Facebook nie lubi modeli mentalnych

Sce­na­riusz: zna­la­złem infor­ma­cję, że w mar­cu odby­wa się  pew­na kon­fe­ren­cja HCI. Pomy­śla­łem, że dam znać zna­jo­me­mu – może będzie zain­te­re­so­wa­ny, bo odby­wa się ona w jego kra­ju. Sko­pio­wa­łem więc link do stro­ny tej­że kon­fe­ren­cji i wsze­dłem na Face­bo­ok.

Teraz co robię, gdy chcę wysłać wia­do­mość do jed­ne­go z moich zna­jo­mych na FB? Mój model men­tal­ny “pod­po­wia­da” mi aby klik­nąć “Friends”. No tak – ale w menu “Friends” jest tyl­ko infor­ma­cja, co zro­bić, żeby mieć jesz­cze wię­cej zna­jo­mych!

Facebook Friends page

Jestem zasko­czo­ny. Ska­nu­je stro­nę jesz­cze raz… nie ma. Nie pod­da­je się, kli­kam jesz­cze parę opcji w menu “Friends”, nie­ste­ty bez rezul­ta­tu.

Po pew­nej chwi­li decy­du­je się na uży­cie wyszu­ki­war­ki (widzia­łem ją wcze­śniej) – i co? Mam mie­sza­ne uczu­cia, czy to jest dobry spo­sób . Oka­zu­je się, że dzia­ła – wła­ści­wie to robię to szyb­ciej niż kli­ka­nie po jakimś menu!

Dla­cze­go “zaplą­ta­łem się” reali­zu­jąc mój cel? Bo UI Facebook’a nie bie­rze pod uwa­gę moje­go mode­lu men­tal­ne­go. Dla­cze­go nie uży­łem od razu wyszu­ki­war­ki? Bo nie koja­rzy­łem jej z listą zna­jo­mych. Dla­cze­go nie wsze­dłem w “Pro­fil”, gdzie (jak się póź­niej dowie­dzia­łem) mogę zna­leźć listę zna­jo­mych – bo nie koja­rzy­łem tego z listą zna­jo­mych. To wszyst­ko w kon­tek­ście tej nie­szczę­snej pozy­cji menu głów­ne­go “Friends”. To prze­cież musi być tam!

10 odpowiedzi
 1. Sebastian Krupa
  Sebastian Krupa says:

  Wca­le nie musi 😛 Face­bo­ok opty­ma­li­zu­je usa­bi­li­ty ser­wi­su na potrze­by osób inten­syw­nie z nie­go korzy­sta­ją­cych. Aktyw­ny użyt­kow­nik doce­ni, że dzię­ki wyszu­ki­war­ce znaj­dzie zna­jo­me­go szyb­ciej niż kli­ka­jąc w kolej­ne opcje menu i sknu­jąc listę zna­jo­mych. Nie ma też tego głu­pie­go ran­kin­gu (czy­li licz­by zna­jo­mych przy pro­fi­lo­wym zdję­ciu). Dzię­ki temu wła­śnie fb odniósł suk­ces. Nie sku­pia się na gro­ma­dze­niu i prze­ści­ga­niu się w licz­bie zna­jo­mych( a raczej “zna­jo­mych” 😉 ) – fb sku­pia się na komu­ni­ka­cji i świet­nie mu to wycho­dzi.

  Odpowiedz
 2. d'night
  d'night says:

  Mia­łem dokład­nie ten sam pro­blem! Do dziś nie­chęt­nie korzy­stam z wyszu­ki­war­ki, żeby dotrzeć do mojej listy zna­jo­mych…

  Odpowiedz
 3. jarko
  jarko says:

  W takim razie ja tak­że nale­żę do tego mode­lu men­tal­ne­go… po pro­stu nie jestem tar­ge­tem FB jako czło­wiek trzy­dzie­sto­pa­ro­let­ni. Mimo, że biz­nes inter­ne­to­wy pro­wa­dzę od 2001 roku, uży­wam inter­ne­tu przez 12 godzin dzien­nie to za dia­bła nie mogę poła­pać się w FB, a pró­bo­wa­łem kil­ka razy.
  Mam tam pro­fil tam bo tak ‘wypa­da’ i ‘może się przy­da’, ale nie wcho­dzę w ogó­le.

  Odpowiedz
 4. Piotrek Reinmar Koszuliński
  Piotrek Reinmar Koszuliński says:

  O. A ja się dopie­ro z tego wpi­su dowie­dzia­łem jak dotrzeć do zna­jo­mych 🙂 Wcze­śniej mia­łem iden­tycz­ny pro­blem.

  Odpowiedz
 5. Kasia Rogowska
  Kasia Rogowska says:

  @Sebastian: Korzy­sta­nie z wyszu­ki­war­ki, aby zna­leźć zna­jo­me­go z listy kon­tak­tów wca­le nie jest intu­icyj­ne. Jeśli ktoś się natnie na to kil­ka razy, to jasne – będzie na przy­szłość wie­dział, ale idę o zakład, że każ­da począt­ku­ją­ca oso­ba ma z tym pro­blem. Mnie są dopro­wa­dza to do szew­skiej pasji, bo jestem przy­zwy­cza­jo­na, że w KAŻDYM ser­wi­sie “Znajomi/Friends/Contacts” ozna­cza listę zna­jo­mych, a nie wyszu­ki­war­kę nowych (chy­ba że jest menu roz­wi­ja­ne, ale i tak jest to zazwy­czaj jasno pod­pi­sa­ne).

  Odpowiedz
 6. Marek
  Marek says:

  Dzi­siaj doklad­nie mia­łem to samo. Cho­ciaz wyszu­ki­war­ka fak­tycz­nie może trosz­ke koja­żyć się z wyszu­ki­wa­niem osób w kon­tak­tach

  Odpowiedz
 7. oleck85
  oleck85 says:

  za pierw­szym razem też musia­łem pokli­kać żeby dojść do jakiejś listy zna­jo­mych ale teraz już wiem, że wystar­czy wpi­sać w polu wyszu­ki­war­ki i goto­we. Jest to o wie­le wygod­niej­sze niż prze­glą­da­nie jakiejś listy i nie prze­sa­dzaj­my, że takie to dziw­ne, że aż nie moż­na zapa­mię­tać i ileś tam razy się szu­ka listy zna­jo­mych? To, że “w KAŻDYM ser­wi­sie “Znajomi/Friends/Contacts” ozna­cza listę zna­jo­mych” nie zna­czy, że jest to dobre roz­wią­za­nie, jeśli już poświę­cam czas na sie­dze­nie na takim ser­wi­sie to zale­ży mi na jak naj­szyb­szej obsłu­dze a wyszu­ki­war­ka face­bo­oka speł­nia to wyma­ga­nie.

  Odpowiedz
 8. Paweł Lenart
  Paweł Lenart says:

  Bar­dzo podob­ne roz­wią­za­nie zosta­ło zasto­so­wa­ne w tele­fo­nach komór­ko­wych (może tro­chę na wyrost, bo nie spraw­dza­łem wszyst­kich, jest tak w posia­da­nym prze­ze mnie Sony Erics­so­nie C702). Wci­ska­jąc kla­wi­sze nume­rycz­ne na ekra­nie głów­nym dobie­ra­ne są kon­tak­ty na zasa­dzie dzia­ła­nia słow­ni­ka T9. Gene­ral­nie, wystar­czy kil­ka pro­stych czyn­no­ści, żeby odna­leźć wła­ści­wy kon­takt.

  Jeże­li chce­my zoba­czyć tabli­cę zna­jo­me­go lub spraw­dzić jakieś infor­ma­cje z jego pro­fi­lu, to Face­bo­ok zakła­da, że wie­my, jak się nazy­wa i o wie­le szyb­szym spo­so­bem jest wpi­sa­nie kil­ku pierw­szych liter jego imienia/nazwiska w wyszu­ki­war­kę niż prze­dzie­ra­nie się przez listę zna­jo­mych.

  Moim zda­niem koniecz­ność prze­glą­da­nia listy wszyst­kich zna­jo­mych jest skraj­nie spo­ra­dycz­na, a takie roz­wią­za­nie bar­dzo przy­spie­sza odna­le­zie­nie pro­fi­lu poszu­ki­wa­nej oso­by.

  Odpowiedz

Trackbacks & Pingbacks

 1. […] Poza tym, Google+ cenio­ny jest za pro­sto­tę – wszyst­kie dane są poukła­da­ne i jasne. Inter­fejs jest przej­rzy­sty, atrak­cyj­ny wizu­al­nie. W przy­pad­ku krę­gów mamy dostęp do cie­ka­wych ani­ma­cji, poma­ga­ją­cych zro­zu­mieć ich rolę i mecha­nizm funk­cjo­no­wa­nia. Nie ma pro­ble­mu, tak jak w ser­wi­sie Face­bo­ok, z mode­la­mi men­tal­ny­mi opi­sy­wa­ny­mi przez nas wcze­śniej. […]

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Odpowiedz na „Piotrek Reinmar KoszulińskiAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *