World Usability Day 2010

Już 4 listo­pa­da we Wro­cła­wiu odbę­dzie się kon­fe­ren­cja WUD 2010 z oka­zji World Usa­bi­li­ty Day. Impre­za ta orga­ni­zo­wa­na jest w Pol­sce przez Jan­me­dia Inte­rac­ti­ve od 2007 roku a jej głów­ną ideą jest pro­mo­wa­nie pro­jek­to­wa­nia roz­wią­zań uży­tecz­nych, przy­ja­znych i zorien­to­wa­nych na użyt­kow­ni­ka.

Tego­rocz­na edy­cja World Usa­bi­li­ty Day odbę­dzie się w pierw­szym tygo­dniu listo­pa­da we Wro­cła­wiu (Quali­ty Hotel Sys­tem Wro­cław, al. M. Kro­me­ra 16) a tema­tem prze­wod­nim kon­fe­ren­cji będzie komu­ni­ka­cja. Tym wyda­rze­niem, razem z pozo­sta­ły­mi na świe­cie, chce­my pro­pa­go­wać ideę two­rze­nia uży­tecz­nych narzę­dzi do komu­ni­ka­cji lokal­nej i glo­bal­nej.

Zapro­si­li­śmy wie­lu zna­ko­mi­tych pre­le­gen­tów z kra­ju i zagra­ni­cy, a w pro­gra­mie prze­wi­dzia­ne są warsz­ta­ty, wykła­dy oraz panel dys­ku­syj­ny.

Wstęp wol­ny. Zapra­sza­my ser­decz­nie!

Ofi­cjal­na stro­na WUD: www.wud2010.pl Wię­cej infor­ma­cji wkrót­ce!

Dołącz do nas na Face­bo­oku: www.facebook.com/wud2010

Spon­so­rem Stra­te­gicz­nym WUD2010 jest Nasza Kla­sa.

Nasza Klasa

Patro­nat hono­ro­wy spra­wu­je Akce­le­ra­tor Desi­gnu.

Spon­so­rem WUD2010 jest Alle­gro.

Part­ne­rzy WUD2010Helion, PGNiG

helion

Patro­ni medial­ni: Interaktywnie.com, media2.pl

interaktywnie.com

media2

9 odpowiedzi
 1. niedoszły bibliotekarz
  niedoszły bibliotekarz says:

  abs­tra­hu­jąc od pol­sz­czy­zny zda­nia “Dołącz do nas Face­bo­oku:” link dokle­ja się do adre­su tej stro­ny (czyż­by komuś się zapo­mnia­ło http:// dopi­sać) nato­miast link opi­sa­ny http://www.wud2010.pl zwra­ca komu­ni­kat “Fire­fox nie może odna­leźć ser­we­ra http://www.wud10.pl.”

  mam inne wyobra­że­nia co do uży­tecz­no­ści stron inter­ne­to­wych :>
  1 błąd zda­rza się każ­de­mu, 2 błę­dy cóż bywa… ale 3 błę­dy w 11 sło­wach i 100% nie­dzia­ła­ją­cych lin­ków to już zgro­za 😉

  Odpowiedz

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Odpowiedz na „niedoszły bibliotekarzAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *