Projektowanie wiadomości e-mail dla użytkowników mobilnych

Codzien­ne uży­cie urzą­dzeń mobil­nych wzra­sta nie­prze­rwa­nie. Ozna­cza to, że musi­my dosto­so­wać nasze pro­duk­ty w taki spo­sób, aby nie sta­no­wi­ły barie­ry dla korzy­sta­nia z nich przez naszych użyt­kow­ni­ków.

Dla wie­lu z nas codzien­ną poran­ną ruty­ną sta­ło się spraw­dza­nie pocz­ty e-mail zanim jesz­cze usią­dzie­my do kom­pu­te­ra w pra­cy lub w domu. Spraw­dza­my e-maile jedząc śnia­da­nie, sto­jąc w ulicz­nym kor­ku, a nawet jesz­cze leżąc w łóż­ku. Nie­ste­ty jesz­cze dość czę­sto zda­rza nam się tra­fić na e-maile, któ­rych w żaden spo­sób (a już na pew­no nie w spo­sób pro­sty) nie moż­na odczy­tać i wyko­nać na nich pożą­da­nych akcji.

Jeśli więc chce­my z odpo­wied­nim skut­kiem dotrzeć do naszych mobil­nych klien­tów, sub­skry­ben­tów oraz użyt­kow­ni­ków, powin­ni­śmy zadbać o to, aby nasze wia­do­mo­ści wyświe­tla­ły się pra­wi­dło­wo.

 

Przejrzysta treść

Dosto­suj treść, aby była jak naj­bar­dziej zwię­zła i czy­tel­na. Ta wska­zów­ka oczy­wi­ście doty­czy każ­de­go rodza­ju maili, ale w tym wypad­ku powin­ni­śmy szcze­gól­nie zwró­cić na nią uwa­gę. Przede wszyst­ki­mi sami musi­my jasno okre­ślić prze­kaz i cel nasze­go maila. Nie ma tutaj miej­sca ani cza­su na pró­by zawar­cia kil­ku infor­ma­cji w jed­nej wia­do­mo­ści.

Kon­stru­ując nagłó­wek skup się na tym, co chcesz prze­ka­zać. Powi­nien on zwięź­le przed­sta­wiać całą treść wia­do­mo­ści, być krót­ki, ale jed­no­cze­śnie przy­cią­ga­ją­cy uwa­gę użyt­kow­ni­ka.

 

Pamiętaj o prostocie

Lay­out powi­nien być opar­ty na sza­blo­nie jed­no­ko­lum­no­wym. Roz­miesz­cze­nie tre­ści na dwóch lub wię­cej kolum­nach utrud­ni użyt­kow­ni­kom prze­czy­ta­nie cało­ści, a nawet może je cał­ko­wi­cie unie­moż­li­wić.

 

Odpowiednio skonstruowany temat

Zwróć uwa­gę na temat wia­do­mo­ści. To on w dużej mie­rze odpo­wia­da, czy e-mail zosta­nie w ogó­le otwo­rzo­ny przez użyt­kow­ni­ka. Two­rze­nie odpo­wied­nich tre­ści tema­tów sta­no­wi pro­blem rów­nież dla desk­to­pów, a zagad­nie­nie „mobi­le” sta­no­wi dodat­ko­we utrud­nie­nie.

Pamię­taj­my, że te kil­ka słów (naj­le­piej oko­ło 20 – 30 zna­ków) w tema­cie musi odpo­wied­nio prze­ka­zać użyt­kow­ni­ko­wi, o czym jest cała wia­do­mość, zacie­ka­wić go i poin­for­mo­wać, dla­cze­go powi­nien ją otwo­rzyć. Na to wszyst­ko mamy dosłow­nie kil­ka sekund, po czym stra­ci­my uwa­gę nasze­go odbior­cy, któ­ry praw­do­po­dob­nie się spie­szy lub jest zaję­ty czymś innym.

Zasta­nów­my się jakie­go typu e-mail wysy­ła­my. W przy­pad­ku noty­fi­ka­cji, czy­li e-maili wysy­ła­nych po wcze­śniej zde­fi­nio­wa­nych akcjach (np. infor­ma­cja o nowej aktyw­no­ści doty­czą­cej nasze­go pro­fi­lu na por­ta­lu spo­łecz­no­ścio­wym), jasno poin­for­muj o czym jest wia­do­mość i cze­go moż­na się spo­dzie­wać w jej tre­ści. Aby to osią­gnąć, użyj w tema­cie klu­czo­wych słów, aby przy­cią­gnąć uwa­gę.

Jeśli wysy­ła­my e-maile typu new­slet­ter, czy­li nie zwią­za­ne z powta­rzal­ny­mi się akcja­mi, waż­na jest ory­gi­nal­ność, aby wzbu­dzić zain­te­re­so­wa­nie. Dobrym spo­so­bem jest zada­wa­nie pytań. Budu­je­my wów­czas zaan­ga­żo­wa­nie i (oby tak się sta­ło) użyt­kow­nik jest cie­ka­wy odpo­wie­dzi, któ­rą praw­do­po­dob­nie znaj­dzie w środ­ku wia­do­mo­ści.

 

Jasno zdefiniowany Call to Action

Nie umiesz­czaj kil­ku głów­nych przy­ci­sków czy lin­ków, w któ­re użyt­kow­nik ma klik­nąć. Napisz jasno i wyraź­nie co chcesz, aby użyt­kow­nik zro­bił, a następ­nie daj mu taką moż­li­wość. Może być to odwie­dze­nie stro­ny, spraw­dze­nie ofer­ty, zakup cze­goś. Umieść call to action w górze wia­do­mo­ści, aby mieć pew­ność, że zosta­nie on zauwa­żo­ny.  Jeśli jed­nak zale­ży Ci, aby użyt­kow­ni­cy prze­czy­ta­li okre­ślo­ną treść, a dopie­ro póź­niej klik­nę­li w call to action, upew­nij się, że wła­ści­wie infor­mu­jesz użyt­kow­ni­ków o tym, co znaj­du­je się w dol­nej czę­ści.

 

Mniejszy ekran = więcej problemów

Im mniej­szy ekran, tym trud­niej tra­fić pal­cem w wybra­ny punkt – to oczy­wi­ste. Miej to na uwa­dze i pro­jek­tuj tak, aby roz­miar i poło­że­nie naj­waż­niej­szych ele­men­tów nie utrud­nia­ło ich klik­nię­cia.

Jeśli przy­cisk będzie zbyt mały, użyt­kow­nik może nie zauwa­żyć, co dokład­nie kli­ka lub zakryć pal­cem cały obiekt.  Unie­moż­li­wi mu to obser­wa­cję, czy dany ele­ment rze­czy­wi­ście został klik­nię­ty. Sto­suj przy­ci­ski w roz­mia­rze oko­ło 40px na 40px.

Kolej­nym pro­ble­mem jest umiesz­cza­nie zbyt wie­lu ele­men­tów w jed­nym miej­scu. Aby zmi­ni­ma­li­zo­wać licz­bę pomy­łek spo­wo­do­wa­ną klik­nię­ciem w nie­chcia­ny punkt, powin­ni­śmy zadbać o prze­strzeń pomię­dzy poszcze­gól­ny­mi ele­men­ta­mi oraz pomię­dzy całą tre­ścią e-maila a jego kra­wę­dzia­mi. Zapew­ni­my w ten spo­sób swo­bo­dę trzy­ma­nia urzą­dze­nie bez ryzy­ka zasło­nię­cia tre­ści.

 

Odpowiedni kontrast kolorów

Nie zapo­mi­naj­my, że z urzą­dzeń mobil­nych korzy­sta­my czę­sto przy róż­nych warun­kach pogo­do­wych (np. sło­necz­ny dzień) lub obni­ża­my jasność ekra­nu w celu oszczęd­no­ści bate­rii. Z tego wzglę­du sto­so­wa­ne kolo­ry na stro­nie tło, treść oraz call to action powin­ny wyraź­nie  się wyróż­niać kolo­ry­stycz­nie i mieć odpo­wied­ni kon­trast, aby użyt­kow­nik nie pomy­lił ele­men­tów i wszyst­kie naj­waż­niej­sze zosta­ły zauwa­żo­ne.

 

Rozmiar czcionki

Dla urzą­dzeń mobil­nych roz­miar czcion­ki powi­nien być więk­szy niż w przy­pad­ku tra­dy­cyj­nych maili, aby unik­nąć nie­czy­tel­no­ści. Reko­men­do­wa­nym roz­mia­rem czcion­ki jest 14px dla tre­ści oraz 22px dla nagłów­ków.

 

Testowanie

Pomi­mo zasto­so­wa­nia się do wszyst­kich wska­zó­wek, nigdy nie będzie­my pew­ni czy nasze e-maile zosta­ły odpo­wied­nio skon­stru­owa­ne i pra­wi­dło­wo tra­fia­ją do odbior­ców. Dla­te­go war­to w trak­cie testo­wać nasze dzia­ła­nia. Dobrą meto­dą będzie sto­so­wa­nie testów A/B, o któ­rych pisa­łam w poprzed­nim arty­ku­le. Ele­men­ta­mi, któ­re moż­na testo­wać są m.in.:

  • Temat
  • Nagłó­wek wia­do­mo­ści
  • Call to Action

 

Bada­jąc sku­tecz­ność akcji mailin­go­wej spraw­dzaj­my, jakie tema­ty oraz tre­ści gene­ru­ją lep­szą kon­wer­sję.

 

E-mail to nie wszystko

Pamię­taj o tym, że wia­do­mość e-mail to czę­sto tyl­ko śro­dek do osią­gnię­cia celu. Jeśli więc pro­jek­tu­jesz przy­ja­zne dla użyt­kow­ni­ka mobil­ne­go e-maile, pomyśl rów­nież o tym, co użyt­kow­nik zoba­czy po klik­nię­ciu. W tym wypad­ku stro­ny lan­ding page oraz cały ser­wis rów­nież powi­nien być dosto­so­wa­ny do urzą­dzeń mobil­nych, aby użyt­kow­nik klik­nął w twój e-mail rów­nież kolej­nym razem.

 

Źró­dło:

http://blogs.constantcontact.com/product-blogs/email-marketing/mobile-friendly-subject-lines/

http://www.marylandwbc.org/2013/07/16/4-easy-tips-for-mobile-friendly-emails/

http://webmarketingtoday.com/articles/7-Steps-to-Mobile-friendly-Emails/

 

2 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Odpowiedz na „Stella JamesAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *