Czy łatwo znajdziemy wymarzone wakacje?

Po oce­nie użytecznoś­ci stron kon­tynu­u­je­my powaka­cyjną ser­ię artykułów poświę­conych biurom podróży. Tym razem przeanal­izu­je­my pro­ces wyszuki­wa­nia wakacji na stronach Ita­ka, Rain­bow Tours, TUI, Wezyr Hol­i­days i Gre­cos. Sprawdz­imy, czy wyszuki­war­ki są intu­icyjne i proste w uży­ciu, oraz czy użytkown­i­cy w łatwy sposób mogą dotrzeć do intere­su­ją­cych ich infor­ma­cji.

To, jak użytkown­i­cy szuka­ją infor­ma­cji, ofert i pro­duk­tów wyni­ka z wielo­let­nich doświad­czeń korzys­ta­nia z inter­ne­tu. Zan­im użytkown­ik trafi na stronę naszego biu­ra podróży, natknie się na tysiące innych por­tali, na których będzie szukał wymar­zonej wyciecz­ki. Wyszuki­war­ki powin­ny być więc dos­tosowane do stan­dard­ów, jakie są znane użytkown­ikom. Planowanie urlopu to przede wszys­tkim wyszuki­wanie ofer­ty speł­ni­a­jącej nasze wyma­gania, a każdy z nas kieru­je się inny­mi kry­te­ri­a­mi wyboru, jak na przykład  finansa­mi, dłu­goś­cią poby­tu, ter­minem wyjaz­du, miejscem, typem wakacji, czy odległoś­cią od plaży. Z powodu tej różnorod­noś­ci ważne jest skon­struowanie wyszuki­war­ki tak, aby każdy użytkown­ik szy­bko i bezboleśnie dotarł do ofert speł­ni­a­ją­cych jego potrze­by. Przyjrzymy się, jak to obec­nie wyglą­da na stronach najwięk­szych w Polsce Tour­op­er­a­torów.

Na stron­ie głównej każdego biu­ra podróży zna­j­du­je się pod­sta­wowa wyszuki­war­ka wakacji. Wyszuki­war­ki te różnią się między sobą typa­mi pól oraz nadany­mi im etyki­eta­mi. Uzu­pełnie­nie pól wyszuki­war­ki nie jest konieczne, moż­na po pros­tu kliknąć przy­cisk “Szukaj”, aby znaleźć się w gąszczu ofert waka­cyjnych. Sprawdźmy, jak zachowu­ją się poszczególne pola oraz jak różnią się wyszuki­war­ki poszczegól­nych biur podróży.

We wszys­t­kich por­ta­lach użytkown­ik może wybrać ter­min wakacji. Wybór daty wyjaz­du nie powinien spraw­iać prob­le­mu. Jed­nak jeśli użytkown­ik chce określić datę powro­tu nie zawsze jest to bezbolesne. Zazwyczaj w wyszuki­warkach zna­j­du­je się pole defini­u­jące start wakacji oraz drugie, które na niek­tórych stronach oznacza najpóźniejszą dopuszczal­ną przez nas datę wyjaz­du, a na innych stronach datę powro­tu:

Etyki­ety użyte na stron­ie inter­ne­towej TUI i Wezyr Hol­i­days oznacza­ją w jakim ter­minie chce­my wyle­cieć na wakac­je, nato­mi­ast użytkown­ik nie wybiera do kiedy chce wró­cić. Takiego wyboru może dokon­ać poprzez uzu­pełnie­nie dodatkowego pola — “dłu­gość poby­tu”.

 

TUI - etykieta terminu wakacji

http://www.tui.pl/

 

Wezyrholidays - etykieta terminu wakacji

https://www.wezyrholidays.pl/

 

 • Ita­ka — “Wyjazd od” — “Powrót do”, Gre­cos - “Wyjazd” — “Powrót przed”.

Z kolei etyki­ety użyte na stronach inter­ne­towych Ita­ka i Gre­cos pozwala­ją nam określić do kiedy chce­my wró­cić.

 

Itaka - etykieta terminu wakacji

http://www.itaka.pl/

 

Grecos - etykieta terminu wakacji

http://www.grecos.pl/

 

 • W ser­wisie Rain­bow Tours na stron­ie głównej zna­jdziemy jedynie etyki­etę “Wyjazd od”. Z poziomu strony głównej nie może­my określić naj­dal­szej daty wyjaz­du, ani ter­minu powro­tu. Pon­ad­to użytkown­ik nie może określić dłu­goś­ci zamier­zonego poby­tu. Jest to sza­le­nie niein­tu­icyjne, gdyż zmusza użytkown­i­ka do fil­trowa­nia listy i potenc­jal­nie bard­zo czasochłon­nego przeglą­da­nia wyników wyszuki­wa­nia.

 

Rainbow - etykieta terminu wakacji

http://www.rainbowtours.pl/

 

Prob­lem wynika­ją­cy z takiego stosowa­nia pól w wyszuki­warkach może powodować dezori­en­tację użytkown­ików, którzy zazwyczaj szuka­ją wakacji na kilku por­ta­lach. Brak spójnoś­ci w sposo­bie wyboru daty powro­tu zmusza ich do uczenia się schematów danych wyszuki­warek. Kon­stru­u­jąc wyszuki­warkę warto zas­tanow­ić się nad sposoba­mi wyszuki­wa­nia, do jakich przy­wyk­li użytkown­i­cy. Należy przeprowadz­ić dodatkowe bada­nia i zachować spójność z sys­te­mem men­tal­nym użytkown­ików, aby ułatwić im pre­cyzyjne dotar­cie do konkret­nych wyników.

Jak już wspom­i­nal­iśmy, z wyborem ter­minu wakacji częs­to wiąże się również określe­nie dłu­goś­ci poby­tu. Dwóch tour­op­er­a­torów (TUI, Wezyr Hol­i­days) zamieś­ciło pole dłu­goś­ci poby­tu w wyszuki­warce na stron­ie głównej. Wybór na stron­ie TUI ogranicza się do zdefin­iowanych przedzi­ałów, tj. 3 — 5 dni, 5 — 11 dni, 12 — 16 dni, 17 +. Użytkown­ik może wybrać wszys­tkie lub jeden z przedzi­ałów, nie może zaz­naczyć kilku. Nieste­ty jest to pole­ganie na tym, że użytkown­ik wie czego szu­ka i dopa­su­je się do naszych struk­tur. Pod­stawą dobrego User Expe­ri­ence jest poz­wole­nie użytkown­ikowi doko­na­nia wyboru, co wzbudzi wiary­god­ność, że nasz pro­dukt spełni jego oczeki­wanie.

 

TUI - wybór długości pobytu

http://www.tui.pl/

 

Lep­sze rozwiązanie zas­tosowano na stron­ie Wezyr Hol­i­days. Nie musimy wiedzieć jakie są typy ofert, może­my swo­bod­nie wybrać na osi min­i­mal­ną i maksy­mal­ną ilość noclegów, a wyni­ki wyszuki­wa­nia prezen­towane są od wybranej min­i­mal­nej iloś­ci noclegów.

 

Wezyrholidays - wybór długości pobytu

https://www.wezyrholidays.pl/

 

Oprócz wyboru ter­minu naszych wakacji równie ważne jest miejsce wypoczynku. Każ­da z pod­sta­wowych wyszuki­warek pozwala użytkown­ikom określić docelowe miejsce wakacji. Etyki­eta dla tego pola różni się na stronach tour­op­er­a­torów, jed­nak tylko jed­na wzbudza wąt­pli­wość — na stron­ie Rain­bow Tours zna­jdziemy “Cel podróży”. Taka etyki­eta może wzbudzać zakłopotanie użytkown­ików, ponieważ w ich rozu­mie­niu celem wakacji może być zarówno miejsce jak i typ wakacji — wypoczynek, wyciecz­ka, nar­ty, last minute.

Jak wyglą­da sam wybór miejs­ca wypoczynku? Na stron­ie Ita­ka, TUI, Rain­bow Tours użytkown­ik poprzez zakreśle­nie check­boxów może zaz­naczyć kil­ka miejsc.

 

TUI - wybór kierunku wakacji

http://www.tui.pl/

 

Nieste­ty na stron­ie Wezyr Hol­i­days dla pola “Gdzie” nie pojaw­ia­ją się automaty­czne pod­powiedzi z check­box­a­mi. Użytkown­ik musi zacząć wpisy­wać miejsce, aby pojaw­iła się pod­powiedź. Takie rozwiązanie jest dobre w wyszuki­warkach, jed­nak w tym przy­pad­ku użytkown­ik musi od nowa wpisy­wać wszys­tkie intere­su­jące go miejs­ca, zami­ast szy­bko wybrać z listy. Dodatkowo może okazać się, że biuro nie ofer­u­je wypoczynku w intere­su­ją­cym go region­ie, o czym przekona się dopiero jeśli nie zobaczy odpowied­niej pod­powiedzi. W rezulta­cie może zas­tanaw­iać się czy dobrze wpisał, czy dane Państ­wo nie wys­tępu­je pod inną nazwą, czy dana desty­nac­ja nie jest obsługi­wana przez biuro. Takie nie­jas­noś­ci z pewnoś­cią powodu­ją frus­trację użytkown­ików. Dla ich wygody w tej kwestii warto stosować rozwiąza­nia pro­ponowane przez Ita­ka, TUI czy Rain­bow Tours.

 

Wezyrholidays - wybór kierunku wakacji

https://www.wezyrholidays.pl/

 

Z prob­le­ma­mi mogą spotkać się użytkown­i­cy również na stron­ie Gre­cos, gdzie mogą wybrać tylko jed­ną opcję miejs­ca wakacji. Jeśli chce­my wybrać więcej niż jed­ną lokaliza­cję jesteśmy zmuszeni prze­jść do opcji zaawan­sowanych wyszuki­war­ki.

 

Grecos - wybór kierunku wakacji

http://www.grecos.pl/

 

Pola określa­jące miejsce docelowe oraz miejsce wylo­tu powin­ny być ze sobą sko­relowane. Jeżeli wybierze­my jako desty­nację np. Riwierę Olimpi­jską, warto aby dla pola miejsce wylo­tu pokazy­wały się tylko lot­niska, które obsługu­ją lot do tego miejs­ca. Taka funkcjon­al­ność powin­na dzi­ałać w dwie strony, jeśli wybierze­my miejsce wylo­tu np. Byd­goszcz powin­niśmy zobaczyć tylko ofer­ty obsługi­wane z tego miejs­ca. O ile Ita­ka i TUI świet­nie obsługu­ją tę funkcjon­al­ność to inne strony pozosta­ją znacznie w tyle. Na stron­ie Rain­bow Tours nie przewidziano w ogóle takiego pola w wyszuki­warce. Musimy pokon­ać dodatkowy krok, aby wybrać intere­su­jące nas lot­nisko.

Na stron­ie Wezyr Hol­i­days szczegól­nie trud­no jest dos­tosować miejsce docelowe oraz miejsce wylo­tu. Jeśli zaz­naczymy lot­nisko np. Lublin, musimy zgady­wać do jakich desty­nacji może­my się udać. W drugą stronę, jeżeli jako miejsce docelowe określimy np. Seszele to przy wyborze lot­niska może­my wybrać dowolne lot­nisko. Po wyborze lot­niska np. Lublin, z którego nie ma lotów na Seszele, wybrane wcześniej miejsce docelowe zosta­je usunięte.

Funkcjon­al­ność ta nie jest również obsługi­wana na stron­ie Gre­cos.

Zas­tosowana wyszuki­war­ka na stron­ie Ita­ka i TUI znacznie ułatwia ułoże­nie odpowied­niej podróży, ponieważ od razu wiemy gdzie może­my pole­cieć z danego lot­niska lub gdzie musimy się udać, aby móc spędz­ić wakac­je cho­ci­aż­by na Kubie.

 

Szuka­jąc wyciecz­ki częs­to ważnym kry­teri­um może okazać się licz­ba uczest­ników. Co ciekawe, na każdej stron­ie jest określona ogranic­zona licz­ba uczest­ników, dla  których może­my wyszukać wakac­je:

 

 

Zas­tanaw­ia­jące jest, skąd wzięły się takie ograniczenia, oraz co ma zro­bić użytkown­ik, który znalazł odpowied­nie wakac­je, jed­nak gru­pa, z jaką chce podróżować, jest więk­sza niż zakładana przez biuro? Czy w takim przy­pad­ku musi sko­rzys­tać ze stan­dar­d­owego sposobu rez­erwacji — wiz­y­ty w biurze podróży? Jeśli ist­nieje inny sposób, infor­ma­c­ja o tym powin­na być przekazana na stron­ie. Na wyróżnie­nie (nieste­ty negaty­wne) zasługu­je sys­tem stosowany na stron­ie TUI. Tutaj przez wybranie iloś­ci osób dorosłych defin­iowane są możli­woś­ci iloś­ci dzieci. Jeśli podróżu­je­my w dwie oso­by dorosłe, może­my zabrać ze sobą sześ­cioro dzieci. Jeśli jed­nak podróżu­je­my w sie­dem osób może­my zabrać jedynie jed­no dziecko. Jest to wyraźny błąd wyszuki­war­ki, bo raczej wąt­pimy by chodz­iło o bard­zo specy­ficzną poli­tykę pro­rodzin­ną prowad­zoną przez biuro.

 

Jak widać wszys­tkie stosowane wyszuki­war­ki odz­nacza­ją się zarówno zale­ta­mi jak i pewny­mi wada­mi. Odkryte prob­le­my najpraw­dopodob­niej wynika­ją z ograniczeń sys­te­mowych ofert waka­cyjnych. Należy jed­nak tak zapro­jek­tować wyszuki­warkę, aby użytkown­ik nie był wprowadzany w błąd i by mógł w swo­bod­ny sposób wybrać ważne dla niego para­me­try. Zapro­jek­towanie w pełni użytecznej wyszuki­war­ki oznacza branie pod uwagę czyn­ni­ka ludzkiego i przeprowadze­nie badań, jak nasze rozwiązanie wpa­sowu­je się w sys­tem men­tal­ny i przyzwycza­je­nia użytkown­ików. Na całe szczęś­cie jesteśmy świeżo po sezonie waka­cyjnym, dzię­ki czemu spo­jrze­nie na te strony z per­spek­ty­wy let­niego urlopow­icza nie powin­no spraw­iać prob­le­mu.

1 odpowiedz
 1. Hubert Oleszczuk
  Hubert Oleszczuk says:

  Dla mnie obsłu­ga różnych wyszuki­warek nie jest trud­na (cho­ci­aż zdarza­ją się wyjąt­ki od reguły). Mimo to ciekawe porów­nanie 😉
  Zawsze przy­jemne korzys­tanie ze strony, to dodatkowy plus i argu­men­ty by wybrać daną ofer­tę.

  Odpowiedz

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Odpowiedz na „Hubert OleszczukAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *