Responsive Web Design a coraz większe ekrany

Metody­ka pro­jek­towa­nia zgod­nego z zasada­mi Respon­sive Web Design stała się tak powszech­na, że obec­nie jest wyz­nacznikiem stan­dar­du. Odkąd meto­da ta zaczęła się pojaw­iać wyzwaniem dla pro­jek­tan­tów było: jak prze­nieść kon­tent mieszczą­cy się na mon­i­torach kom­put­erów na małe wyświ­et­lacze smatphone’ów? Jed­nak RWD doty­czy nie tylko zmniejsza­nia kon­tentu, ale również prezen­tacji treś­ci na coraz więk­szych rozdziel­czoś­ci­ach. W tym momen­cie pro­jek­tan­ci sto­ją przed dyle­matem: jak zop­ty­mal­i­zować strony na małe i wielkie rozdziel­czoś­ci.

 

Według rapor­tu W3 99% użytkown­ików posi­a­da urządzenia z rozdziel­czoś­cią 1024x768 pik­seli lub więk­szą, a 78% użytkown­ików posi­a­da urządzenia z rozdziel­czoś­cią wyższą niż 1366x768 pik­seli. Wiele osób korzys­ta z ekranów full HD, których rozdziel­czość może wynosić 1920 x 1080 pik­seli. Dodatkowo coraz więcej telewiz­orów posi­a­da wbu­dowane przeglą­dar­ki inter­ne­towe. Coraz więcej osób zaczy­na przeglą­dać strony na swoich 50 calowych telewiz­o­rach.

Samsung-Full-HD-32-Inch-Smart-TV

Pro­jek­towanie na tak duże rozdziel­czoś­ci znacznie różni się od pro­jek­towa­nia na stan­dar­d­ową rozdziel­czość 1024 pik­seli. Naszym celem nie jest rozsz­erzanie ramek czy zablokowanie momen­tu, do którego ele­men­ty będą się roz­cią­gać. Sposób przeglą­da­nia i postrze­ga­nia stron na dużych wyświ­et­laczach jest inny od tego na stan­dar­d­owych rozdziel­czoś­ci­ach. Dlat­ego należy ziden­ty­fikować i zbadać to jak użytkown­i­cy odbier­a­ją takie strony, na których miejs­cach ich wzrok się zatrzy­mu­je, które obszary są kom­plet­nie pomi­jane. Należy również pamię­tać o typografii i sze­rokoś­ci kol­umn tek­stu. Samo rozsz­erzanie sze­rokoś­ci kol­umn lub pow­ięk­sze­nie fontu może spraw­ić, że tekst będzie nieczytel­ny.

Jed­nak fakt, że użytkown­i­cy zaczy­na­ją korzys­tać z coraz więk­szych ekranów nie oznacza, że musimy każdą stronę przys­tosować do tej rozdziel­czoś­ci. Należy zbadać grupę docelową naszego ser­wisu, z jakich rozdziel­czoś­ci korzys­ta. Jeśli coraz więcej osób zaczy­na korzys­tać z więk­szych ekranów, to warto prze­myśleć sposób prezen­tacji treś­ci na tych rozdziel­czoś­ci­ach. O ile obec­nie pro­jek­towanie na ekrany smartphone’ów jest obow­iązu­ją­cym stan­dar­d­em, to pro­jek­towanie na ogromne rozdziel­czoś­ci jest jeszcze innowacją. Możli­we, że za jak­iś czas będzie tak samo stan­dar­d­owe jak stosowanie metody­ki respon­sive web design na małych rozdziel­czoś­ci­ach?

1 odpowiedz

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Odpowiedz na „HarryAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *