Testy z użytkownikami – case study „Wesele z klasą”

W kwiet­niu nasz ze­spół UX miał przy­jem­ność zor­ga­ni­zo­wać i prze­pro­wa­dzić te­sty z użyt­kow­ni­kami in­te­rak­tyw­ne­go plan­ne­ra ślub­ne­go znaj­du­ją­ce­go się w ser­wi­sie We­se­le z kla­są. Ce­lem prze­pro­wa­dzo­nych te­stów by­ło zlo­ka­li­zo­wa­nie błę­dów uży­tecz­no­ści obec­nych w ser­wi­sie, któ­re utrud­nia­ją osią­gnię­cie po­żą­da­nych przez użyt­kow­ni­ka ce­lów oraz ze­bra­nie cen­nych spo­strze­żeń do­ty­czą­cych kie­run­ku i za­kre­su pla­no­wa­ne­go w nie­da­le­kiej przy­szło­ści roz­wo­ju na­rzę­dzia. Więcej

Dlaczego mniej może czasem znaczyć więcej

Nie podlega wątpliwości, że żyjemy w świecie zalewającym nas ciągłymi możliwościami wyboru. Szczególnie, jeśli spojrzymy na rzeczy z pozoru błahe.  Stojąc przed sklepowym regałem wybieramy jeden z kilkudziesięciu żeli pod prysznic, szukając spodni w galerii handlowej prawdopodobnie natkniemy się na kolejne dziesiątki, jeżeli nie nawet setki produktów, przez co znalezienie odpowiedniej pary może stać się prawdziwą udręką. Pomyślcie o wizycie w restauracji, w której możecie spróbować kuchni z każdego zakątka świata. Musicie zdecydować czy chcecie spróbować potrawy gruzińskiej, indyjskiej czy hawajskiej. Rekin czy kangur? Ryż czy makaron? Wchodząc na YouTube czy Spotify mamy dostęp do wszystkich utworów, jakie kiedykolwiek nagrano, bądź przynajmniej do większości. Tylko co wybrać, który wykonawca najlepiej pasuje do mojego humoru, który podkreśli nastrój?

Więcej

Zaangażowanie użytkowników – jak to zmierzyć?

Zastanawiając się, czy rozwój naszego internetowego produktu zmierza w dobrym kierunku, musimy wiedzieć, w jaki sposób chcemy to zmierzyć oraz co i jak możemy zrobić, aby maksymalnie zaangażować użytkowników.
Kluczowym pytaniem, od którego powinniśmy zacząć jest „Co to właściwie oznacza, że użytkownicy korzystają z naszego produktu, po co i dlaczego to robią oraz czy są wystarczająco mocno zaangażowani?” Więcej

Prosta krzywa uczenia się

Ucz się ucz…

Podczas projektowania systemów i aplikacji należy pamiętać o czynnikach, które wpływają na proces ich nauki – szybkość i efektywność nauki systemu przez użytkowników końcowych jest kluczowa z punktu widzenia biznesowego. Celem jest przyspieszenie tego procesu i dojście do etapu, w którym system lub aplikacja są obsługiwane niemal automatycznie. Taka automatyzacja w kontekście procesów myślowych oznacza między innymi zminimalizowanie ilości pamięci krótkotrwałej wykorzystywanej podczas korzystania z systemu oraz umożliwienie tzw.  multitaskingu (oznaczającego, że równolegle do obsługi systemu mogą być wykonywane przez użytkownika inne czynności). Wielozadaniowość jest szczególnie istotna właśnie w aplikacjach biznesowych, gdzie użytkownicy muszą wykonywać w tym samym czasie szereg niezależnych zadań np. pracownicy call center poszukują informacji w swoim systemie jednocześnie rozmawiając z klientem przez telefon. Zadaniem projektanta jest stworzenie takiego systemu, którego nauka obsługi zostałaby skrócona do niezbędnego minimum, co przekłada się wymiernie na koszty (pomyłki, czas treningu, itp.). Więcej

Badania dotyczące projektowania stron

Przeglądając archiwa stron bardziej lub mniej znanych ekspertów zajmujących się użytecznością nie można uniknąć trywialnego stwierdzenia, że internet jest tworem niezwykle dynamicznym. Pewne zalecenia i wskazówki dotyczące projektowania, które miały swoje uzasadnienie kilkanaście lat temu, dzisiaj mogą być tego uzasadnienia pozbawione. Ostatnia dekada to czas dynamicznego rozwoju technologii internetowych określających m.in. wygląd serwisów, dostępne narzędzia i funkcjonalności. Więcej