Konferencja „Interfejs Użytkownika – Kansei w praktyce”

7 czerw­ca 2008 (sobo­ta) odbę­dzie się kon­fe­ren­cja „Inter­fejs Użyt­kow­ni­ka – Kan­sei w prak­ty­ce”, już po raz trze­ci.

Jest to cie­ka­wa i jed­na z nie­licz­nych kon­fe­ren­cji w Pol­sce o pro­jek­to­wa­niu inter­fej­sów. Zgod­nie z pro­gra­mem cała pierw­sza część będzie poświę­co­na meto­dzie pro­jek­to­wa­nia Kan­sei, któ­ra jest głów­nym tema­tem kon­fe­ren­cji. Mając w pamię­ci pierw­szą edy­cję jest to na pew­no suk­ces orga­ni­za­to­rów, że na kon­fe­ren­cji o Kan­sei będą pre­zen­ta­cje o Kan­sei 🙂

Dru­ga część będzie doty­czyć zagad­nień prak­tycz­nych, w któ­rej będzie­my mogli m. in. posłu­chać o sor­to­wa­niu kar­te­czek, uży­tecz­no­ści, doświad­cze­niach w pro­jek­to­wa­niu inno­wa­cji w TP S.A.
Gru­pa z Jan­me­dia rów­nież posta­no­wi­ła wystą­pić na kon­fe­ren­cji z tema­tem „Atrak­cyj­ność i uży­tecz­ność zaawan­so­wa­nych apli­ka­cji inter­ne­to­wych”. Dla­te­go wszyst­kich gorą­co zapra­szam do uczest­nic­twa!

Wię­cej infor­ma­cji moż­na zna­leźć na stro­nie inter­ne­to­wej, gdzie znaj­du­je się for­mu­larz reje­stra­cji dla wszyst­kich, któ­rzy byli­by zain­te­re­so­wa­ni uczest­nic­twem.

Asia

1 odpowiedz

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Odpowiedz na „Dmitrij Ż.Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *