się czym jest wiary­god­ność mar­ki, jak ją budować w internecie oraz dlaczego jest taka waż­na na dzisiejszym rynku. Peter Morville wyróżnił 7 cech/elementów składa­ją­cych się na poję­cie user expe­ri­ence. Jed­nym z nich jest wiary­god­ność.

 

UX Plastry miodu wg Petera Morvill'a

UX Plas­try mio­du wg Petera Morvill’a

Najproś­ciej moż­na powiedzieć, że wiary­god­ność oznacza wzbudzanie u kon­sumen­tów zau­fa­nia do nas/naszego produktu/naszej firmy. Jest to zapewnie­nie użytkown­i­ka, że u nas zna­jdą to czego potrze­bu­ją oraz, że gwaran­tu­je­my jakość i bez­pieczeńst­wo. Budowanie wiary­god­noś­ci jest potrzeb­ne, aby zachę­cić użytkown­ików do korzys­ta­nia z ofer­ty.

 

Wiary­god­ność jest związana z tym jak klien­ci postrze­ga­ją nasz produkt/usługę/firmę. Ze znanych ele­men­tów wpły­wa­ją­cych na postrze­ganie mar­ki moż­na wyróżnić:

 • Komu­nikowanie eksper­ck­oś­ci mar­ki w branży
 • Pod­kreślanie dłu­goś­ci trwa­nia firmy
 • Pod­kreśle­nie kom­pe­tencji firmy przez wyróżnienia, nagrody, cer­ty­fikaty
 • Dobry mar­ket­ing i rekla­ma

 

Jak wyglą­da budowanie wiary­god­noś­ci mar­ki w internecie?

Przede wszys­tkim należy zad­bać o odpowied­ni pro­jekt strony internetowej/aplikacji. Przes­tarza­ły wygląd bard­zo źle wpły­wa na zau­fanie klien­tów. Badanie Grupy Stan­ford Web Cred­i­blil­i­ty Project (2002 r.) sprawdza­ło jakie czyn­ni­ki wpły­wa­ją na wzbudzanie zau­fa­nia użytkown­ików do stron inter­ne­towych. Gru­pa badaw­cza odkryła, że jest to zarówno rep­utac­ja firmy, obsłu­ga klien­ta, reklamy. Jed­nak najważniejsze okaza­ło się to jak strona wyglą­da. Kon­sumen­ci poświę­cali więcej uwa­gi na powierz­chownych aspek­tach wit­ryny. Nie ufali wit­rynom o ama­torskim wyglądzie. Strony, które były prze­jrzyste i este­ty­czne wzbudza­ły pozy­ty­wne nastaw­ie­nie.

 

Warto zaz­naczyć, że oprócz czys­tego i dopa­sowanego lay­outu wys­tępu­ją również inne czyn­ni­ki na stron­ie, o które powin­niśmy zad­bać:

 • recen­z­je produktów/usług na stron­ie.
  Dowód społeczny wpły­wa na wiarę w słuszność decyzji.
 • intu­icyjny pro­ces zakupowy
  Jeśli zakupy naszych pro­duk­tów będą proste i szy­bkie użytkown­i­cy chęt­niej do nas wrócą oraz polecą nas zna­jomym.
 • dos­tosowane komu­nikaty dla użytkown­ików.
  Wiado­moś­ci wysyłane do klien­tów powin­ny zaw­ier­ać potrzeb­ne infor­ma­c­je. Spamowanie klien­tów może skutkować niechę­cią do nas, a w kon­sek­wencji utratą zau­fa­nia.
 • infor­mowanie o pro­ce­sie dostar­czenia pacz­ki.
  Jeśli prowadz­imy sklep należy infor­mować użytkown­i­ka o tym co się dzieje z zamówionym towarem, jed­nak zbyt wiele wiado­moś­ci może den­er­wować użytkown­ików.
 • akty­wność na por­ta­lach społecznoś­ciowych.
  Poprzez pub­likac­je na por­ta­lach społecznoś­ciowych na bieżą­co komu­niku­je­my naszą ofer­tę klien­tom. Pokazu­je­my, że jesteśmy akty­wną fir­mą. Zdoby­wamy więcej klien­tów.
 • zad­ban­ie o cus­tomer ser­vice.
  Zapewnie­nie najlep­szej jakoś­ci obsłu­gi klien­ta znacznie wpły­wa na zau­fanie klien­tów.

 

Pod­czas prac nad naszą marką warto uwzględ­nić dzi­ałal­ność na rzecz budowa­nia zau­fa­nia klien­tów. Jest to znaczą­cy współczyn­nik dla kon­wer­sji produktów/usług. Jest bard­zo szy­bko wery­fikowany przez coraz bardziej ekspan­sy­wny i konkuren­cyjny rynek.

 

Źródła:

https://risingline.com/pdf/stanford-web-credibility.pdf

 

2 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Odpowiedz na „Marek ExtraseoAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *