Projektowanie wiadomości e-mail dla użytkowników mobilnych

Codzi­enne uży­cie urządzeń mobil­nych wzras­ta nieprz­er­wanie. Oznacza to, że musimy dos­tosować nasze pro­duk­ty w taki sposób, aby nie stanow­iły bari­ery dla korzys­ta­nia z nich przez naszych użytkown­ików.

Dla wielu z nas codzi­en­ną poran­ną rutyną stało się sprawdzanie pocz­ty e-mail zan­im jeszcze usiądziemy do kom­put­era w pra­cy lub w domu. Sprawdza­my e-maile jedząc śni­adanie, sto­jąc w ulicznym korku, a nawet jeszcze leżąc w łóżku. Nieste­ty jeszcze dość częs­to zdarza nam się trafić na e-maile, których w żaden sposób (a już na pewno nie w sposób prosty) nie moż­na odczy­tać i wykon­ać na nich pożą­danych akcji.

Jeśli więc chce­my z odpowied­nim skutkiem dotrzeć do naszych mobil­nych klien­tów, sub­skry­ben­tów oraz użytkown­ików, powin­niśmy zad­bać o to, aby nasze wiado­moś­ci wyświ­et­lały się praw­idłowo.

 

Przejrzysta treść

Dos­to­suj treść, aby była jak najbardziej zwięzła i czytel­na. Ta wskazówka oczy­wiś­cie doty­czy każdego rodza­ju maili, ale w tym wypad­ku powin­niśmy szczegól­nie zwró­cić na nią uwagę. Przede wszys­tki­mi sami musimy jas­no określić przekaz i cel naszego maila. Nie ma tutaj miejs­ca ani cza­su na pró­by zawar­cia kilku infor­ma­cji w jed­nej wiado­moś­ci.

Kon­stru­u­jąc nagłówek skup się na tym, co chcesz przekazać. Powinien on zwięźle przed­staw­iać całą treść wiado­moś­ci, być krót­ki, ale jed­nocześnie przy­cią­ga­ją­cy uwagę użytkown­i­ka.

 

Pamiętaj o prostocie

Lay­out powinien być opar­ty na szablonie jed­nokolum­nowym. Rozmieszcze­nie treś­ci na dwóch lub więcej kolum­nach utrud­ni użytkown­ikom przeczy­tanie całoś­ci, a nawet może je całkowicie uniemożli­wić.

 

Odpowiednio skonstruowany temat

Zwróć uwagę na tem­at wiado­moś­ci. To on w dużej mierze odpowia­da, czy e-mail zostanie w ogóle otwor­zony przez użytkown­i­ka. Tworze­nie odpowied­nich treś­ci tem­atów stanowi prob­lem również dla desk­topów, a zagad­nie­nie „mobile” stanowi dodatkowe utrud­nie­nie.

Pamię­ta­jmy, że te kil­ka słów (najlepiej około 20 — 30 znaków) w tema­cie musi odpowied­nio przekazać użytkown­ikowi, o czym jest cała wiado­mość, zaciekaw­ić go i poin­for­mować, dlaczego powinien ją otworzyć. Na to wszys­tko mamy dosłown­ie kil­ka sekund, po czym stracimy uwagę naszego odbior­cy, który praw­dopodob­nie się spieszy lub jest zaję­ty czymś innym.

Zas­tanówmy się jakiego typu e-mail wysyłamy. W przy­pad­ku noty­fikacji, czyli e-maili wysyłanych po wcześniej zdefin­iowanych akc­jach (np. infor­ma­c­ja o nowej akty­wnoś­ci doty­czącej naszego pro­filu na por­talu społecznoś­ciowym), jas­no poin­for­muj o czym jest wiado­mość i czego moż­na się spodziewać w jej treś­ci. Aby to osiągnąć, użyj w tema­cie kluc­zowych słów, aby przy­ciągnąć uwagę.

Jeśli wysyłamy e-maile typu newslet­ter, czyli nie związane z pow­tarzal­ny­mi się akc­ja­mi, waż­na jest ory­gi­nal­ność, aby wzbudz­ić zain­tere­sowanie. Dobrym sposobem jest zadawanie pytań. Budu­je­my wów­czas zaan­gażowanie i (oby tak się stało) użytkown­ik jest ciekawy odpowiedzi, którą praw­dopodob­nie zna­jdzie w środ­ku wiado­moś­ci.

 

Jasno zdefiniowany Call to Action

Nie umieszczaj kilku głównych przy­cisków czy linków, w które użytkown­ik ma kliknąć. Napisz jas­no i wyraźnie co chcesz, aby użytkown­ik zro­bił, a następ­nie daj mu taką możli­wość. Może być to odwiedze­nie strony, sprawdze­nie ofer­ty, zakup czegoś. Umieść call to action w górze wiado­moś­ci, aby mieć pewność, że zostanie on zauważony.  Jeśli jed­nak zależy Ci, aby użytkown­i­cy przeczy­tali określoną treść, a dopiero później kliknęli w call to action, upewnij się, że właś­ci­wie infor­mu­jesz użytkown­ików o tym, co zna­j­du­je się w dol­nej częś­ci.

 

Mniejszy ekran = więcej problemów

Im mniejszy ekran, tym trud­niej trafić pal­cem w wybrany punkt – to oczy­wiste. Miej to na uwadze i pro­jek­tuj tak, aby rozmi­ar i położe­nie najważniejszych ele­men­tów nie utrud­ni­ało ich kliknię­cia.

Jeśli przy­cisk będzie zbyt mały, użytkown­ik może nie zauważyć, co dokład­nie kli­ka lub zakryć pal­cem cały obiekt.  Uniemożli­wi mu to obserwację, czy dany ele­ment rzeczy­wiś­cie został kliknię­ty. Sto­suj przy­cis­ki w rozmi­arze około 40px na 40px.

Kole­jnym prob­le­mem jest umieszczanie zbyt wielu ele­men­tów w jed­nym miejs­cu. Aby zmin­i­mal­i­zować liczbę pomyłek spowodowaną kliknię­ciem w niech­ciany punkt, powin­niśmy zad­bać o przestrzeń pomiędzy poszczegól­ny­mi ele­men­ta­mi oraz pomiędzy całą treś­cią e-maila a jego krawędzi­a­mi. Zapewn­imy w ten sposób swo­bodę trzy­ma­nia urządze­nie bez ryzy­ka zasłonię­cia treś­ci.

 

Odpowiedni kontrast kolorów

Nie zapom­i­na­jmy, że z urządzeń mobil­nych korzys­tamy częs­to przy różnych warunk­ach pogodowych (np. słoneczny dzień) lub obniżamy jas­ność ekranu w celu oszczęd­noś­ci baterii. Z tego wzglę­du stosowane kolory na stron­ie tło, treść oraz call to action powin­ny wyraźnie  się wyróż­ni­ać kolorysty­cznie i mieć odpowied­ni kon­trast, aby użytkown­ik nie pomylił ele­men­tów i wszys­tkie najważniejsze zostały zauważone.

 

Rozmiar czcionki

Dla urządzeń mobil­nych rozmi­ar czcion­ki powinien być więk­szy niż w przy­pad­ku trady­cyjnych maili, aby uniknąć nieczytel­noś­ci. Rekomen­dowanym rozmi­arem czcion­ki jest 14px dla treś­ci oraz 22px dla nagłówków.

 

Testowanie

Pomi­mo zas­tosowa­nia się do wszys­t­kich wskazówek, nigdy nie będziemy pewni czy nasze e-maile zostały odpowied­nio skon­struowane i praw­idłowo trafi­a­ją do odbior­ców. Dlat­ego warto w trak­cie testować nasze dzi­ała­nia. Dobrą metodą będzie stosowanie testów A/B, o których pisałam w poprzed­nim artykule. Ele­men­ta­mi, które moż­na testować są m.in.:

  • Tem­at
  • Nagłówek wiado­moś­ci
  • Call to Action

 

Bada­jąc skuteczność akcji mailin­gowej sprawdza­jmy, jakie tem­aty oraz treś­ci generu­ją lep­szą kon­wer­sję.

 

E-mail to nie wszystko

Pamię­taj o tym, że wiado­mość e-mail to częs­to tylko środek do osiąg­nię­cia celu. Jeśli więc pro­jek­tu­jesz przy­jazne dla użytkown­i­ka mobil­nego e-maile, pomyśl również o tym, co użytkown­ik zobaczy po kliknię­ciu. W tym wypad­ku strony land­ing page oraz cały ser­wis również powinien być dos­tosowany do urządzeń mobil­nych, aby użytkown­ik kliknął w twój e-mail również kole­jnym razem.

 

Źródło:

http://blogs.constantcontact.com/product-blogs/email-marketing/mobile-friendly-subject-lines/

http://www.marylandwbc.org/2013/07/16/4-easy-tips-for-mobile-friendly-emails/

http://webmarketingtoday.com/articles/7-Steps-to-Mobile-friendly-Emails/

 

2 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Odpowiedz na „AniaAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *