Klawiatura to przeżytek – MacBook Wheel

Od 3 tygo­dni krą­ży po sie­ci – myślę, że war­to to umie­ścić w blo­gu o uży­tecz­no­ści. Apple zno­wu udo­wad­nia, że pięk­ne jest też uży­tecz­ne 😉


Apple Intro­du­ces Revo­lu­tio­na­ry New Lap­top With No Key­bo­ard

źró­dło: www.theonion.com

8 odpowiedzi
 1. Krzysztof Piwowar
  Krzysztof Piwowar says:

  Theonion.com spe­cja­li­zu­ją się w two­rze­niu tego typu nie­praw­dzi­wych new­sów. Co naj­cie­kaw­sze, są po wzglę­dem pro­duk­cyj­nym o wie­le lep­sze niż codzien­ne wyda­nia naszych tele­wi­zyj­nych dzien­ni­ków! Więc nie ma co się zasta­na­wiać – Apple aż tak na gło­wę nie upa­dło 😉

  Odpowiedz
 2. 3ED
  3ED says:

  Jak na to patrzę to przy­po­mi­na­ją mi się tele­fo­ny krę­co­ne, póź­niej wpro­wa­dzo­no z kla­wia­tu­rą by było wygod­niej pisać. Powrót do prze­szło­ści? Cie­kaw jestem jak autor tego wyna­laz­ku napi­sał­by (a raczej wykrę­cił?) tutaj komen­tarz i ile by mu to zaję­ło.. 😀

  Odpowiedz
 3. Kamil
  Kamil says:

  A je te nowe “roz­wia­za­nie” oce­niam fatal­nie 😉 Podob­nie zresz­ta bylo z funk­cja T9, jakos sie nie przy­je­la w moim tele­fo­nie :/

  Odpowiedz
 4. Ewa
  Ewa says:

  no raczej mało uży­tecz­ne.
  pro­blem pole­ga na tym, że z krę­co­nym uda­ło się “wkrę­cić” do małych urzą­dzeń i to było pomy­sło­we, ale nie wyobra­żam sobie pisać na czymś takim 500 zna­ków na minu­tę 🙂

  Odpowiedz

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Odpowiedz na „Krzysztof PiwowarAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *