Komunikaty dla użytkownika

Komunikaty dla użytkownika

Powsta­ło już wie­le arty­ku­łów mówią­cych o tym jak komu­ni­ko­wać błę­dy by były przy­jaź­niej­sze dla użyt­kow­ni­ka. Więk­szość wytycz­nych do kon­stru­owa­nia komu­ni­ka­tów błę­dów odno­si się do zasad:

 • opi­sa­nia błę­du jako wyni­ku nie­pra­wi­dło­wo­ści sys­te­mu, nie użyt­kow­ni­ka,
 • uży­wa­nia natu­ral­ne­go języ­ka,
 • komu­ni­ko­wa­nia błę­dów za pomo­cą czer­wo­ne­go kolo­ru,
 • komu­ni­ko­wa­nia błę­dów w jed­no­li­ty spo­sób za pomo­cą jed­ne­go kolo­ru oraz miej­sca wyświe­tla­nia,
 • pod­po­wia­da­nia roz­wią­za­nia błę­du, kie­ro­wa­nia użyt­kow­ni­ka na akcje, któ­re może wyko­nać,
 • uni­ka­nia przed­sta­wia­nia błę­dów na wyska­ku­ją­cych popu­pach.

Są to powszech­ne zasa­dy i każ­dy począt­ku­ją­cy pro­jek­tant powi­nien się z nimi zapo­znać. Coraz wię­cej stron sto­su­je dobre prak­ty­ki komu­ni­ka­cji błę­dów, choć zda­rza­ją się jesz­cze takie przy­pad­ki:

 

http://www.e-osiedlelawendowe.pl/

Jed­nak komu­ni­ka­cja sys­te­mu z użyt­kow­ni­kiem nie koń­czy się na wyświe­tla­niu błę­dów. Odby­wa się na wie­lu innych płasz­czy­znach, o któ­rych nale­ży pamię­tać odda­jąc pro­to­typ do dzia­łu wdro­że­nia. Infor­ma­cje jakie prze­ka­zu­je­my użyt­kow­ni­ko­wi to np. wia­do­mo­ści e-mail potwier­dza­ją­ce zało­że­nie kon­ta, wia­do­mo­ści o zre­ali­zo­wa­nej prze­sył­ce, potwier­dze­nie zapła­ty, wia­do­mo­ści potwier­dza­ją­ce wyko­na­nie akcji, zapy­ta­nia o potwier­dze­nie akcji oraz wie­le innych spe­cy­ficz­nych dla danej stro­ny.

 

Pro­jek­tu­jąc stro­nę www, sklep czy inny sys­tem nale­ży ziden­ty­fi­ko­wać punk­ty sty­ku komu­ni­ka­cji mię­dzy sys­te­mem, a użyt­kow­ni­kiem. Dla­cze­go to takie waż­ne? Moż­na wyobra­zić sobie pra­cę pro­gra­mi­sty, któ­ry musi prze­nieść zapro­jek­to­wa­ne funk­cjo­nal­no­ści na dzia­ła­ją­cy pro­dukt. Ma mnó­stwo pra­cy i jesz­cze wię­cej pro­ble­mów pro­gra­mi­stycz­nych do roz­wią­za­nia. Dla­te­go nie jest jego zada­niem defi­nio­wa­nie wia­do­mo­ści dla użyt­kow­ni­ka. Jeśli my pro­jek­tan­ci nie prze­ka­że­my kon­kret­nych tre­ści, pro­gra­mi­sta może wsta­wić przy­kła­do­we. Takie tre­ści mogą być nie­do­sto­so­wa­ne do sty­lu nasze­go pro­duk­tu, trud­ne do zro­zu­mie­nia lub po pro­stu typo­wo sys­te­mo­we, czę­sto powo­du­jąc fru­stra­cję i nie­zro­zu­mie­nie. Na przy­kład, pro­jek­tu­jąc sys­tem dla młod­szych użyt­kow­ni­ków musi­my pamię­tać, aby tre­ści wyświe­tla­ne dla nich były pro­ste oraz żeby były dopa­so­wa­ne do ich sys­te­mu men­tal­ne­go.

 

Jak odkry­wa­my miej­sca komu­ni­ka­cji z użyt­kow­ni­kiem? Kie­dy mamy już per­so­ny, mapy empa­tii, cel i funk­cjo­nal­no­ści nasze­go pro­duk­tu zaczy­na­my okre­ślać przy­kła­do­we sce­na­riu­sze. Pod­czas pro­jek­to­wa­nia struk­tu­ry, sce­na­riu­szy, dia­gra­mów prze­pły­wów może­my mapo­wać momen­ty naszej komu­ni­ka­cji z użyt­kow­ni­kiem. Zda­rza się, że już na pozio­mie two­rze­nia custo­mer jour­ney jeste­śmy w sta­nie zazna­czyć nie­któ­re miej­sca, gdzie będzie­my musie­li komu­ni­ko­wać się z użyt­kow­ni­kiem. Takie miej­sca notu­je­my i wra­ca­my do nich w fazie pro­jek­to­wa­nia.

 

Reasu­mu­jąc, prze­my­śle­nie i stwo­rze­nie komu­ni­ka­tów przez pro­jek­tan­ta niwe­lu­je nie­po­ro­zu­mie­nia oraz przy­spie­sza pra­cę pro­gra­mi­stów. W rezul­ta­cie nasz pro­dukt jest dopra­co­wa­ny na każ­dym pozio­mie, a korzy­sta­nie z nie­go jest przy­jem­ne dla jego użyt­kow­ni­ków.

 

Źró­dła:

http://uxwatch.pl/jak-komunikowac-bledy/

2 odpowiedzi
 1. Hubert Oleszczuk
  Hubert Oleszczuk says:

  Według mnie klu­czo­we jest dopa­so­wa­nie takie­go komu­ni­ka­tu do sty­lu stro­ny. Wte­dy nawet dzię­ki nie­mu może­my zosta­wić pozy­tyw­ne wspo­mnie­nia u odbior­cy 😉 Swo­ją dro­gą pamię­tam, że kie­dyś cie­ka­wą stro­nę z błę­dem 404 miał ser­wis demotywatory.pl.

  Odpowiedz

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Odpowiedz na „ZgredAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *