Konferencja e-nnovation

W następ­nym tygo­dniu, w dniach 23–24 wrze­śnia w Pozna­niu odbę­dzie się kon­fe­ren­cja poświę­co­na naj­now­szym tren­dom w bran­ży e-com­mer­ce. Zapro­sze­ni zosta­li przed­się­bior­cy, przed­sta­wi­cie­le ser­wi­sów inter­ne­to­wych oraz firm inwe­stu­ją­cych w nowo­cze­sne tech­no­lo­gie.  Wśród pre­le­gen­tów znaj­dą się m.in.

  • Mike But­cher redak­tor Tech­Crunch Eur­po­pe – jed­ne­go z naj­bar­dziej cenio­nych blo­gów doty­czą­cych nowych tech­no­lo­gii
  • Niko­laj Nyholm piszą­cy dla O’Reilly Radar – gru­po­we­go blo­ga , któ­ry Wired Maga­zi­ne okre­ślił mia­nem “kul­to­we­go”
  • Ste­phen Kines, praw­nik spe­cja­li­zu­ją­cy się w dzie­dzi­nie technologii/mediów/telekomunikacji, dorad­ca firm i zagra­nicz­nych inwe­sto­rów w trans­ak­cjach TMT w naszym regio­nie

Wie­lu pre­le­gen­tów z róż­nych czę­ści Euro­py, wie­le inte­re­su­ją­cych wystą­pień – zapo­wia­da się cie­ka­we wyda­rze­nie w któ­rym i my weź­mie­my udział.

Wię­cej infor­ma­cji:  http://e-nnovation.pl/

1 odpowiedz

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Odpowiedz na „Uncle DemotivatorAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *