Film video jako sposób na większą konwersję landing page

Jed­nym z powodów, dla którego użytkown­i­cy szy­bko opuszcza­ją Two­ją stronę inter­ne­tową wchodząc na land­ing page, jest to, że nie wiedzą nic na tem­at Two­jego pro­duk­tu czy Twoich usług. Możli­we, że nie dostar­cza­sz im odpowied­nich wskazówek lub są one niezrozu­mi­ałe bądź mało intere­su­jące i zachę­ca­jące. Twoim zadaniem jest, w pier­wszej kole­jnoś­ci zapoz­nać ich z tym co ofer­u­jesz oraz (co jest znacznie trud­niejsze) zain­tere­sować i spraw­ić, aby zostali na dłużej.

Ludz­ka zdol­ność kon­cen­tracji jest coraz krót­sza i mamy jedynie 8 sekund (źr: www.statisticbrain.com/), aby przy­ciągnąć uwagę użytkown­i­ka, który dodatkowo rozpraszany jest przez przeglą­danie innych stron, powiadomienia z sieci społecznoś­ciowych oraz przez to wszys­tko, co się dzieje wokół niego.

Musisz znaleźć więc skuteczny sposób, na przeko­nanie użytkown­i­ka właśnie do Two­jego pro­duk­tu. Jed­ną z metod stworzenia skutecznej land­ing page jest film video.

Dlaczego warto zain­west­ować w video?

 • film lep­iej zapa­da w pamięć,
 • film pozwala na przekazanie względ­nie dużo infor­ma­cji w krótkim cza­sie,
 • więk­sza część użytkown­ików może być skłon­na do obe­jrzenia całego fil­mu, niż do przeczy­ta­nia całego tek­stu; dzię­ki temu na dłużej zatrzy­masz ich uwagę,
 • w sposób łatwiejszy i efek­ty­wniejszy moż­na przed­staw­ić dzi­ałanie czegoś, a użytkown­ikom zrozu­mie­nie tego.

Video na land­ing page przy­czy­nia się do znacznego wzros­tu kon­wer­sji. Z drugiej jed­nak strony może również ją osłabić lub mieć na nią niewiel­ki wpływ, jeśli będzie niewłaś­ci­wie zro­biony.

 

Wyjaśnij użytkownikom, czym się zajmujesz

Pokaż im kim jesteś, co robisz oraz w jaki sposób to robisz. Pozwól im siebie poz­nać i zade­cy­dować czy chcą zostać. Twoim zadaniem jest wyjaśnie­nie im, co ty możesz zaofer­ować im.

 

Zainteresuj ich i zaangażuj

Nieza­leżnie od tego czy pokazu­jesz jak dzi­ała pro­dukt, jaka jest two­ja mis­ja, jakie posi­adasz zale­ty, musisz spraw­ić, że użytkown­i­cy nie mogą się znudz­ić (a to w Internecie dzieje się bard­zo szy­bko). Wów­czas bez waha­nia opuszczą Two­ją stronę. Pamię­taj, że pod­czas tworzenia video możesz uży­wać różnych tech­nik i w różny sposób zain­tere­sować widza. Ist­nieje wiele przykładów połączenia fil­mu, muzy­ki czy też grafi­ki i zdjęć.

 

Pokaż przykład

Jeśli w głównej mierze zależy Ci, aby użytkown­i­cy zrozu­mieli, w jaki sposób dzi­ała Two­ja usłu­ga czy Twój pro­dukt, na takim etapie warto zaprezen­tować im pod­sta­wowe funkc­je. Video jest ide­al­nym narzędziem do pokazanie tego. Możesz w atrak­cyjny sposób pokazać im do czego służy twój pro­dukt oraz jakie korzyś­ci będą mieli, jeśli go kupią (bądź zare­jestru­ją się czy w jakikol­wiek inny sposób się zaan­gażu­ją). Za pomocą video po pros­tu łatwiej będzie im wyobraz­ić sobie te korzyś­ci.

 

Przedstaw korzyści i poproś o działanie

Kluc­zowe jest rozpoz­nanie potrzeb użytkown­ików i pokazanie im ich rozwiąza­nia, dzię­ki czemu uda ci się ich zaan­gażować. Gdy już to osiąg­niesz i zdobędziesz ich uwagę, dodaj na końcu fil­mu czytel­ny Call to Action. Zadaniem video jest właśnie wpar­cie Call to Action, a więc użytkown­ik musi wiedzieć co zro­bić dalej, gdy film się skończy. Umieść zatem w formie graficznej lub głosowej wskazówkę do pożą­danej akcji dla użytkown­i­ka.

 

Video to jednak nie recepta na wszystko

Przede wszys­tkim powinien zaw­ier­ać treś­ci dos­tosowane do land­ing page oraz do typu użytkown­ików, do których kierowana jest strona. Określ odbior­ców fil­mu oraz typ video, jaki będzie najlepiej na nich dzi­ałać. Zda­ję sobie sprawę, że nie zawsze odpowiedź na takie pytanie jest możli­wa, ale warto spróbować zas­tanow­ić się, czy bardziej przekona ich film dynam­iczny, z wielo­ma efek­ta­mi, w którym dużo się dzieje, czy raczej w stonowanym sty­lu. Kole­jnym aspek­tem jest to, w jaki sposób przed­staw­iamy usłu­gi: może być to zaan­gażowanie do fil­mu osób przed­staw­ia­ją­cych pro­dukt, pokazu­ją­cych jak z niego korzys­ta­ją, a z drugiej strony ze wzglę­du na rodzaj naszych usług, do jej grupy odbior­ców lep­iej przemówią same fak­ty i dane. Prze­myśl dodatkowo, czy odbior­cy szuka­ją konkret­nych wskazówek, przykładów, czy tylko chcą ogól­nie poz­nać twój biznes.

Wymienione pyta­nia są dość ogólne. Dla konkret­nych, specy­ficznych usług taki zestaw będzie zupełnie inny, dlat­ego zale­cane jest przed zabraniem się do tworzenia fil­mu, zbu­dowanie takiej listy włas­nych pytań. Wów­czas łatwiej będzie nadać początkowy ksz­tałt fil­mu, który od początku do koń­ca zain­tere­su­je widza i odpowie na jego pyta­nia i wąt­pli­woś­ci.

 

Postaw tylko na istotne informacje

Dłuższy film wcale nie oznacza, że będzie lep­szy i skuteczniejszy. Użytkown­i­cy Inter­ne­tu oczeku­ją szy­b­kich odpowiedzi. Dłu­gość i złożoność zależy w dużej mierze od złożonoś­ci two­jego biz­ne­su i od iloś­ci aspek­tów, które chcesz wyjaśnić. Jeśli Twój film okaże się zbyt dłu­gi, zas­tanów się, czy na pewno przekazu­jesz w nim tylko istotne infor­ma­c­je. Pamię­taj, że jego zadaniem jest przeko­nanie użytkown­i­ka do wyko­nanie tylko jed­nej akcji (zakup pro­duk­tu, rejes­trac­ja). Jeśli nie spre­cyzu­jesz jas­no czego oczeku­jesz od użytkown­i­ka i zostanie od postaw­iony przed zbyt dużym wyborem, zrezygnu­je on całkowicie i wyco­fa się.

 

Video jako główny element landing page

Pro­jek­tu­jąc land­ing page z wyko­rzys­taniem video, skup się tylko na nim. Usuń zbędne ele­men­ty na stron­ie, które tylko rozproszą uwagę użytkown­i­ka, a w żaden sposób nie przy­czynią się do spełnienia naszego celu, czyli do wyko­na­nia konkret­nej akcji.

Jako, że twój film jest głównym ele­mentem na stron­ie, pamię­taj o dos­tosowa­niu wielkoś­ci oraz odpowied­nim zagospo­darowa­niu przestrzeni. Postaraj się, aby w więk­szoś­ci przy­pad­ków film był widoczny w całoś­ci  bez koniecznoś­ci przewi­ja­nia strony.

 

Testuj i optymalizuj

Dodany film to jeszcze nie koniec zada­nia. Skup się ter­az na śledze­niu statystyk i opty­mal­iza­cji. Poz­naj użytkown­ików i ich motyw przyjś­cia na two­ją stronę. Różni użytkown­i­cy mają różne cele, a więc dos­to­suj video i stronę, aby w pełni je spełnić.

Tes­tuj różne wer­sje. Niek­tórzy użytkown­i­cy prefer­u­ją krót­sze filmy, inni wolą z kolei dokład­niejsze wyjaśnie­nie tem­atu. Więk­szoś­ci przy­puszczal­nie den­er­wu­je autoodt­warzanie, ale nie może­my wyk­luczyć, że nie wpłynie to pozy­ty­wnie na kon­wer­sję.

 

Czy video jest zawsze najlepszym rozwiązaniem?

Stworze­nie dobrego video jest możli­we z nakła­dem niewiel­kich środ­ków. Ale mimo wszys­tko rozważ, czy warto inwest­ować w to, kiedy film tak na prawdę nie jest potrzeb­ny.

Zadaj sobie pytanie czy ta sama treść, którą chcesz umieś­cić w filmie, straci na znacze­niu jeśli przed­staw­isz ją np. w formie tek­stowej czy graficznej? Jeśli odpowiedź brz­mi tak, stworze­nie fil­mu jest jak najbardziej zasadne. Jeśli jed­nak z łat­woś­cią to samo uda Ci się przed­staw­ić w inny sposób, wtedy ta odpowiedź nie jest już taka oczy­wista.

Kil­ka przykładów trafnego zas­tosowa­nia video:

 • Pro­moc­ja real­nych pro­duk­tów – skup się w więk­szej mierze na przed­staw­ie­niu wiz­ual­nym, niż na mówie­niu o nim.

www.hellolumio.com/

 

 • Pomysł na zabawny film – przed­staw­ie­nie zwykłego pro­duk­tu w kreaty­wnym, humorysty­cznym pode­jś­ciu.

www.dollarshaveclub.com/

 

 

 • Skom­p­likowana instrukc­ja uży­cia lub przed­staw­ie­nie sposobu dzi­ała­nia – video ofer­u­je po pros­tu więcej możli­woś­ci (dźwięk, obraz, tekst, zdję­cia), które możesz użyć w tym samym cza­sie.

www.groopic.com/

 

Podsumowanie

Nie zapom­i­naj, że stwor­zone video jest tylko jed­ną ze skład­owych w pro­ce­sie budowa­nia sukce­su naszego ser­wisu, a kliknię­cie w pożą­dany przy­cisk Call to Action nie powin­no być celem samym w sobie, a jedynie drogą do pełnego zaan­gażowa­nia użytkown­ików.

 

Źródło:

http://blog.usabilla.com/the-power-of-a-landing-page-video/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+usabilla+%28Usabilla+Blog%29

http://contentmarketinginstitute.com/2012/10/create-video-content-that-actuallreally-works/

http://blog.crazyegg.com/2012/06/06/landing-page-videos/

 

3 odpowiedzi
 1. Landingi
  Landingi says:

  Świet­nie rozpisany przykład na stworze­nie ciekawego land­ing page’a. Wśród sposobów na wyko­rzys­tanie dodal­ibyśmy także efekt „przed i po” uży­ciu pro­duk­tu — zas­tosowanie kon­trastu prze­maw­ia do odbior­ców.

  Odpowiedz
 2. deF
  deF says:

  Jako oso­ba, która wszelkiej maś­ci filmy pro­mo­cyjne oglą­da wyłącznie w ostate­cznoś­ci (czyli najczęś­ciej – wcale), bard­zo proszę o przed­staw­ie­nie konkret­nych wyników badań iloś­ciowych popier­a­ją­cych śmi­ałą (wedle moich doświad­czeń i obserwacji) tezę z powyższego artykułu. Konkret­nych, nie speku­lacji, domysłów, hipotez. W opar­ciu o rzeczy­wiste przykłady z życia wzięte. Będę wdz­ięczny.

  Odpowiedz

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Odpowiedz na „LandingiAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *