Nawigacja

Naw­igac­ja to główne bóst­wo pro­jek­tan­tów usabil­i­ty. Wiele cza­su spędza­my nad obmyślaniem co, gdzie i dlaczego powin­no się znaleźć. Cza­sem nieste­ty poza fan­tasty­czną… naw­igacją… nie ma już na stron­ie nic więcej. Dla odwiedza­ją…cych Twój ser­wis najważniejsza jest treść. Nieważne czy będą to newsy, mą…dre artykuły czy pro­duk­ty. Po to właśnie przy­chodzą… do Ciebie i na tym chcą… się skupić.

Min­i­mal­iza­c­ja naw­igacji może okazać się dobrym pomysłem. W podob­nym tonie mówił Andrzej Sienkiewicz (pełnią…cy niegdyś funkcję Architek­ta w Onet.pl) na swo­jej prezen­tacji na Grill IT 10.

Na pod­staw­ie prezen­tacji Andrze­ja oraz doświad­czeń z testów jakie prowadz­iłem, zebrałem kil­ka prze­myśleń na tem­at naw­igacji.

  1. Najlepiej widocz­na naw­igac­ja w ser­wisie to pozioma bel­ka.
  2. Menu drugiego poziomu znacznie lep­iej dzi­ała­ją, gdy jest w pio­nie a nie w poziomie (tego w poziomie wiele osób nie widzi).
  3. Po kliknię­ciu w jakikol­wiek link ludzie patrzą… na środek strony bo tam POWINNO się coś pokazać.
  4. Ludzie gen­er­al­nie nie zwraca­ją… uwa­gi na to co zna­j­du­je się dookoła cen­trum strony, zakłada­jąc…, że to dodat­ki, ban­nery i inne śmieci. Ludzie szuka­ją… treś­ci, treść powin­na być gdzieś w cen­trum.
  5. W wielu pro­jek­tach Andrze­ja dobrze dzi­ałała naw­igac­ja przez treść czyli bezpośred­nio przez ele­men­ty naw­iga­cyjne w treś­ci strony.
  6. Cza­sem lep­iej nie zachować logi­ki w naw­igacji ale zwięk­szyć szanse trafienia w odpowied­nią kat­e­gorię, np. poprzez dublowanie nazw kat­e­gorii.
1 odpowiedz

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] anal­izy użytecznoś­ci ele­men­tów naw­iga­cyjnych na stronach WWW pokazu­ją, że inter­nau­ci nie lubią lewej naw­igacji. Naje­fek­ty­wniejszym sposobem na jej skon­struowanie jest pozioma bel­ka naw­iga­cyj­na umieszc­zona na […]

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Odpowiedz na „Poziomy menu na stronie « Web&TechWatchAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *