Film video jako sposób na większą konwersję landing page

Jed­nym z powo­dów, dla któ­re­go użyt­kow­ni­cy szyb­ko opusz­cza­ją Two­ją stro­nę inter­ne­to­wą wcho­dząc na lan­ding page, jest to, że nie wie­dzą nic na temat Two­je­go pro­duk­tu czy Two­ich usług. Moż­li­we, że nie dostar­czasz im odpo­wied­nich wska­zó­wek lub są one nie­zro­zu­mia­łe bądź mało inte­re­su­ją­ce i zachę­ca­ją­ce. Two­im zada­niem jest, w pierw­szej kolej­no­ści zapo­znać ich z tym co ofe­ru­jesz oraz (co jest znacz­nie trud­niej­sze) zain­te­re­so­wać i spra­wić, aby zosta­li na dłu­żej.

Ludz­ka zdol­ność kon­cen­tra­cji jest coraz krót­sza i mamy jedy­nie 8 sekund (źr: www.statisticbrain.com/), aby przy­cią­gnąć uwa­gę użyt­kow­ni­ka, któ­ry dodat­ko­wo roz­pra­sza­ny jest przez prze­glą­da­nie innych stron, powia­do­mie­nia z sie­ci spo­łecz­no­ścio­wych oraz przez to wszyst­ko, co się dzie­je wokół nie­go.

Musisz zna­leźć więc sku­tecz­ny spo­sób, na prze­ko­na­nie użyt­kow­ni­ka wła­śnie do Two­je­go pro­duk­tu. Jed­ną z metod stwo­rze­nia sku­tecz­nej lan­ding page jest film video.

Dla­cze­go war­to zain­we­sto­wać w video?

 • film lepiej zapa­da w pamięć,
 • film pozwa­la na prze­ka­za­nie względ­nie dużo infor­ma­cji w krót­kim cza­sie,
 • więk­sza część użyt­kow­ni­ków może być skłon­na do obej­rze­nia całe­go fil­mu, niż do prze­czy­ta­nia całe­go tek­stu; dzię­ki temu na dłu­żej zatrzy­masz ich uwa­gę,
 • w spo­sób łatwiej­szy i efek­tyw­niej­szy moż­na przed­sta­wić dzia­ła­nie cze­goś, a użyt­kow­ni­kom zro­zu­mie­nie tego.

Video na lan­ding page przy­czy­nia się do znacz­ne­go wzro­stu kon­wer­sji. Z dru­giej jed­nak stro­ny może rów­nież ją osła­bić lub mieć na nią nie­wiel­ki wpływ, jeśli będzie nie­wła­ści­wie zro­bio­ny.

 

Wyjaśnij użytkownikom, czym się zajmujesz

Pokaż im kim jesteś, co robisz oraz w jaki spo­sób to robisz. Pozwól im sie­bie poznać i zade­cy­do­wać czy chcą zostać. Two­im zada­niem jest wyja­śnie­nie im, co ty możesz zaofe­ro­wać im.

 

Zainteresuj ich i zaangażuj

Nie­za­leż­nie od tego czy poka­zu­jesz jak dzia­ła pro­dukt, jaka jest two­ja misja, jakie posia­dasz zale­ty, musisz spra­wić, że użyt­kow­ni­cy nie mogą się znu­dzić (a to w Inter­ne­cie dzie­je się bar­dzo szyb­ko). Wów­czas bez waha­nia opusz­czą Two­ją stro­nę. Pamię­taj, że pod­czas two­rze­nia video możesz uży­wać róż­nych tech­nik i w róż­ny spo­sób zain­te­re­so­wać widza. Ist­nie­je wie­le przy­kła­dów połą­cze­nia fil­mu, muzy­ki czy też gra­fi­ki i zdjęć.

 

Pokaż przykład

Jeśli w głów­nej mie­rze zale­ży Ci, aby użyt­kow­ni­cy zro­zu­mie­li, w jaki spo­sób dzia­ła Two­ja usłu­ga czy Twój pro­dukt, na takim eta­pie war­to zapre­zen­to­wać im pod­sta­wo­we funk­cje. Video jest ide­al­nym narzę­dziem do poka­za­nie tego. Możesz w atrak­cyj­ny spo­sób poka­zać im do cze­go słu­ży twój pro­dukt oraz jakie korzy­ści będą mie­li, jeśli go kupią (bądź zare­je­stru­ją się czy w jaki­kol­wiek inny spo­sób się zaan­ga­żu­ją). Za pomo­cą video po pro­stu łatwiej będzie im wyobra­zić sobie te korzy­ści.

 

Przedstaw korzyści i poproś o działanie

Klu­czo­we jest roz­po­zna­nie potrzeb użyt­kow­ni­ków i poka­za­nie im ich roz­wią­za­nia, dzię­ki cze­mu uda ci się ich zaan­ga­żo­wać. Gdy już to osią­gniesz i zdo­bę­dziesz ich uwa­gę, dodaj na koń­cu fil­mu czy­tel­ny Call to Action. Zada­niem video jest wła­śnie wpar­cie Call to Action, a więc użyt­kow­nik musi wie­dzieć co zro­bić dalej, gdy film się skoń­czy. Umieść zatem w for­mie gra­ficz­nej lub gło­so­wej wska­zów­kę do pożą­da­nej akcji dla użyt­kow­ni­ka.

 

Video to jednak nie recepta na wszystko

Przede wszyst­kim powi­nien zawie­rać tre­ści dosto­so­wa­ne do lan­ding page oraz do typu użyt­kow­ni­ków, do któ­rych kie­ro­wa­na jest stro­na. Określ odbior­ców fil­mu oraz typ video, jaki będzie naj­le­piej na nich dzia­łać. Zda­ję sobie spra­wę, że nie zawsze odpo­wiedź na takie pyta­nie jest moż­li­wa, ale war­to spró­bo­wać zasta­no­wić się, czy bar­dziej prze­ko­na ich film dyna­micz­ny, z wie­lo­ma efek­ta­mi, w któ­rym dużo się dzie­je, czy raczej w sto­no­wa­nym sty­lu. Kolej­nym aspek­tem jest to, w jaki spo­sób przed­sta­wia­my usłu­gi: może być to zaan­ga­żo­wa­nie do fil­mu osób przed­sta­wia­ją­cych pro­dukt, poka­zu­ją­cych jak z nie­go korzy­sta­ją, a z dru­giej stro­ny ze wzglę­du na rodzaj naszych usług, do jej gru­py odbior­ców lepiej prze­mó­wią same fak­ty i dane. Prze­myśl dodat­ko­wo, czy odbior­cy szu­ka­ją kon­kret­nych wska­zó­wek, przy­kła­dów, czy tyl­ko chcą ogól­nie poznać twój biz­nes.

Wymie­nio­ne pyta­nia są dość ogól­ne. Dla kon­kret­nych, spe­cy­ficz­nych usług taki zestaw będzie zupeł­nie inny, dla­te­go zale­ca­ne jest przed zabra­niem się do two­rze­nia fil­mu, zbu­do­wa­nie takiej listy wła­snych pytań. Wów­czas łatwiej będzie nadać począt­ko­wy kształt fil­mu, któ­ry od począt­ku do koń­ca zain­te­re­su­je widza i odpo­wie na jego pyta­nia i wąt­pli­wo­ści.

 

Postaw tylko na istotne informacje

Dłuż­szy film wca­le nie ozna­cza, że będzie lep­szy i sku­tecz­niej­szy. Użyt­kow­ni­cy Inter­ne­tu ocze­ku­ją szyb­kich odpo­wie­dzi. Dłu­gość i zło­żo­ność zale­ży w dużej mie­rze od zło­żo­no­ści two­je­go biz­ne­su i od ilo­ści aspek­tów, któ­re chcesz wyja­śnić. Jeśli Twój film oka­że się zbyt dłu­gi, zasta­nów się, czy na pew­no prze­ka­zu­jesz w nim tyl­ko istot­ne infor­ma­cje. Pamię­taj, że jego zada­niem jest prze­ko­na­nie użyt­kow­ni­ka do wyko­na­nie tyl­ko jed­nej akcji (zakup pro­duk­tu, reje­stra­cja). Jeśli nie spre­cy­zu­jesz jasno cze­go ocze­ku­jesz od użyt­kow­ni­ka i zosta­nie od posta­wio­ny przed zbyt dużym wybo­rem, zre­zy­gnu­je on cał­ko­wi­cie i wyco­fa się.

 

Video jako główny element landing page

Pro­jek­tu­jąc lan­ding page z wyko­rzy­sta­niem video, skup się tyl­ko na nim. Usuń zbęd­ne ele­men­ty na stro­nie, któ­re tyl­ko roz­pro­szą uwa­gę użyt­kow­ni­ka, a w żaden spo­sób nie przy­czy­nią się do speł­nie­nia nasze­go celu, czy­li do wyko­na­nia kon­kret­nej akcji.

Jako, że twój film jest głów­nym ele­men­tem na stro­nie, pamię­taj o dosto­so­wa­niu wiel­ko­ści oraz odpo­wied­nim zago­spo­da­ro­wa­niu prze­strze­ni. Posta­raj się, aby w więk­szo­ści przy­pad­ków film był widocz­ny w cało­ści  bez koniecz­no­ści prze­wi­ja­nia stro­ny.

 

Testuj i optymalizuj

Doda­ny film to jesz­cze nie koniec zada­nia. Skup się teraz na śle­dze­niu sta­ty­styk i opty­ma­li­za­cji. Poznaj użyt­kow­ni­ków i ich motyw przyj­ścia na two­ją stro­nę. Róż­ni użyt­kow­ni­cy mają róż­ne cele, a więc dosto­suj video i stro­nę, aby w peł­ni je speł­nić.

Testuj róż­ne wer­sje. Nie­któ­rzy użyt­kow­ni­cy pre­fe­ru­ją krót­sze fil­my, inni wolą z kolei dokład­niej­sze wyja­śnie­nie tema­tu. Więk­szo­ści przy­pusz­czal­nie dener­wu­je auto­od­twa­rza­nie, ale nie może­my wyklu­czyć, że nie wpły­nie to pozy­tyw­nie na kon­wer­sję.

 

Czy video jest zawsze najlepszym rozwiązaniem?

Stwo­rze­nie dobre­go video jest moż­li­we z nakła­dem nie­wiel­kich środ­ków. Ale mimo wszyst­ko roz­waż, czy war­to inwe­sto­wać w to, kie­dy film tak na praw­dę nie jest potrzeb­ny.

Zadaj sobie pyta­nie czy ta sama treść, któ­rą chcesz umie­ścić w fil­mie, stra­ci na zna­cze­niu jeśli przed­sta­wisz ją np. w for­mie tek­sto­wej czy gra­ficz­nej? Jeśli odpo­wiedź brzmi tak, stwo­rze­nie fil­mu jest jak naj­bar­dziej zasad­ne. Jeśli jed­nak z łatwo­ścią to samo uda Ci się przed­sta­wić w inny spo­sób, wte­dy ta odpo­wiedź nie jest już taka oczy­wi­sta.

Kil­ka przy­kła­dów traf­ne­go zasto­so­wa­nia video:

 • Pro­mo­cja real­nych pro­duk­tów – skup się w więk­szej mie­rze na przed­sta­wie­niu wizu­al­nym, niż na mówie­niu o nim.

www.hellolumio.com/

 

 • Pomysł na zabaw­ny film – przed­sta­wie­nie zwy­kłe­go pro­duk­tu w kre­atyw­nym, humo­ry­stycz­nym podej­ściu.

www.dollarshaveclub.com/

 

 

 • Skom­pli­ko­wa­na instruk­cja uży­cia lub przed­sta­wie­nie spo­so­bu dzia­ła­nia – video ofe­ru­je po pro­stu wię­cej moż­li­wo­ści (dźwięk, obraz, tekst, zdję­cia), któ­re możesz użyć w tym samym cza­sie.

www.groopic.com/

 

Podsumowanie

Nie zapo­mi­naj, że stwo­rzo­ne video jest tyl­ko jed­ną ze skła­do­wych w pro­ce­sie budo­wa­nia suk­ce­su nasze­go ser­wi­su, a klik­nię­cie w pożą­da­ny przy­cisk Call to Action nie powin­no być celem samym w sobie, a jedy­nie dro­gą do peł­ne­go zaan­ga­żo­wa­nia użyt­kow­ni­ków.

 

Źró­dło:

http://blog.usabilla.com/the-power-of-a-landing-page-video/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+usabilla+%28Usabilla+Blog%29

http://contentmarketinginstitute.com/2012/10/create-video-content-that-actuallreally-works/

http://blog.crazyegg.com/2012/06/06/landing-page-videos/

 

3 odpowiedzi
 1. Landingi
  Landingi says:

  Świet­nie roz­pi­sa­ny przy­kład na stwo­rze­nie cie­ka­we­go lan­ding page’a. Wśród spo­so­bów na wyko­rzy­sta­nie doda­li­by­śmy tak­że efekt „przed i po” uży­ciu pro­duk­tu – zasto­so­wa­nie kon­tra­stu prze­ma­wia do odbior­ców.

  Odpowiedz
 2. deF
  deF says:

  Jako oso­ba, któ­ra wszel­kiej maści fil­my pro­mo­cyj­ne oglą­da wyłącz­nie w osta­tecz­no­ści (czy­li naj­czę­ściej – wca­le), bar­dzo pro­szę o przed­sta­wie­nie kon­kret­nych wyni­ków badań ilo­ścio­wych popie­ra­ją­cych śmia­łą (wedle moich doświad­czeń i obser­wa­cji) tezę z powyż­sze­go arty­ku­łu. Kon­kret­nych, nie spe­ku­la­cji, domy­słów, hipo­tez. W opar­ciu o rze­czy­wi­ste przy­kła­dy z życia wzię­te. Będę wdzięcz­ny.

  Odpowiedz

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Odpowiedz na „Marta KozłowskaAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *