Szybkie prototypowanie online — pidoco°

Już od tylko 30EUR na miesiąc 🙂 moż­na tworzyć szy­bko pro­to­typy www w narzędz­iu nazwanym pido­co°.

Na pewno nie moż­na tworzyć pro­to­typów tak zaawan­sowanych jak w Axure i pewnie nie takie było założe­nie. Dużą zaletą jest za to nieza­leżność od lokaliza­cji — jest to aplikac­ja online. Dodatkowo dobrze rozwinię­ta jest możwliość kolab­o­racji,  zdal­nego testowa­nia pro­to­typów i dodawa­nia uwag do pro­jeku przez użytkown­ików, ekspertów lub członków zespółu. Świet­na jest również opc­ja gen­erowa­nia 2 rodza­jów pro­toy­pu: w formie szkicu (obrazek poniżej) i zwykłej.

pidoco-prototype-test

Zaletą tego pier­wszego jest, że lep­iej przekazu­je, że jest pro­to­typem, co ma istot­ny wpływ na komu­nikację z klien­tem — nie raz i nie dwa zdarza­ło mi się, że klient podświadomie trak­tował pro­to­typ jako praw­ie skońc­zony pro­dukt! Apetyt rośnie w miarę jedzenia i trud­no później zmienić nastaw­ie­nie klien­ta a tłu­macze­nie, że to jest tylko pro­to­typ zaj­mu­je za dużo cza­su. Jeżeli chodzi o testy z użytkown­ika­mi, to łatwiej użytkown­ikom jest się skupić na dzi­ała­ją­cych funkcjon­al­noś­ci pro­to­ty­pu i wybaczyć niedo­ciąg­nię­cia pro­to­ty­pu — niedzi­ała­jące ele­men­ty dużo mniej wpły­wa­ją negaty­wnie na ocenę postrze­ganej użytecznoś­ci. Gdy pro­to­typ sta­je się bardziej zaawan­sowany,  moż­na wygen­erować na bardziej ‘final­ną’ for­mę wiz­ual­iza­cji pro­to­ty­pu.

Dostęp­ny jest 31-dniowy tri­al, więc moż­na się pobaw­ić 🙂

/KUBA:)

5 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Odpowiedz na „TomekAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *