Czy łatwo znajdziemy wymarzone wakacje?

Po oce­nie uży­tecz­no­ści stron kon­ty­nu­uje­my powa­ka­cyj­ną serię arty­ku­łów poświę­co­nych biu­rom podró­ży. Tym razem prze­ana­li­zu­je­my pro­ces wyszu­ki­wa­nia waka­cji na stro­nach Ita­ka, Rain­bow Tours, TUI, Wezyr Holi­days i Gre­cos. Spraw­dzi­my, czy wyszu­ki­war­ki są intu­icyj­ne i pro­ste w uży­ciu, oraz czy użyt­kow­ni­cy w łatwy spo­sób mogą dotrzeć do inte­re­su­ją­cych ich infor­ma­cji.

To, jak użyt­kow­ni­cy szu­ka­ją infor­ma­cji, ofert i pro­duk­tów wyni­ka z wie­lo­let­nich doświad­czeń korzy­sta­nia z inter­ne­tu. Zanim użyt­kow­nik tra­fi na stro­nę nasze­go biu­ra podró­ży, natknie się na tysią­ce innych por­ta­li, na któ­rych będzie szu­kał wyma­rzo­nej wyciecz­ki. Wyszu­ki­war­ki powin­ny być więc dosto­so­wa­ne do stan­dar­dów, jakie są zna­ne użyt­kow­ni­kom. Pla­no­wa­nie urlo­pu to przede wszyst­kim wyszu­ki­wa­nie ofer­ty speł­nia­ją­cej nasze wyma­ga­nia, a każ­dy z nas kie­ru­je się inny­mi kry­te­ria­mi wybo­ru, jak na przy­kład  finan­sa­mi, dłu­go­ścią poby­tu, ter­mi­nem wyjaz­du, miej­scem, typem waka­cji, czy odle­gło­ścią od pla­ży. Z powo­du tej róż­no­rod­no­ści waż­ne jest skon­stru­owa­nie wyszu­ki­war­ki tak, aby każ­dy użyt­kow­nik szyb­ko i bez­bo­le­śnie dotarł do ofert speł­nia­ją­cych jego potrze­by. Przyj­rzy­my się, jak to obec­nie wyglą­da na stro­nach naj­więk­szych w Pol­sce Touro­pe­ra­to­rów.

Na stro­nie głów­nej każ­de­go biu­ra podró­ży znaj­du­je się pod­sta­wo­wa wyszu­ki­war­ka waka­cji. Wyszu­ki­war­ki te róż­nią się mię­dzy sobą typa­mi pól oraz nada­ny­mi im ety­kie­ta­mi. Uzu­peł­nie­nie pól wyszu­ki­war­ki nie jest koniecz­ne, moż­na po pro­stu klik­nąć przy­cisk “Szu­kaj”, aby zna­leźć się w gąsz­czu ofert waka­cyj­nych. Sprawdź­my, jak zacho­wu­ją się poszcze­gól­ne pola oraz jak róż­nią się wyszu­ki­war­ki poszcze­gól­nych biur podró­ży.

We wszyst­kich por­ta­lach użyt­kow­nik może wybrać ter­min waka­cji. Wybór daty wyjaz­du nie powi­nien spra­wiać pro­ble­mu. Jed­nak jeśli użyt­kow­nik chce okre­ślić datę powro­tu nie zawsze jest to bez­bo­le­sne. Zazwy­czaj w wyszu­ki­war­kach znaj­du­je się pole defi­niu­ją­ce start waka­cji oraz dru­gie, któ­re na nie­któ­rych stro­nach ozna­cza naj­póź­niej­szą dopusz­czal­ną przez nas datę wyjaz­du, a na innych stro­nach datę powro­tu:

 • TUI – “Wylot od” – “Wylot do”; Wezyr Holi­days “Wylot od” – “Wylot do”.

Ety­kie­ty uży­te na stro­nie inter­ne­to­wej TUI i Wezyr Holi­days ozna­cza­ją w jakim ter­mi­nie chce­my wyle­cieć na waka­cje, nato­miast użyt­kow­nik nie wybie­ra do kie­dy chce wró­cić. Takie­go wybo­ru może doko­nać poprzez uzu­peł­nie­nie dodat­ko­we­go pola – “dłu­gość poby­tu”.

 

TUI - etykieta terminu wakacji

http://www.tui.pl/

 

Wezyrholidays - etykieta terminu wakacji

https://www.wezyrholidays.pl/

 

 • Ita­ka – “Wyjazd od” – “Powrót do”, Gre­cos - “Wyjazd” – “Powrót przed”.

Z kolei ety­kie­ty uży­te na stro­nach inter­ne­to­wych Ita­ka i Gre­cos pozwa­la­ją nam okre­ślić do kie­dy chce­my wró­cić.

 

Itaka - etykieta terminu wakacji

http://www.itaka.pl/

 

Grecos - etykieta terminu wakacji

http://www.grecos.pl/

 

 • W ser­wi­sie Rain­bow Tours na stro­nie głów­nej znaj­dzie­my jedy­nie ety­kie­tę “Wyjazd od”. Z pozio­mu stro­ny głów­nej nie może­my okre­ślić naj­dal­szej daty wyjaz­du, ani ter­mi­nu powro­tu. Ponad­to użyt­kow­nik nie może okre­ślić dłu­go­ści zamie­rzo­ne­go poby­tu. Jest to sza­le­nie nie­in­tu­icyj­ne, gdyż zmu­sza użyt­kow­ni­ka do fil­tro­wa­nia listy i poten­cjal­nie bar­dzo cza­so­chłon­ne­go prze­glą­da­nia wyni­ków wyszu­ki­wa­nia.

 

Rainbow - etykieta terminu wakacji

http://www.rainbowtours.pl/

 

Pro­blem wyni­ka­ją­cy z takie­go sto­so­wa­nia pól w wyszu­ki­war­kach może powo­do­wać dez­orien­ta­cję użyt­kow­ni­ków, któ­rzy zazwy­czaj szu­ka­ją waka­cji na kil­ku por­ta­lach. Brak spój­no­ści w spo­so­bie wybo­ru daty powro­tu zmu­sza ich do ucze­nia się sche­ma­tów danych wyszu­ki­wa­rek. Kon­stru­ując wyszu­ki­war­kę war­to zasta­no­wić się nad spo­so­ba­mi wyszu­ki­wa­nia, do jakich przy­wy­kli użyt­kow­ni­cy. Nale­ży prze­pro­wa­dzić dodat­ko­we bada­nia i zacho­wać spój­ność z sys­te­mem men­tal­nym użyt­kow­ni­ków, aby uła­twić im pre­cy­zyj­ne dotar­cie do kon­kret­nych wyni­ków.

Jak już wspo­mi­na­li­śmy, z wybo­rem ter­mi­nu waka­cji czę­sto wią­że się rów­nież okre­śle­nie dłu­go­ści poby­tu. Dwóch touro­pe­ra­to­rów (TUI, Wezyr Holi­days) zamie­ści­ło pole dłu­go­ści poby­tu w wyszu­ki­war­ce na stro­nie głów­nej. Wybór na stro­nie TUI ogra­ni­cza się do zde­fi­nio­wa­nych prze­dzia­łów, tj. 3 – 5 dni, 5 – 11 dni, 12 – 16 dni, 17 +. Użyt­kow­nik może wybrać wszyst­kie lub jeden z prze­dzia­łów, nie może zazna­czyć kil­ku. Nie­ste­ty jest to pole­ga­nie na tym, że użyt­kow­nik wie cze­go szu­ka i dopa­su­je się do naszych struk­tur. Pod­sta­wą dobre­go User Expe­rien­ce jest pozwo­le­nie użyt­kow­ni­ko­wi doko­na­nia wybo­ru, co wzbu­dzi wia­ry­god­ność, że nasz pro­dukt speł­ni jego ocze­ki­wa­nie.

 

TUI - wybór długości pobytu

http://www.tui.pl/

 

Lep­sze roz­wią­za­nie zasto­so­wa­no na stro­nie Wezyr Holi­days. Nie musi­my wie­dzieć jakie są typy ofert, może­my swo­bod­nie wybrać na osi mini­mal­ną i mak­sy­mal­ną ilość noc­le­gów, a wyni­ki wyszu­ki­wa­nia pre­zen­to­wa­ne są od wybra­nej mini­mal­nej ilo­ści noc­le­gów.

 

Wezyrholidays - wybór długości pobytu

https://www.wezyrholidays.pl/

 

Oprócz wybo­ru ter­mi­nu naszych waka­cji rów­nie waż­ne jest miej­sce wypo­czyn­ku. Każ­da z pod­sta­wo­wych wyszu­ki­wa­rek pozwa­la użyt­kow­ni­kom okre­ślić doce­lo­we miej­sce waka­cji. Ety­kie­ta dla tego pola róż­ni się na stro­nach touro­pe­ra­to­rów, jed­nak tyl­ko jed­na wzbu­dza wąt­pli­wość – na stro­nie Rain­bow Tours znaj­dzie­my “Cel podró­ży”. Taka ety­kie­ta może wzbu­dzać zakło­po­ta­nie użyt­kow­ni­ków, ponie­waż w ich rozu­mie­niu celem waka­cji może być zarów­no miej­sce jak i typ waka­cji – wypo­czy­nek, wyciecz­ka, nar­ty, last minu­te.

Jak wyglą­da sam wybór miej­sca wypo­czyn­ku? Na stro­nie Ita­ka, TUI, Rain­bow Tours użyt­kow­nik poprzez zakre­śle­nie check­bo­xów może zazna­czyć kil­ka miejsc.

 

TUI - wybór kierunku wakacji

http://www.tui.pl/

 

Nie­ste­ty na stro­nie Wezyr Holi­days dla pola “Gdzie” nie poja­wia­ją się auto­ma­tycz­ne pod­po­wie­dzi z check­bo­xa­mi. Użyt­kow­nik musi zacząć wpi­sy­wać miej­sce, aby poja­wi­ła się pod­po­wiedź. Takie roz­wią­za­nie jest dobre w wyszu­ki­war­kach, jed­nak w tym przy­pad­ku użyt­kow­nik musi od nowa wpi­sy­wać wszyst­kie inte­re­su­ją­ce go miej­sca, zamiast szyb­ko wybrać z listy. Dodat­ko­wo może oka­zać się, że biu­ro nie ofe­ru­je wypo­czyn­ku w inte­re­su­ją­cym go regio­nie, o czym prze­ko­na się dopie­ro jeśli nie zoba­czy odpo­wied­niej pod­po­wie­dzi. W rezul­ta­cie może zasta­na­wiać się czy dobrze wpi­sał, czy dane Pań­stwo nie wystę­pu­je pod inną nazwą, czy dana desty­na­cja nie jest obsłu­gi­wa­na przez biu­ro. Takie nie­ja­sno­ści z pew­no­ścią powo­du­ją fru­stra­cję użyt­kow­ni­ków. Dla ich wygo­dy w tej kwe­stii war­to sto­so­wać roz­wią­za­nia pro­po­no­wa­ne przez Ita­ka, TUI czy Rain­bow Tours.

 

Wezyrholidays - wybór kierunku wakacji

https://www.wezyrholidays.pl/

 

Z pro­ble­ma­mi mogą spo­tkać się użyt­kow­ni­cy rów­nież na stro­nie Gre­cos, gdzie mogą wybrać tyl­ko jed­ną opcję miej­sca waka­cji. Jeśli chce­my wybrać wię­cej niż jed­ną loka­li­za­cję jeste­śmy zmu­sze­ni przejść do opcji zaawan­so­wa­nych wyszu­ki­war­ki.

 

Grecos - wybór kierunku wakacji

http://www.grecos.pl/

 

Pola okre­śla­ją­ce miej­sce doce­lo­we oraz miej­sce wylo­tu powin­ny być ze sobą sko­re­lo­wa­ne. Jeże­li wybie­rze­my jako desty­na­cję np. Riwie­rę Olim­pij­ską, war­to aby dla pola miej­sce wylo­tu poka­zy­wa­ły się tyl­ko lot­ni­ska, któ­re obsłu­gu­ją lot do tego miej­sca. Taka funk­cjo­nal­ność powin­na dzia­łać w dwie stro­ny, jeśli wybie­rze­my miej­sce wylo­tu np. Byd­goszcz powin­ni­śmy zoba­czyć tyl­ko ofer­ty obsłu­gi­wa­ne z tego miej­sca. O ile Ita­ka i TUI świet­nie obsłu­gu­ją tę funk­cjo­nal­ność to inne stro­ny pozo­sta­ją znacz­nie w tyle. Na stro­nie Rain­bow Tours nie prze­wi­dzia­no w ogó­le takie­go pola w wyszu­ki­war­ce. Musi­my poko­nać dodat­ko­wy krok, aby wybrać inte­re­su­ją­ce nas lot­ni­sko.

Na stro­nie Wezyr Holi­days szcze­gól­nie trud­no jest dosto­so­wać miej­sce doce­lo­we oraz miej­sce wylo­tu. Jeśli zazna­czy­my lot­ni­sko np. Lublin, musi­my zga­dy­wać do jakich desty­na­cji może­my się udać. W dru­gą stro­nę, jeże­li jako miej­sce doce­lo­we okre­śli­my np. Sesze­le to przy wybo­rze lot­ni­ska może­my wybrać dowol­ne lot­ni­sko. Po wybo­rze lot­ni­ska np. Lublin, z któ­re­go nie ma lotów na Sesze­le, wybra­ne wcze­śniej miej­sce doce­lo­we zosta­je usu­nię­te.

Funk­cjo­nal­ność ta nie jest rów­nież obsłu­gi­wa­na na stro­nie Gre­cos.

Zasto­so­wa­na wyszu­ki­war­ka na stro­nie Ita­ka i TUI znacz­nie uła­twia uło­że­nie odpo­wied­niej podró­ży, ponie­waż od razu wie­my gdzie może­my pole­cieć z dane­go lot­ni­ska lub gdzie musi­my się udać, aby móc spę­dzić waka­cje cho­ciaż­by na Kubie.

 

Szu­ka­jąc wyciecz­ki czę­sto waż­nym kry­te­rium może oka­zać się licz­ba uczest­ni­ków. Co cie­ka­we, na każ­dej stro­nie jest okre­ślo­na ogra­ni­czo­na licz­ba uczest­ni­ków, dla  któ­rych może­my wyszu­kać waka­cje:

 

 • Ita­ka - 6-cio­ro doro­słych, 6-cio­ro dzie­ci
 • TUI - 7-mio­ro doro­słych, 6-cio­ro dzie­ci
 • Rain­bow Tours – 6-cio­ro doro­słych, 4-oro dzie­ci
 • Wezyr Holi­days – 3-oje doro­słych, 2-jga dzie­ci
 • Gre­cos – 8-mio­ro doro­słych, 3-oje dzie­ci

 

Zasta­na­wia­ją­ce jest, skąd wzię­ły się takie ogra­ni­cze­nia, oraz co ma zro­bić użyt­kow­nik, któ­ry zna­lazł odpo­wied­nie waka­cje, jed­nak gru­pa, z jaką chce podró­żo­wać, jest więk­sza niż zakła­da­na przez biu­ro? Czy w takim przy­pad­ku musi sko­rzy­stać ze stan­dar­do­we­go spo­so­bu rezer­wa­cji – wizy­ty w biu­rze podró­ży? Jeśli ist­nie­je inny spo­sób, infor­ma­cja o tym powin­na być prze­ka­za­na na stro­nie. Na wyróż­nie­nie (nie­ste­ty nega­tyw­ne) zasłu­gu­je sys­tem sto­so­wa­ny na stro­nie TUI. Tutaj przez wybra­nie ilo­ści osób doro­słych defi­nio­wa­ne są moż­li­wo­ści ilo­ści dzie­ci. Jeśli podró­żu­je­my w dwie oso­by doro­słe, może­my zabrać ze sobą sze­ścio­ro dzie­ci. Jeśli jed­nak podró­żu­je­my w sie­dem osób może­my zabrać jedy­nie jed­no dziec­ko. Jest to wyraź­ny błąd wyszu­ki­war­ki, bo raczej wąt­pi­my by cho­dzi­ło o bar­dzo spe­cy­ficz­ną poli­ty­kę pro­ro­dzin­ną pro­wa­dzo­ną przez biu­ro.

 

Jak widać wszyst­kie sto­so­wa­ne wyszu­ki­war­ki odzna­cza­ją się zarów­no zale­ta­mi jak i pew­ny­mi wada­mi. Odkry­te pro­ble­my naj­praw­do­po­dob­niej wyni­ka­ją z ogra­ni­czeń sys­te­mo­wych ofert waka­cyj­nych. Nale­ży jed­nak tak zapro­jek­to­wać wyszu­ki­war­kę, aby użyt­kow­nik nie był wpro­wa­dza­ny w błąd i by mógł w swo­bod­ny spo­sób wybrać waż­ne dla nie­go para­me­try. Zapro­jek­to­wa­nie w peł­ni uży­tecz­nej wyszu­ki­war­ki ozna­cza bra­nie pod uwa­gę czyn­ni­ka ludz­kie­go i prze­pro­wa­dze­nie badań, jak nasze roz­wią­za­nie wpa­so­wu­je się w sys­tem men­tal­ny i przy­zwy­cza­je­nia użyt­kow­ni­ków. Na całe szczę­ście jeste­śmy świe­żo po sezo­nie waka­cyj­nym, dzię­ki cze­mu spoj­rze­nie na te stro­ny z per­spek­ty­wy let­nie­go urlo­po­wi­cza nie powin­no spra­wiać pro­ble­mu.

1 odpowiedz
 1. Hubert Oleszczuk
  Hubert Oleszczuk says:

  Dla mnie obsłu­ga róż­nych wyszu­ki­wa­rek nie jest trud­na (cho­ciaż zda­rza­ją się wyjąt­ki od regu­ły). Mimo to cie­ka­we porów­na­nie 😉
  Zawsze przy­jem­ne korzy­sta­nie ze stro­ny, to dodat­ko­wy plus i argu­men­ty by wybrać daną ofer­tę.

  Odpowiedz

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Odpowiedz na „Hubert OleszczukAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *