Usability naszych GPS’ów

Czy zas­tanaw­ial­iś­cie się kiedyś nad inter­fe­jsem GPS’a, z którym jeździ­cie? Czy łat­wo było wam odnaleźć szukane funkc­je? Czy ikony były zrozu­mi­ałe, a mapa wystar­cza­ją­co czytel­na? Czy dźwię­ki i komu­nikaty lek­to­ra nie rozprasza­ły pod­czas jazdy? Na te i inne pyta­nia próbowal­iśmy odpowiedzieć w bada­niu, które real­i­zował zespół usabil­i­ty Jan­media Inter­ac­tive.


W bada­niu wzięło udzi­ał 6 użytkown­ików, z który­mi testowal­iśmy trzy urządzenia GPS poz­na­jąc przy tym mal­own­icze zakąt­ki Wrocław­ia 🙂 Urządzenia udostęp­nił nam sklep inter­ne­towy Świat­G­PS, które­mu w tym miejs­cu chce­my serdecznie podz­iękować.

Ogól­nie oczeki­wal­iśmy, że GPS’y będą dosyć proste i zrozu­mi­ałe w obsłudze. Jed­nak w cza­sie bada­nia pojaw­iły się sytu­acje, które dla użytkown­ików były kłopotli­we, nawet jeśli chodzi o pod­sta­wowe zada­nia, jakie wykonu­je się z GPS’em (np. usta­lanie trasy prze­jaz­du).

Po szczegóły odsyłam do rapor­tu z badani użytecznoś­ci urządzeń GPS, tutaj zaś umieszczam najważniejsze wskazów­ki, które mogą być pomoc­ne przy pro­jek­towa­niu inter­fe­jsów GPS’ów samo­chodowych. Więk­szość z nich pokry­wa się z uni­w­er­sal­ny­mi zasada­mi pro­jek­towa­nia zori­en­towanego na użytkown­i­ka, ale część doty­czy tylko inter­fe­j­su GPS’a. Oto one:

 

 • Przy­cis­ki i cały wygląd inter­fe­j­su dotykowego powin­ny być dos­tosowane do uży­wa­nia pod­czas jazdy. Należy zad­bać o odpowied­nią wielkość przy­cisków.
 • Ele­men­ty akty­wne (klikane) i nieak­ty­wne muszą się odróż­ni­ać wiz­ual­nie i dźwiękowo. Dostar­czanie odpowied­niego feed­backu dźwiękowego jest istotne z punk­tu widzenia ogranic­zonych zasobów uwa­gi użytkown­i­ka pod­czas prowadzeni pojaz­du. Naciśnię­ciu przy­cisku powinien towarzyszyć dźwiękowy feed­back, tak by użytkown­ik nie musi­ał się upew­ni­ać się patrząc na ekran, że akc­ja została pod­ję­ta.
 • Trze­ba zad­bać o czytel­ność mapy oraz infor­ma­cji pojaw­ia­ją­cych się w jej okoli­cach. Na ekranie mapy pod­czas jazdy nie należy umieszczać zbęd­nych infor­ma­cji.
 • Ikono­grafia musi być jed­noz­nacz­na i zrozu­mi­ała. Pod­czas testów okaza­ła się być jed­nym z najsłab­szych punk­tów. Dobrą prak­tyką jest korzys­tanie z już sprawd­zonych stan­dard­ów, np. tele­fonów komórkowych oraz pod­pisy­wanie ikon, jeśli jest to możli­we. Warto też wcześniej przetestować z użytkown­ika­mi ich intu­icyjność.
 • Czytel­ność czcion­ki powin­na być odpowied­nia i uwzględ­ni­ać odległość, z jakiej kierow­ca spoglą­da na GPS’a pod­czas jazdy.
 • Menu urządzenia powin­no być maksy­mal­nie czytelne i zaw­ier­ać łatwy dostęp do najważniejszych funkcjon­al­noś­ci, np. wprowadza­nia adresu. Jeśli jego struk­tu­ra jest głębo­ka, trze­ba wyraźnie oznaczać aktu­alne miejsce, w jakim zna­j­du­je się użytkown­ik.
 • Naw­igac­ja w ramach GPS’a powin­na być pros­ta, a struk­tu­ra infor­ma­cji prze­jrzys­ta. Warto wiz­ual­i­zować trasę przed rozpoczę­ciem naw­igacji. W ten sposób użytkown­ik może sprawdz­ić jak ona prze­b­ie­ga, a jed­nocześnie upew­nia się, że została wyz­nac­zona.
 • Dobrze jest, gdy sys­tem komu­niku­je rozpoczę­cie podróży, dojazd do celu czy oczeki­wanie na ruch kierow­cy.
 • Dźwię­ki zatwierdza­nia akcji powin­ny być stonowane. Ostre sugeru­ją błąd lub czyn­ność kry­ty­czną.
 • Komu­nikaty lek­to­ra są bard­zo ważne pod­czas prowadzenia samo­chodu i to głównie na ich pod­staw­ie kierow­ca wykonu­je manewry, wspier­a­jąc się od cza­su do cza­su ekranem. Dlat­ego powin­ny one pre­cyzyjnie i z odpowied­nim wyprzedze­niem infor­mować: co, gdzie i kiedy ma zro­bić użytkown­ik.
 • Dla istot­nych dzi­ałań pod­czas jazdy takich jak reg­u­lac­ja głośnoś­ci moż­na zas­tosować mech­a­nizmy zewnętrzne, np. dedykowane przy­cis­ki, których uży­cie jest łatwiejsze w cza­sie jazdy niż ekran dotykowy.
 • Zas­tosować dobre oznacze­nie aktu­al­nego miejs­ca pojaz­du oraz odpowied­nie pokazy­wanie pro­ce­su jazdy.
 • Elasty­czność i efek­ty­wność posługi­wa­nia się urządze­niem jest więk­sza, jeśli zas­to­su­je się mech­a­nizm wspo­ma­gania i auto­sug­erowa­nia nazw w wyszuki­wa­niu adresów.
 • Nazewnict­wo zas­tosowane w komu­nikat­ach pisanych i głosowych powin­no być zrozu­mi­ałe. Warto unikać ter­minów anglo­języ­cznych oraz wprowadzać pol­skie zna­ki na klaw­iaturze.

/ Jul­ka

2 odpowiedzi
 1. bmx
  bmx says:

  uwazam ze wiek­szosc sprzetów elek­tron­icznych pro­dukowanych obec­nie to przesyt formy nad tres­cia… usabil­i­ty? jakie usabil­i­ty — chy­ba tylko w przy­pad­ku pro­fesjon­al­nych urządzeń.

  Odpowiedz

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Odpowiedz na „kupmikaweAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *