Preferencje formatu daty

Wil­liam Hud­son z designforusability.com prze­pro­wa­dził bada­nie pre­fe­ren­cji for­ma­tu dat wśród nie­speł­na 1000 osób, któ­re zosta­ły popro­szo­ne o napi­sa­nie daty “Dru­gi sierp­nia tego roku” w pre­fe­ro­wa­nym for­ma­cie.

Poni­żej pre­fe­ren­cje dla 3 for­ma­tów:

% Bada­nych w for­ma­cie miesiąc/dzień/rok (n = 435)

% Bada­nych w for­ma­cie dzień/miesiąc/rok (n = 435)

% Bada­nych w for­ma­cie rok/miesiąc/dzień  (n = 30)

Naj­waż­niej­szy wnio­sek, któ­ry z tego pły­nie to chy­ba to, że każ­dy wpi­su­je datę ina­czej. Więc zamiast karać użyt­kow­ni­ka komu­ni­ka­ta­mi błę­dów rób­my for­mu­la­rze dat tak, aby inte­li­gent­nie akcep­to­wa­ły wpi­sa­ną datę w dowol­nym for­ma­cie (np. nie wyma­ga­ły poprze­dza­ją­cych zer) i zawsze umoż­li­wia­ły wpi­sa­nie daty z kla­wia­tu­ry.

Pod koniec zeszłe­go roku podob­ny temat dys­ku­to­wa­no na gru­pie Dostęp­no­śći i Uży­tecz­ność z goldenline.pl – zachę­cam do przej­rze­nia dys­ku­sji. Moż­na zna­leźć tam tak­że cie­ka­we lin­ki.

/KUBA:)

6 odpowiedzi
 1. eL
  eL says:

  “zamiast karać użyt­kow­ni­ka komu­ni­ka­ta­mi błę­dów rób­my for­mu­la­rze dat tak, aby inte­li­gent­nie akcep­to­wa­ły wpi­sa­ną datę w dowol­nym for­ma­cie (np. nie wyma­ga­ły poprze­dza­ją­cych zer)”

  o ile przy­kład jest logicz­nym rozu­mo­wa­niem o tyle bar­dziej roz­sze­rzo­ne rozu­mo­wa­nie jest prze­sa­dą… nie da się akcep­to­wać dat w dowol­nych for­ma­tach… bo co zro­bić jak ktoś wpi­sze 01–02-03?!

  Odpowiedz
 2. Godryk
  Godryk says:

  Prze­ko­do­wać na przy­ję­ty w danym miej­scu (wąt­pię, aby aku­rat obo­wią­zy­wał taki nie­jed­no­znacz­ny) i pozwo­lić wyedy­to­wać. Choć­by w for­mie popu­pa “czy masz na myśli 3 lute­go 2001?” wyska­ku­ją­ce­go przy wyj­ściu z dane­go pola.

  Inna rzecz, że meto­da bada­nia i inter­pre­ta­cja wyni­ków bar­dzo sil­nie zale­żą od języ­ka i pre­fe­ren­cji dane­go kra­ju. W Pol­sce datę roz­dzie­la się albo krop­ka­mi (for­mat teo­re­tycz­nie ogól­nie przy­ję­ty): DD.MM.RR (ew. RRRR) , albo dywi­za­mi (kre­ska­mi, zgod­nie z nor­ma­mi tech­nicz­ny­mi) – RR-MM-DD (ew. też czte­ry cyfry roku). Znak roz­dzie­la­ja­cy decy­du­je o kolej­no­ści odczy­tu. Nato­miast w pod­pi­sach wykre­sów widzia­łem i angiel­ski August, i węgier­ski augusz­tus. więc mam poważ­ne wąt­pli­wo­ści, czy te wyni­ki w ogó­le uwzględ­nia­ły kwe­stię loka­li­za­cji…

  Odpowiedz
 3. Paulina N
  Paulina N says:

  Ana­lo­gicz­nie do kwot wpi­sy­wa­nych do for­mu­la­rzy. Przy­ję­to od jakie­goś cza­su, że część dzie­sięt­ną powin­no roz­dzie­lać się krop­ka­mi, ale w wie­lu przy­pad­kach użyt­kow­cy odru­cho­wo wpi­su­ją prze­ci­nek. Tak jak za gra­ni­cą ten sche­mat jest już od daw­na przy­ję­ty tak u nas dopie­ro zaczy­na się poja­wiać. To czę­sto mylą­ce i odsta­ra­sza­ją­ce użyt­kow­ni­ków ze stro­ny.

  Odpowiedz
 4. KPK
  KPK says:

  Bada­nie na pew­no nie uwzględ­nia­ło loka­li­za­cji, ale nie osła­bia to wnio­sku: każ­dy wpi­su­je ina­czej (ści­ślej: nie ma jed­no­znacz­nie domi­nu­ją­ce­go warian­tu). Gdy­by podob­ne bada­nie prze­pro­wa­dzić w Pol­sce – wnio­sek był­by nie­mal na pew­no taki sam: 23.07.2009 będzie szło łeb w łeb z 23-07-2009, a tuż za nimi znaj­dzie się 23–07-09, 23–7-09 itd.

  Odpowiedz
 5. Ewa
  Ewa says:

  szko­da, bo to jed­nak bada­nia anglo­ję­zycz­ne (ame­ry­kań­skie?:) ), a wia­do­mo, że my, tu w Pol­sce, mamy zupeł­nie inne pre­fe­ren­cje daty;-) (dla mnie to absurd pisać dzień w środ­ku daty… czy tyl­ko dla mnie?)

  Odpowiedz

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Odpowiedz na „Paulina NAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *