Skuteczność wyszukiwarki

Jak badać sku­tecz­ność wyszu­ki­war­ki? Pro­po­nu­ję pro­stą meto­dę.

Zacznij­my od tego, że w pro­sty spo­sób moż­na zbie­rać przez jakiś czas (tydzień) hasła wpi­sy­wa­ne do wyszu­ki­war­ki.

Następ­nie z wpi­sa­nych haseł two­rzysz listę naj­czę­ściej wystę­pu­ją­cych. Wybie­rasz od 20% do 50% fraz, któ­re naj­czę­ściej się powta­rza­ją (waż­ne aby lista nie była zbyt duża). Następ­nie dla każ­dej tej fra­zy wyko­nu­jesz prze­szu­ki­wa­nie ser­wi­su z uży­ciem bada­nej wyszu­ki­war­ki. Jeśli w pierw­szych wyni­kach znaj­dzie się stro­na odpo­wia­da­ją­ca opty­mal­nie zapy­ta­niu sta­wiasz plu­si­ka. Na koniec spraw­dzasz ilość plu­si­ków. Jeśli bada­łeś powiedz­my 100 fraz to odpo­wiedź o sku­tecz­no­ści dosta­jesz od razu w pro­cen­tach.

Przy­kła­do­wo – w pierw­szej set­ce naj­po­pu­lar­niej­szych słów wyszu­ki­wa­nych na Blogfrog.pl zna­la­zły się niżej spi­sa­ne sło­wa. Kry­te­rium suk­ce­su usta­li­łem jako “trzy pierw­sze pozy­cje zwró­co­ne przez wyszu­ki­war­kę odpo­wia­da­ją tema­to­wi wyszu­ki­wa­nia (przy każ­dym z moż­li­wych sor­to­wań wyni­ków)”. Dla każ­de­go z wybra­nych słów uru­cho­mi­łem wyszu­ki­wa­nie. Powsta­ła tabel­ka jak niżej.

hasło popraw­ny wynik
wyspy pola­cy 1
szko­ła 1
pre­zen­ty 1
itel­li­gen­ce 1
popo­wicz 1
webde­sign 1
fire­fox 0
Lis Dzien­nik 0
wyspy, pola­cy 1
kuch­nia & cia­sto 1
Leopard OS 1

 

Test wska­zał sku­tecz­ność wyszu­ki­war­ki na pozio­mie 80%. Zba­da­nie więk­szej ilo­ści przy­pad­ków pozwo­li śle­dzić roz­wój wyszu­ki­war­ki oraz odnieść jej traf­ność do kon­ku­ren­cji.

5 odpowiedzi
 1. Mariusz Gąsiewski
  Mariusz Gąsiewski says:

  Nie sądzisz, że tego typu bada­nie sku­tecz­no­ści może nie­co zafał­szo­wać obraz sku­tecz­no­ści wyszu­ki­wa­rek. Śle­dzi­łem wyszu­ki­wa­nia kil­ku wyszu­ki­wa­rek (np. Google Ana­ly­tics ma taką funk­cjo­nal­ność) i zawsze domi­nu­je tam bar­dzo dłu­gi ogon niszo­wych wyszu­ki­wań. Co w takiej sytu­acji z tymi wyszu­ki­wa­nia­mi?

  Odpowiedz
 2. tomik99
  tomik99 says:

  Oczy­wi­scie, ze to jest uprosz­cze­nie. Odpo­wiedz sobie na pyta­nie, czy wolal­bys miec pew­nosc, ze w 50% przy­pad­kow wyszu­ki­war­ka dzia­la popraw­nie czy wolal­bys nie miec zadnej pew­no­sci 🙂 Wycho­dze z zalo­ze­nia, ze jesli malym kosz­tem moze­my znacz­nie polep­szyc uzy­tecz­nosc cze­sci ser­wi­su po pro­stu war­to to zro­bic 🙂

  Odpowiedz
 3. Mariusz Gąsiewski
  Mariusz Gąsiewski says:

  Fak­tycz­nie poda­ny przez Cie­bie spo­sób pozwa­la spraw­dzić efek­tyw­ność wyszu­ki­war­ki bar­dzo małym nakła­dem pra­cy. Co sądzisz o doda­niu do tego dru­gie­go para­me­tru wagi ważo­nej sło­wa klu­czo­we­go (np. ran­ga od 1 do 5) ? Dużo pra­cy nie przy­spo­rzy, a infor­ma­cje o efek­tyw­no­ści wyszu­ki­war­ki mogą być dużo bar­dziej mia­ro­daj­ne. Są sło­wa klu­czo­we, któ­re mają klu­czo­we zna­cze­nie dla ser­wi­su i są takie, któ­re pomi­mo tego, że użyt­kow­ni­cy czę­sto wyszu­ku­ją ich w ser­wi­sie, są one sto­sun­ko­wo mało waż­ne dla tego ser­wi­su. Przy­kła­do­wo nie wie­dzieć cze­mu jed­nym z czę­ściej wyszu­ki­wa­nych słów klu­czo­wych dla mojej witry­ny jest sło­wo klu­czo­we “sza­blo­ny word­press”. Czy mam się przej­mo­wać tym, że wyszu­ki­war­ka zwra­ca kiep­skie wyni­ki dla tego sło­wa klu­czo­we­go jeże­li na niej nie ma żad­nych sza­blo­nów do Word­Pres­sa, są tyl­ko dar­mo­we sza­blo­ny dla małych firm?

  Odpowiedz
 4. Robert Sołkiewicz
  Robert Sołkiewicz says:

  Wra­cam do tego posta już któ­ryś raz i cały czas się nad nim zasta­na­wiam. Tomek przed­sta­wił oce­nę sku­tecz­no­ści wyszu­ki­war­ki z punk­tu widze­nia wła­ści­cie­la ser­wi­su (IMO). Czy fak­tycz­nie o takie mie­rze­nie sku­tecz­no­ści nam (wła­ści­cie­lom ser­wi­sów) cho­dzi? Wg. mnie wyszu­ki­war­ka jest sku­tecz­na wte­dy gdy wyświe­tli wyni­ki inte­re­su­ją­ce dla oso­by któ­ra z niej korzy­sta, a to ozna­cza, że oso­ba ta podą­ży (klik­nie) za wyni­kiem wyszu­ki­wa­nia. Przy takim zało­że­niu nale­ża­ło by jed­nak oprzeć się na sta­ty­sty­kach kli­ka­nia w wyni­ki a nie na oce­nie samych wyni­ków.

  Odpowiedz
 5. Tomasz Karwatka
  Tomasz Karwatka says:

  Zga­dzam sie z Mariu­szem co do uspraw­nie­nia poprzez wagi. Wyda­je mi sie to cool.

  Robert – wiesz zale­zy jak zwe­ry­fi­ku­jesz wynik. Jesli usta­li­my, ze daje­my PLUSA dopie­ro jesli w wywia­dach potwier­dzi­my, ze use­rzy wpi­su­jac dana fra­ze spo­dzie­wa­ja sie takie­go wyni­ku to mamy wte­dy spoj­rze­nie ocza­mi use­ra. Nie­mniej to juz jest dale­ko ida­ca kom­pli­ka­cja a mi cho­dzi­lo o poda­nie pro­ste­go i szyb­kie­go spo­so­bu na pomiar sku­tecz­no­sci.
  Z dru­giej stro­ny patrzac na sku­tecz­nosc w ecom­mer­ce wie­my, ze nie zawsze inte­res use­ra musi byc w pel­ni spoj­ny z inte­re­sem dane­go skle­pu. Oczy­wi­scie w dlu­giej per­spek­ty­wie musza sie one jak naj­bar­dziej pokry­wac.
  Oce­na kli­kow jest bar­dzo myla­ca, czy nie zda­rzy­lo Ci sie kli­kac despe­rac­ko choc przy­pusz­cza­les, ze tam nie ma tego cze­go szu­kasz ale to bylo jedy­ne sen­sow­ne miej­sce? Czy nie zda­rzy­lo Ci sie kli­kac i orien­to­wac sie, ze to nie to? Takie meto­dy zawsze latwo sie wysy­pu­ja gdy chce­my badac zado­wo­le­nie uzyt­kow­ni­kow 🙂

  Odpowiedz

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Odpowiedz na „Tomasz KarwatkaAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *