Chrome – okiem użytkownika

Minę­ło ponad 2 tygo­dnie od wystar­to­wa­nia prze­glą­dar­ki Chro­me i emo­cje już zdą­ży­ły okrzep­nąć. Wg ser­wi­su Get Clic­ky z prze­glą­dar­ki Google korzy­sta ok. 1,7% inter­nau­tów.
W recen­zjach prze­glą­dar­ki sku­pia­no się głów­nie na bez­pie­czeń­stwie i inno­wa­cyj­no­ści, same­mu inter­fej­so­wi użyt­kow­ni­ka nie poświę­co­no jed­nak szcze­gól­nie dużo miej­sca. Być może z bra­ku kar­dy­nal­nych błę­dów.

Pierw­sza rzecz, jaka rzu­ca się w oczy w inter­fej­sie to brak paska menu i taby prze­nie­sio­ne na sama górę okna.
Dzię­ki temu zabie­go­wi okno prze­glą­da­nia stro­ny jest więk­sze, a kar­ty spra­wia­ją wra­że­nie nie­za­leż­nych i odręb­nych pro­ce­sów ( i to to chy­ba Google cho­dzi­ło). Takie roz­wią­za­nie wyda­je  się korzyst­ne, ponie­waż wspie­ra zało­że­nie twór­ców, że każ­da kar­ta prze­glą­dar­ki to osob­ny pro­ces i  w przy­pad­ku zawie­sze­nia jed­nej z kart, inne dzia­ła­ją nie­za­leż­nie i pozo­sta­ją aktyw­ne.

Jako użyt­kow­ni­ko­wi Fire­fo­xa począt­ko­wo bra­ko­wa­ło mi  paska menu, ale do nowe­go umiej­sco­wie­nia  tool­ba­ru bar­dzo szyb­ko moż­na się przy­zwy­cza­ić, tym bar­dziej, że iko­ny dobrze odda­ją swo­ją funk­cję.

Wizu­al­nie podo­ba­ją mi się też efek­ty ani­ma­cji, np. przy zmia­nie kolej­no­ści zakła­dek oraz prze­cią­ga­niu kar­ty do nowe­go auto­no­micz­ne­go okna, co samo w sobie jest cie­ka­wą funk­cjo­nal­no­ścią. Ani­ma­cja jest sub­tel­na, płyn­na i gład­ka.

Inna cie­ka­wa rzecz odno­śnie kart – Chro­me przy wie­lu otwar­tych kar­tach poka­zu­je wszyst­kie, co daje draż­nią­cy efekt prze­ła­do­wa­nia i cha­osu. Trud­no zorien­to­wać się, co się w nich mie­ści.  Oso­bi­ście pre­fe­ru­ję roz­wią­za­nie Fire­fo­xa, któ­ry ukry­wa kar­ty powy­żej 11 czy 12.

Innym man­ka­men­tem Chro­me jest trud­ny dostęp do menedż­de­ra zadań, któ­rym prze­glą­dar­ka się szczy­ci. Mene­dżer uru­cha­mia się kli­kiem w pasek kart pra­wym przy­ci­skiem myszy. Jeśli otwar­tych jest wie­le kart, wów­czas pozo­sta­je nie­wie­le miej­sca na klik. Nie wspo­mi­na­jąc co tym, że mało zaawan­so­wa­ni użyt­kow­ni­cy mogą w ogó­le nie tra­fić na te opcję.

Na uwa­gę zasłu­gu­je też Omni­bar – zin­te­gro­wa­ny pasek wyszu­ki­war­ki i pasek adre­so­wy. W pasku tym mamy do czy­nie­nia zarów­no  z auto­su­ge­ro­wa­niem wpi­sy­wa­nych haseł jak i komu­ni­ka­ta­mi (np.“Wyświetl wszyst­kie stro­ny w histo­rii zawie­ra­ją­ce hasło…”), co gene­ral­nie jest mało czy­tel­ne. Takie roz­wią­za­nie wyma­ga opa­trze­nia się i przy­zwy­cza­je­nia. Wpraw­dzie spra­wę uła­twia odmien­ne kodo­wa­nie kolo­ry­stycz­ne adre­sów url i komu­ni­ka­tów, ale i tak oso­by star­sze lub mniej doświad­czo­ne w posłu­gi­wa­niu sie inter­ne­tem mogą być w kło­po­cie.

Oso­bom korzy­sta­ją­cym z onli­ne­owych apli­ka­cji może spodo­bać się two­rze­nie skró­tów apli­ka­cji, co powo­du­je ich otwie­ra­nie się w samo­dziel­nym i nie­co innym oknie – bez pola adre­su, zakła­dek kart i przy­ci­sków tool­ba­ru. To rze­czy­wi­ście może uspraw­nić pra­cę w doku­men­tach, na Gma­ilu itp. Inna rzecz, że są to głów­nie apli­ka­cje Google…

Cie­ka­we, w jakim kie­run­ku  pój­dzie Chro­me i na ile inno­wa­cyj­no­ści wpro­wa­dzać będzie jesz­cze do funk­cjo­nal­no­ści. Na razie w zasa­dzie oprócz inne­go umiej­sco­wie­nia zakła­dek i tool­ba­ru  oraz wpro­wa­dze­nia kar­ty inco­gni­to w inter­fej­sie nic nowe­go…

/ Jul­ka

7 odpowiedzi
 1. Nexik
  Nexik says:

  mana­dzer zadan jest dostep­ny poprzez skrot Shift+Esc 🙂 Co do kart to wla­snie wie­le osob dener­wo­wa­lo w fire­fo­xie ze jak przge­la­da­ja wie­cej stron to zni­ka­ja one i zeby je odna­lesc to musza sie nakli­kac :p. Oso­bi­scie kto­ra wer­sja jest lep­sza nie moge zde­cy­do­wac. kwe­stia przy­zwy­cza­je­nia 🙂

  Według mnie omi­no­les naj­po­te­zniej­sze narze­dzie Google Chro­me czy­li stro­ne star­to­wa. A jest tam: wyszu­ki­wa­nie histo­rii, liste ostat­nich zamknie­tych kart. Duze plu­sy wedlug mnie sa tez za super kon­tek­sto­we menu po klik­nie­ciem pra­wym przy­ci­skiem.

  Digi­tal Inspi­ra­tion opu­bli­ko­wa­lo dobry arty­kul o zale­tach google chro­me: http://www.labnol.org/software/browsers/best-google-chrome-features/4388/

  Odpowiedz
 2. Michał Moroz
  Michał Moroz says:

  Mene­dżer Chrome’a moż­na tak­że otwo­rzyć za pomo­cą Shift+Esc lub kli­ka­jąc w Opcje stro­ny -> Dla pro­gra­mi­stów. Jak dla mnie skrót kla­wia­tu­ro­wy jest naj­wy­god­niej­szy. 🙂

  Co do Omni­ba­ra – dobrym pomy­słem jest mecha­nizm wyszu­ki­wa­rek – po wpi­sa­niu ‘stro­na­za­py­ta­nie’ od razu moż­na tra­fić na żąda­ną stro­nę. Chro­me sam z sie­bie zapa­mię­tu­je kon­kret­ne wyszu­ki­war­ki, dzię­ki cze­mu po pierw­szym wyszu­ka­niu na danej stro­nie już moż­na korzy­stać z paska adre­su.

  Odpowiedz
 3. TomSieron
  TomSieron says:

  Co do pokazywania/ukrywania wie­lu kart, to wyda­je mi sie ze Two­ja opi­nia jest bar­dzo Two­ja i dosc odosob­nio­na, bo 90% zna­jo­mych kto­rzy umie­ją uru­cho­mic about:config w Fx’ie ma zmie­nio­ne usta­wie­nia wła­snie tak, by kar­ty się ści­ska­ły, a nie cho­wa­ły po bokach i zni­ka­ły. Aza Raskin nie raz pisał o tym, ze mecha­nizm ukry­wa­nia kart wpro­wa­dzo­ny w Fire­fo­xie (chy­ba w Fx2?) jest złem z wie­lu powo­dów i ciez­ko sie z nim nie zgo­dzić.

  Mena­dżer zadań trud­no dostęp­ny dla nie­do­świad­czo­nych use­rów to wg Cie­bie design flaw? Imho to wla­snie dobrze, bo jest to zaawan­so­wa­na funk­cja. To tak, jak­by narze­kać, że moja bab­cia nie uru­cho­mi Fire­bu­ga w Fx, bo ikon­ka za mała..

  Odpowiedz
 4. Karol
  Karol says:

  Bylem bar­dzo zain­te­re­so­wa­ny Chrome’em, ale nie­ste­ty juz od samo­ego poczat­ku Google utrud­ni­lo mi skosz­ty­sta­nie z niej.

  Prze­gla­dar­ke pro­bo­wa­lem pobrac bedac w Bel­gii. W pra­cy korzy­stam z ang. wer­sji win­dow­sa, w domu z pol­skiej. Mimo to w obu przy­pad­kach google umo­zli­wial mi pobra­nie tyl­ko holen­der­skiej (fla­mandz­kiej) wer­sji. Nie pomo­gly zmia­ny usta­wien jezy­ka w prze­gla­dar­kach, ani poszu­ki­wa­nia mozli­wo­sci pobra­nia innej wer­sji – google przy­dzie­lil mi insta­la­to­ra z auto­ma­tu.

  Przy­pi­sa­nie con­ten­tu w zale­zno­sci od geo­lo­ka­li­za­cji jest cal­kiem dobrym pomy­slem o ile mamy mozli­wosc zmia­ny domy­sle­go usta­wie­nia. ina­czej jest to spo­re utrud­nie­nie dla kon­sul­tan­tow pra­cu­ja­cych za gra­ni­ca oraz osob korzy­sta­ja­cych z innych wer­sji jezy­ko­wych opro­gra­mo­wa­nia. Moi fran­cu­sko jezycz­ni kole­dzy tez byli zawie­dze­ni – oni tez mogli pobrac tyl­ko fla­mandz­ka wer­sje.

  Odpowiedz
 5. Grześ
  Grześ says:

  cie­ka­wy pomysl zeby usu­wac komen­ta­rze uzyt­kow­ni­kow kto­re nie sa pie­snia­mi pochwal­ny­mi

  nie pozdra­wiam…

  Odpowiedz
 6. Tomalik
  Tomalik says:

  Do wad dodał­bym jesz­cze menu zakła­dek. Oso­by uży­wa­ją­ce wie­lu zakła­dek są zmu­szo­ne za każ­dym razem kli­kać w roz­wi­ja­ne menu i wybie­rać z listy poszcze­gól­ne stro­ny, któ­re chcą otwo­rzyć. Dla porów­na­nia w fire­fo­xie znaj­du­je się bocz­ny pasek zakła­dek (dla tych, któ­re nie miesz­czą się w gór­nym pasku) – posia­da on struk­tu­rę drze­wa przez co jest bar­dzo czy­tel­ny. Dodat­ko­wo, aby otwo­rzyć wszyst­kie zakład­ki z dane­go fol­de­ra wystar­czy na nie­go klik­nąć przy­trzy­mu­jąc kla­wisz ctrl (bar­dzo przy­dat­ne dla osób pra­cu­ją­cych na kil­ku­na­stu oknach naraz).

  Odpowiedz

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Odpowiedz na „GrzegorzAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *